SPA zal landelijk meedoen aan de verkiezingen

GFC NIEUWS- De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) zal landelijk meedoen aan de verkiezingen.
Voorzitter Guno Castelen roept eenieder op haar stem uit te brengen op de partij, “omdat wij voorstander zijn van een productief Suriname die zorgt voor haar burgers, vooral de kansarmen en de mensen met een beperking.”
Dit zegt de partij in haar boodschap voor 2020.
Castelen: “ e evaluatie leert ons dat 2019 een slecht jaar is geweest op het gebied van de financiën en economie. Het is een geweest van leenzucht van de overheid, de koers die maar niet onder controle kon worden gehouden. De zware overheidsbemoeienis in de banksector met als directe voortvloeisel Corruptie perikelen rond de VCB. Een slechte deal met betrekking tot de stuwdam. Een rechtszaak van aandeelhouders van de Hakrinbank tegen de bank en de grootaandeelhouder de staat Suriname.”
“We merkten dat in het jaar 2019 het toerisme een recordaantal van 500.000 personen gehaald heeft wat zeker bijgedragen heeft om erger te voorkomen op financieel-monetair gebied.”
“De overheid sukkelt met het voldoen aan haar lokale financiële verplichtingen met als gevolg dat veel bedrijven en dienstverleners in problemen zijn gekomen, dit met als gevolg dat de armoede maar om zich heen grijpt en de afhankelijkheid van pakketten maar steeds toeneemt en een cultuur van patronage ernstige vormen aanneemt.”
“We zullen in 2020 en daarna de kleine en middelgrote ondernemingen moeten ondersteunen in hun ontwikkeling omdat ze de ruggengraat vormen voor de grote industrieën.”
“Een ander neveneffect is de toename van jeugdcriminaliteit vanwege het gebrek aan perspectief en werkgelegenheid voor jongeren. Dit brengt ons op het stuk van de druk waaronder de veiligheid in ons land komt te staan. De frustraties blijken niet alleen uit de jeugdcriminaliteit maar ook de suïcidegevallen nationaal en de verkeerscriminaliteit. Kortom op het stuk van preventief beleid vanuit de overheid en samenleving is er tekortgeschoten.”
“Met betrekking tot de rechtspraak zijn er verbeteringen waargenomen: de reorganisatie en versterking van de rechtspraak is niet onopgemerkt gebleven en waarschijnlijk zullen de vruchten in 2020 zichtbaarder zijn. In ieder geval hebben we als samenleving mogen ervaren het gevoel dat er sprake is van een onafhankelijke rechterlijke macht met de vonnissen in het 8 decemberproces. De SPA kijkt verder uit naar de verdere ontwikkelingen rond dit proces, waaronder valt de executie van de vonnissen en de manier waarop wij als samenleving hiermee zullen omgaan.”
“Jammer dat het staatshoofd dit moment niet heeft aangegrepen om het proces van erkenning, waarheid, verzoening en vergeving in te luiden, zodat het proces van eenwording en natievorming kon aanvangen. Maar goed, de president heeft de burger in de persoon van de president voorrang gegeven om gebruik te maken van zijn rechtsmiddelen. Het eigenbelang heeft in deze dus voorrang gehad op het nationaal belang.”
“Terwijl wij de dames van de krijgsmacht en de auditeur militair complimenteren voor het door hun verzette werk, moet de SPA wel stellen dat de uitspraken rond de corruptieschandalen in het afgelopen jaar erg teleurstellend zijn. Dan gaat het meer om het gevoel dat mensen nog kunnen wegkomen met geen of nauwelijks straf voor het benadelen van de gemeenschap voor miljoenen terwijl er in andere landen daarvoor zelfs de doodstraf wordt uitgesproken.”
“Voor de komende tijd zal Suriname zich moeten versterken met forensische accountants om dergelijke fraudezaken goed te onderzoeken om de feiten voor de vervolging en de rechters goed en zuiver bloot te leggen.”
“Het buitenlands beleid verdient geen schoonheidsprijs. Het internationaal netwerken is eenzijdig en ongebalanceerd en vindt geen grondslag in de bevolkingspolitiek of de economische politiek van ons land of onze regio. Verder is de verklaring van ons land op internationale fora over de interne rechtspraak (een deel van de staat Suriname) een klucht en staatkundig onbegrijpelijk aangezien de staat een is en ondeelbaar.”
“Over de productie zien we niet alleen zoals eerder gesteld de arbeidsplaatsen afnemen, maar ook dat een groot deel van de nog bestaande arbeidsplaatsen wordt ingevuld door buitenlanders wat de Surinaamse burger kansarmer maakt en de prijs voor arbeid in ons land verder onder druk brengt.”
“We hebben gemerkt dat het ministerie van Arbeid een groot aantal arbeidswetten of heeft gewijzigd of nieuwe wetten zoals bescherming van het gezin tegen arbeid. Wat hierbij opvalt, is de slechte voorlichting naar de gemeenschap toe, zodat eenieder bekend is met de wijzigingen.”
