fbpx

"Sport–en jeugdzaken, gas, olie en milieu allemaal van belang voor de toekomst"

GFC NIEUWS- Zoals het ernaar uitziet, zal het ministerie van Sport – en Jeugdzaken ophouden te bestaan.
Sport zal worden ondergebracht bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Jeugdzaken zal ressorteren onder het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid.
Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken is vanaf het ontstaan onvoldoende uit de verf gekomen, vers in het geheugen is nog het Jeugdparlement met zijn vele perikelen alsook betalingsachterstanden. Ook het afvaardigen van sportdelegaties werd onvoldoende of niet ondersteund door dit ministerie waardoor vaak deelname moest worden afgezegd.
Tevens waren er problemen met beheer en onderhoud van sportvelden en accommodaties. Zowel de sport als de jeugd zijn van eminent belang voor de ontwikkeling van ons land, het ministerie bestaat niet meer maar dat wil niet zeggen dat er geen beleid op deze twee vlakken zal bestaan. Deze twee gebieden zijn ondergebracht bij andere ministeries en dat op basis van een ontwikkelingsvisie.
Gas, olie en milieu zijn evenzo zeer belangrijke gebieden voor de ontwikkeling van ons land. Bekend zijn de economisch winbare vondsten van aardgas en olie, twee producten waar er een grote vraag naar is op de wereldmarkt. Dit maakt dat er heel serieus moet worden nagedacht over hoe deze natuurlijke hulpbronnen zo goed als mogelijk te exploiteren, dat Suriname voordeel uit kan halen.
Er zal zoveel gedaan moeten worden, zodat we als land het onderste uit de kan kunnen halen, dat het voor de nieuwe regering de moeite waard is een speciaal Ministerie in het leven te roepen, zodat deze zich volledig kan toeleggen op deze natuurlijke hulpbronnen.
Bij de gevoerde gesprekken met maatschappelijke groepen uit de samenleving, is gebleken dat velen de noodzaak voor het in het leven roepen van een apart ministerie niet volledig werd gedragen. De nieuwe coalitie heeft dus besloten gas en olie toe te voegen aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.
Milieu is ook een niet te onderschatten onderdeel binnen het geheel. Suriname is het meest beboste land ter wereld, meer dan 90% van ons land is bos. Een unicum, welke als we deze status willen behouden, vraagt om gedegen beleid. Dit daar er vele milieu bedreigingen zijn zoals, klimaatsverandering, kaalkap en illegale goudwinning.
Ons bos maakt deel uit van Amazone bos, ook wel de longen van de aarde genoemd. Hieruit kan economisch voordeel worden gehaald als gedegen beleid wordt uitgevoerd, als “longen van de aarde” kunnen we betaling vragen aan de rest van de wereld, echter als men betaald moet daar tegenover strak beleid staan. Ook heeft Suriname door middel van het tekenen van Internationale verdragen zich gecommitteerd aan verplichtingen die onder andere verantwoordelijkheden op milieu gebied met zich meebrengen.
Zowel sport, jeugd, gas, olie en milieu zijn zaken die de nodige aandacht en het schrijven en uitvoeren van beleid vereisen. Het is dus van eminent belang dat dit geschiedt, is het in de vorm van een ministerie of directoraat, de hoognodige aandacht zal moeten worden besteed. De wijze waarop zal nooit naar tevredenheid van een ieder plaatsvinden, maar alle gebieden moeten wel de nodige aandacht moeten krijgen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe regering zich terdege bewust is hiervan en de wijzigingen dien overeenkomstig heeft doorgevoerd. Indien in de praktijk mocht blijken, dat dit toch niet de beste wijze is voor een gedegen aanpak, zullen er zeker de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. REDSU nu!
Previen Sarwankoemar Chotkan
Culturele jongerenvereniging Groningen