Sociaal beleid wordt in 2019 voortgezet

President Desiré Bouterse heeft tijdens zijn nieuwjaartoespraak de garantie gegeven dat de regering zich ook dit jaar zal inzetten om de bestaanszekerheid van iedere burger te waarborgen.

In dit verband heeft de regering reeds meermalen betoogd dat niemand verstoken mag zijn van gezondheidszorg. De dreiging dat de gezondheidszorg financieel en organisatorisch vastloopt, heeft de regering ertoe genoopt stappen te nemen om dit te voorkomen. Zo zal binnen het bestel van de gezondheidszorg de Wet Basiszorg spoedig en grondig worden herzien.

De regering is al in een vergevorderd stadium met het instellen van een multidisciplinair team van deskundigen, dat deze onverkwikkelijke zaak diepgaand moet evalueren. Al in het eerste halfjaar van dit jaar zal zij de Regering van advies dienen. De gezondheidszorg zal zeker op het juiste spoor gebracht worden.

Voor wat de stand van de bestaansgaranties van ons volk betreft, in het bijzonder van de sociaaleconomisch zwakken, zal de regering in het nieuwe jaar prioriteit geven aan de verdere verbetering van de positie van mensen met een beperking. De nodige beleidsmaatregelen zijn reeds in voorbereiding.

De moeder-kindsterfte in ons land is hoog te noemen. Dit sterftecijfer moet drastisch omlaag gebracht worden. Wij kunnen het ons als land met een relatief hoog medisch niveau niet permitteren te behoren tot de landen met een hoog moeder-kindsterfte. In het verlengde hiervan zal de problematiek van tienermoeders, vallende onder de paraplu van kansarme jongeren, eveneens drastisch worden aangepakt. Ook de oplossing van dit probleem is thans in voorbereiding.(GFC)

Overige berichten