fbpx

SNWIS brengt eindverslag uit

GFC NIEUWS- Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) heeft haar werkzaamheden met betrekking tot de waarneming van de algemene verkiezingen op 25 mei in Suriname afgerond.
Onderstaand volgt een samenvatting van de activiteiten en bevindingen.
Activiteiten:
• De werkzaamheden behelsden hoofdzakelijk de observatie van het proces op de verkiezingsdag, in het bijzonder de gang van zaken in en bij de stembureaus. Dit geschiedde met een waarnemersgroep va circa 90 personen aangevuld met een ondersteunende staf van circa 20 personen, die belast was met contactcenter operaties en informatie- en dataverwerking.
• Waarneming geschiedde op de verkiezingsdag in 9 van de 10 kiesdistricten door waarnemersteams van twee personen van de SNWIS. Omdat er ook door burgers meldingen werden gedaan aan het contactcenter is van alle 10 kiesdistricten informatie ontvangen, waarbij 588 van de 649 kiesbureaus (91% waarnemingsdekking) zijn geobserveerd.
• SNWIS had ook op zich genomen om zoveel mogelijk foto’s van de processen-verbaal van de stemming op de stembureaus binnen te krijgen (Snapcap programma) teneinde verwerking van de verkiezingsresultaten te kunnen volgen.
• Door ruis omtrent de verwerking van de verkiezingsresultaten door enkele Hoofdstembureaus heeft de SNWIS zich tevens beziggehouden met waarneming van de verwerking van de resultaten op enkele Hoofdstembureaus.
De belangrijkste bevindingen zijn:
1. De verkiezingen zijn in een ontspannen en harmonieuze sfeer zonder bijzondere geweldsincidenten verlopen.
2. SNWIS is van oordeel dat de verkiezingen vrij, geheim, eerlijk en transparant zijn verlopen.
3. Over het algemeen is goede medewerking ondervonden van diverse verkiezingsautoriteiten.
4. Er is intensief contact geweest met relevante electorale stakeholders inclusief internationale waarnemersmissies en kiezers.
5. Deze verkiezingen zijn gekenmerkt door een hoog niveau van burgerlijke waakzaamheid en actieve participatie door politieke partijen, daarbij in grote mate ondersteund door het internet en sociale media.
6. Waarnemers alsmede de overige medewerkers van SNWIS hebben hun werk onder veilige omstandigheden kunnen verrichten.
Ten aanzien van de waarneming op de verkiezingsdag kan gesteld worden:
• De meeste stembureaus gingen op tijd open. • Hoewel gedurende de stembusgang de wettelijke bepalingen ter zake over het algemeen zijn nageleefd, zijn er desondanks 155 verkiezingsgerelateerde klachten en mogelijke onregelmatigheden door waarnemers van SNWIS en burgers gerapporteerd.
Naar het oordeel van SNWIS vormden deze gerapporteerde onregelmatigheden geen systematisch patroon dat een negatieve invloed op de integriteit van het verkiezingsproces tot gevolg zou kunnen hebben gehad.
Met betrekking tot het Snapcap-programma kan opgemerkt worden dat van ca. 35 % van de stembureaus de telling ontvangen is. Vergelijking van deze informatie met de officiële tellingen leverde geen noemenswaardige discrepantie op, hetgeen tot de conclusie leidde dat voor de verwerking van de stembusuitslagen met betrouwbare informatie kon worden gewerkt.
SNWIS dankt haar waarnemers en overige medewerkers alsmede de Surinaamse burgers voor hun inzet en betrokkenheid waardoor SNWIS kan terugkijken op een geslaagde participatie in het welslagen van de Verkiezingen van 25 mei 2020.

BEKIJK OOK
Zwemkampioen Renzo Tjon A Joe hoopt dat Surinaamse overheid zich aan belofte houdt