SFB doet voorstellen aan Financiën voor ondersteuning burgers en bedrijven

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft in een schrijven aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de bewindsman vandaag opgeroepen om de helpende hand te bieden aan burgers en bedrijven, die door de heersende COVID-19-crisis (Corona- crisis) in financiële problemen raken.
De SFB doet de minister daarbij voorstellen over de vorm waarin die ondersteuning zou kunnen worden gegeven.
In de brief schrijft de SFB aan de minister dat het omgaan met de gevolgen van de om zich heen grijpende Corona-crisis in onze samenleving, dagelijkse realiteit is geworden en voor velen een ware uitdaging.
Ofschoon zeer noodzakelijk, hebben de door de overheid getroffen maatregelen ter bescherming van de gemeenschap, als bijkomend effect dat het normaal functioneren van burgers en bedrijven ernstig ontregeld raakt. De negatieve impact hiervan op de economische bedrijvigheid in Suriname is daardoor ook duidelijk te merken.
Aangepaste werkschema’s, lagere productie en lagere omzetten, hebben onder andere tot gevolg dat de cash-flow positie van bedrijven zwaar onder druk komt. Uitstaande financiële verplichtingen kunnen niet langer worden nagekomen, hetgeen met name ook geldt voor het nakomen van belastingverplichtingen.”
Als gevolg van de gecumuleerde impact van het bovenstaande heeft het bedrijfsleven, evenals de burgers, volgens de SFB dringend behoefte aan ondersteunende maatregelen vanuit de overheid. Bij het uitblijven hiervan dreigt er ernstige discontinuïteit te ontstaan in de voorziening van voor onze samenleving vitale goederen en diensten.
De SFB zegt de roep om mitigerende maatregelen vanuit de gemeenschap daarom ten volle te ondersteunen en stelt aan de minister van Financiën voor, om die te bieden in de vorm van tijdelijke fiscale incentives. Die incentives zouden mogelijk ook ingekaderd kunnen worden in een raamwerk van andere door de overheid reeds in het vooruitzicht gestelde ondersteunende maatregelen.
Tot de voorstellen, die de SFB aan de minister in overweging geeft, behoren onder andere 6 maanden uitstel voor het indienen van de SAS-aangiften inkomstenbelasting, die in april en juni aanstaande moeten worden gedaan. Verhoging van de heffingskorting voor loontrekkers van SRD 125 naar SRD 500.
Een “ruimhartig beleid” ten aanzien ten de invordering van openstaande belastingschulden en het treffen van betalingsregelingen. Versnelde afdoening van verzoeken om teruggaaf van betaalde belastingen.
Voorts vraagt de SFB de minister om de geldigheidsduur van afgegeven beschikkingen voor vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen, automatisch te verlengen met één jaar en de vrijstelling te stellen op 100%.
Overzicht van aan de minister van Financiën voorgestelde fiscale maatregelen/incentives ter verlichting van de gevolgen van de “Corona-crisis” voor burgers en bedrijven.
1 Verschuiven van de wettelijke deadline voor indiening van de Voorlopige Aangiften (VA) 2020 en Definitieve Aangiften (DA) inkomstenbelasting 2019 voor burgers en bedrijven, met tenminste 6 maanden.
2 Opschorting van het bepaalde in artikel 42c, lid 2, IB voor de indiening van VA 2020 en VA 2021, zodat een lagere VA kan worden ingediend zonder daarvoor eerst toestemming van de inspecteur te vragen.
3 Vrijstelling van de afdracht van ingehouden loonbelasting, premie AOV en omzetbelasting tot tenminste 50%
van de ingehouden bedragen voor werkgevers/bedrijven, die kunnen aantonen in ernstige liquiditeitsproblemen te verkeren, te gelden voor belastingperioden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
4 Kwijtschelding van boete en/of interest op te late betaling van alle belastingen, die verschuldigd (mochten) zijn voor alle belastingperioden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
5 Aanpassing heffingskorting in de loonbelasting van SRD 125 per maand naar minimaal SRD 500 per maand.
6 Ambtshalve toewijzing van alle reeds ingediende/lopende bezwaarschriften tegen opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting voor belastingjaren eindigende op 31 december 2017, het een en ander binnen drie maanden na afkondiging van deze maatregelen.
7 Lopende en nieuwe verzoeken voor teruggaaf en bezwaarschriften/definitieve aangiften IB, die een teruggaaf inhouden voor belastingperioden tot en met 31 december 2019 worden binnen twee maanden na indiening afgehandeld.
8 Mogelijkheid voor het treffen van een betalingsregeling voor alle belastingen en niet-belastingen voor bedrijven en zelfstandigen, die kunnen aantonen in ernstige liquiditeitsproblemen te verkeren.
9 Mogelijkheid om nieuwe afspraken te maken voor alle bestaande prolongatie-regelingen met de Ontvanger Directe Belastingen.
10 Alle lopende en op korte termijn in gang te zetten invorderingsacties worden voor onbepaalde tijd “on hold” gezet.
11 Herintroductie van de “Saneringsregeling Ontvanger der Directe Belastingen” voor nog openstaande inkomsten- belastingschulden tot aan het belastingjaar 2019.
12 Automatische verlenging van de geldigheidsduur van lopende beschikkingen voor vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht op de invoer van “investeringsgoederen” en “grondstoffen” met één jaar.
13 Wijziging van de beschikking van de minister van Financiën inzake voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht ter zake de invoer van bedrijfsmiddelen, waarbij de gedeeltelijke vrijstelling wordt omgezet in volledige vrijstelling (100%), voor in te voeren bedrijfsmiddelen tot en met 31 december 2021.
14 De mogelijkheid bieden dat relevante aangiftebiljetten, formulieren, verklaringen, uitdraaien uit current account en andere bescheiden elektronisch kunnen worden gedownload of verzonden dan wel bij een uitsluitend daarvoor aan te wijzen loket kunnen worden opgehaald of ingeleverd.

Overige berichten