SPA roept vrouwen op te stemmen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid

GFC NIEUWS- De SPA roept alle Surinaamse vrouwen en mannen op om op 8 maart stil te staan bij het beleven van hun vrijheden op dit moment in de geschiedenis van Suriname, zich te bezinnen op hun huidige sociaaleconomische positie om dan op 25 mei 2020 zonder dwang of intimidatie te kiezen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid.
De Verenigde Naties heeft voor 8 maart 2020 gekozen voor het thema ’Vrouwen en Vrijheid’. De internationale dag van de vrouw moet elk jaar gezien worden in het teken van de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen over de hele wereld.
Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid heeft vooral te maken met het maken van eigen keuzes.
De SPA stelt vast dat de vrijheid van vrouwen niet onderhandelbaar dient te zijn, maar een vanzelfsprekendheid. Vrijheid wordt als het hoogste goed en ideaalbeeld in de mensheid beschouwd.
In de verdragen van de Universele Mensenrechten zijn zaken als het recht op leven, vrijheid van meningsuiting, religieuze vrijheid en het recht om te stemmen vastgelegd, maar ook het recht op voedsel, onderwijs, gezondheid en onderdak. Deze rechten worden geproclameerd voor alle mensen en verbieden discriminatie .
Ook zijn er bijzondere mensenrechten om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, zoals vluchtelingen, kinderen en vrouwen. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (Convention on the Eliminatie of all Forms of Discrimination against Women, afgekort als Cedaw) is gebaseerd op de Verklaring van de Rechten van de Mens.
Suriname trad toe tot dit verdrag op 1 maart 1993. In 2012 hadden 189 landen het verdrag geratificeerd . In dit verdrag wordt onderschreven dat op grondslag van de gelijkheid van mannen en vrouwen de fundamentele vrijheden van vrouwen op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied en op welk ander gebied dan ook eerbiedigt dienen te worden, ongeacht de echtelijke staat of religie van de vrouw.
Suriname is een democratie en in de constitutie van Suriname worden al deze rechten onderschreven.
In de Surinaamse grondwet zijn vrouwen en mannen gelijk en hebben gelijke kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het zelfbeschikkingsrecht en de zelfstandigheid van vrouwen moeten ten alle tijden gewaarborgd en beschermd zijn opdat vrouwen in alle facetten van hun leven de vrijheid moeten hebben om keuzes te maken en beslissingen te nemen.
Wat is de maatschappelijke realiteit in Suriname als het betreft het beleven van vrijheid door vrouwen?
De SPA constateert dat de politiek economische constellatie van de afgelopen 10 jaren de vrijheden en rechten van vrouwen heeft beperkt en in gevaar heeft gebracht. Dit vanwege, slecht en onbehoorlijk politiek bestuur, politieke hebzucht en corruptie.
Het onverantwoordelijk en ondoordacht beleid van de NDP-regering heeft met name op financieel gebied geleid tot een toename van de armoede en heeft grote sociale onzekerheden onder vrouwen gecreëerd.
De sociale en economische kwetsbaarheid van vrouwen maakt dat hun kansen en mogelijkheden op een menswaardig bestaan en het hebben van een leefbaar inkomen momenteel niet gegarandeerd zijn ondanks met de vrouwen ook een sociaal contract is getekend door de huidige president.
Daarenboven hebben vrouwen conform de grondwet en de mensenrechten recht zonder obstakels zonder dwang of intimidatie te werken aan hun zelfstandigheid en hun individuele rechten op groei en participatie in maatschappelijke ontwikkelingsprocessen. Dat is anno 2020 niet meer vanzelfsprekend en wij vragen om een nieuw andersoortig beleid.
De belangrijke verworvenheden die groei en ontwikkelingsperspectieven boden aan vrouwen zijn door het huidig beleid teniet gedaan en doen de ontwikkeling van de vrouw stagneren.
Het is in dit kader dat de SPA aan de bel trekt en vraagt om een wisseling van regeermacht op 25 mei 2020. Dit, niet alleen voor een beter en welvarend Suriname voor de komende generaties, maar vooral voor een gelijkwaardige ontwikkeling van vrouwen en mannen in ons geliefd land.
Suriname staat aan de vooravond van desastreuze gevolgen, als na 25 mei 2020, niet wordt ingegrepen in het politiek bestuurlijk machtsbestel en het beleid radicaal wordt omgekeerd.
Wij als rechtgeaarde Surinamers zijn het aan ons geliefd land verplicht, anders zullen kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen in hun ontwikkeling worden geremd en tot bedelstaf worden gemaakt.
De SPA roept alle Surinaamse vrouwen en mannen op om op 8 maart stil te staan bij het beleven van hun vrijheden op dit moment in de geschiedenis van Suriname, zich te bezinnen op hun huidige sociaaleconomische positie om dan op 25 mei 2020 zonder dwang of intimidatie te kiezen voor vooruitgang, ontwikkeling en duurzaamheid.
Maak gebruik van uw grondwettelijke vrijheid en maak een eind aan de vernietiging en verval van ons geliefd land.
Vrouwen, bezin u op uw eigen ontwikkeling en laat u leiden door uw grondwettelijke rechten en vrijheden om de juiste regeerders in ‘place’ te hebben. Dit, om uw vrijheden en rechten te beleven op een duurzaam en eerlijk menswaardig bestaan voor u en uw kinderen, alsook de toekomstige Surinaamse generaties.

Overige berichten