SPB: actie RBT-eenheden niet opgeheven, maar opgeschort

Het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft kennis genomen van een bericht in de media dat werd uitgegeven door het Nationaal Informatie Instituut (NII) als zouden de RBT-eenheden na een onderhoud tussen de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw enerzijds en het bestuur van de SPB anderzijds, onmiddellijk het werk hebben hervat. De inhoud van dat bericht berust niet op waarheid.

Het bestuur van de SPB heeft vrijdag een onderhoud gehad met de minister waarbij eveneens aanwezig waren de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, de commissaris van politie Roberto Prade, alsook de directeur Operationele Diensten van het Ministerie van JusPol, Lucretia Redan.

Bij dat onderhoud gaf de minister aan dat de RBT-eenheden onmiddellijk het werk moesten hervatten. Het bestuur van de SPB gaf de minister echter te kennen dat zulks aan het oordeel van de algemene ledenvergadering zou worden onderworpen.

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond heeft daarom zaterdag een spoed algemene ledenvergadering belegd in de Politieacademie aan de Commewijnestraat. Op deze alv heeft het bestuur aan haar leden verslag gedaan omtrent het onderhoud dat zij had met de minister van Justitie en Politie.

Tijdens het onderhoud bij de minister werd onder meer afgesproken dat:

1. Er dringende noodzaak bestaat tot het vaststellen van waarborgen middels richtlijnen bij strafrechtelijke onderzoeken tegen ambtenaren van politie door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ). Dit moet ertoe leiden dat onderzoeken tegen politieambtenaren door OPZ, objectief en kwalitatief moeten worden verricht. Dit houdt ook in dat het strafrechtelijk onderzoek tegen ambtenaren van politie niet enkel gericht moet zijn op het bewijzen van de schuld van de verdachte, maar ook de onschuld.

2. Er dringende noodzaak bestaat tot het aanwerven c.q reshuffelen van het personeel van de afdeling OPZ, en dat er sprake moet zijn van een multi-etnische bezetting.

3. Er dringende noodzaak bestaat tot een driehoeksoverleg tussen het Openbaar Ministerie (OM), JusPol en KPS om afspraken te maken omtrent de relatie HOvJ en OvJ.

4. Er dringende noodzaak bestaat voor een aparte cellenruimte voor in verzekering gestelde politieambtenaren.

Het bestuur heeft de alv voorgehouden dat vasthouden aan de eis tot vrijlating van de drie in verzekering gestelden niet meer valide is omdat de zaak reeds ter beoordeling is gelegd aan de rechter-commissaris. Voorts dat het bestuur van de SPB nog steeds gelooft in een eerlijk proces bij de zittende magistratuur en dat conform de Grondwet van de Republiek Suriname elke inmenging in een zaak bij de onafhankelijke rechter verboden is. Om die reden is het daarom niet valide om vast te houden aan de eis tot onmiddellijke vrijlating en het oordeel van de rechter-commissaris afgewacht dient te worden.

De alv heeft daarom besloten om met inachtneming van het hierboven gestelde, de eis tot vrijlating van de drie politieambtenaren te doen vervallen, echter zal de staking van de RBT-eenheden niet worden opgeheven.

De actie werd voorshands per onmiddellijk (14.30 uur/zaterdag 11 mei 2019) opgeschort, totdat het bevoegd gezag naar tevredenheid van de alv in ruime mate heeft getoond de in dit bericht vermelde punten 1 t/m 4 ter hand te hebben genomen.

Overige berichten