“De natuurlijke hulpbronnen zijn er en moeten ten behoeve van de natie worden ontwikkeld; echter merken we dat een beperkte groep nationaal daarvan profiteert en dat door de non-transparantie en de miskenning van de grondenrechten hebben geleid tot eruptie in vooral de goudsector waarbij doden te betreuren waren. Een oproep tot meer transparantie en goed bestuur bij de toekenning van welke hulpbron dan ook is daarom een noodzaak voor 2020.”
“Niet alleen concessies, maar ook gewoon landbouwgrond en bouwgrond of huizen dienen nationaal open te staan voor eenieder die dient te voldoen aan de daarvoor vooraf gestelde eisen of voorwaarden.”
“De sociale sector en de perikelen rond de gezondheidssector zijn bekend en kunnen we niet zeggen dat we op het gebied van de gezondheidssector een beleid hebben gekend die geruststelt. Misschien deels vanwege gebrek aan middelen. 2020 moet er beleid in samenspraak met de sector actoren leiden tot verbetering van de gezondheidssector.”
“Op onderwijsgebied heeft de Surinaamse partij van de Arbeid geen uitschieters geregistreerd. Terwijl voor een goede take-off van de economie de technologische ontwikkeling en de ontwikkelingen met betrekking tot de 4 industriële revolutie een vereiste is in ons onderwijscurricula.”
“Willen we normbesef en moraal verbeteren en de geconstateerde decadentie in de samenleving tegengaan is naast nationale bewustwordingscampagnes, waar de media een heel belangrijke rol in zal moeten vervullen, ons onderwijs het meest aangewezen instrument. Overigens wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om de media dank te zeggen voor de samenwerking en haar rol in 2019.”
“Een pluimpje verdient de sportwereld, zowel wat betreft de individuele sporters als de groepssporten. Zonder anderen te kort te doen, feliciteert de SPA de samenleving met de prestaties van Bigi Boi (Rozenstruik) en “Natio” ons nationaal voetbalteam. We hopen dat in 2020 deze successen kunnen worden uitgebouwd.”
“Ten aanzien van de wetgevende macht, de vertegenwoordiging van het volk, moeten we zeggen dat die in het algemeen geen goede beurt heeft gemaakt in 2019. Allerlei volksonvriendelijke wetten waaronder de wet met betrekking tot het schulden plafond maar ook hun opstelling en met hun statements en motivering is er weinig rekening gehouden met wat het volk als juist ziet of ervaart.”
“Het simpele uitgangspunt van wij hebben over de meerderheid is geen promotie van de democratie waarbij als uitgangspunt geldt dat ook naar de stem van de minderheid geluisterd moet worden en dat argumenten, redelijkheid en billijkheid ook leidraad moeten zijn.”
“Het afgelopen jaar, neen de afgelopen bestuursperiode van deze regering, kenmerkte zich over het algemeen door slecht bestuur, nepotisme, verkeerde keuzen, – prioriteitstelling en corruptie. Er zijn ook wel goede dingen gedaan voornamelijk op het gebied van infrastructuur. De armoede is toegenomen en mensen zijn kansarmer geworden. Het bedrijfsleven is onder druk komen te staan.”
“De SPA voorziet in het komend jaar een grote dreiging van devaluatie (ontwaarding) van onze munt eenheid. Daarnaast zal de aflossingsdruk op de samenleving rusten wat de armoede alleen maar verder zal opstuwen.”
“De spanning tussen overheid enerzijds en burgerij anderzijds te weten vakbeweging, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zal stijgen bij het onderwerp van de belastingen.”
Er is hoop
Er zijn verkiezingen in mei 2020 en de SPA roept eenieder op om naar de stembus te gaan en uw stem uit te brengen.
De SPA gaat voor goed onderwijs en perspectief voor jongeren. De SPA gaat voor genderevenwicht en kansen creëren en versterking voor vrouwen en andere kansarmen in de samenleving. Naast de ontwikkeling van het grootindustrie gaat de SPA voor stimulering van het klein en middelgroot ondernemerschap.
Het buitenlands beleid zal worden afgestemd op onze behoeften van het Surinaams volk te dienen en een evenwichtige ontwikkeling van de wereldgemeenschap waarbij de rechten van de mens centraal staan en het principe van non-interventie worden geheiligd.
De SPA gaat voor natievorming boven etnische politiekvoering welke zij archaïsch en achterhaalt vindt. “Wij kunnen na God ons lot zelf bepalen als land en volk door bestuurders met liefde voor u en voor het land aan het stuur te plaatsen. 2020 wordt een zwaar jaar met uitdagingen voor ons allen zowel individueel als in onze diverse functies en sociaal maatschappelijke kringen.’
De SPA wenst daarom aan alle Surinamers geen een uitgezonderd een gezond voorspoedig en behoedzaam 2020 toe. “Moge de almachtige ons leiden en bijstaan.”

Overige berichten