fbpx
SBB: Wees zuinig met ons bos; het bos is heel waardevol

Wereldbossendag wordt op initiatief van een aantal Europese organisaties die actief zijn in de bosbouw en met ondersteuning van de Food and Agriculture Organization (FAO) herdacht. Dit met het doel om het bewustzijn ten aanzien van het belang van de bossen voor behoud van het leven op aarde te verhogen.

Vanaf 1971 hebben steeds meer landen inhoud gegeven aan de herdenking van Wereld bossen dag. Wereldwijd wordt deze dag herdacht op 21 maart.

Wat is bos per definitie? Volgens de FAO worden tot bossen gerekend, gebieden met een kroonbedekking van meer dan 10%.Maar dan zou je kunnen denken dat delen van bewoonde gebieden waar deze situatie zich voordoet, gerekend kunnen worden tot bos.

Het is namelijk zo dat bomen die voorkomen in urbane gebieden gerekend worden tot “tree out of the forest”, dus bomen buiten het bosgebied. Deze bomen worden niet gerekend tot bos.

Voor dit jaar is het thema van wereldbossendag: Forests | Climate | Change, (Bossen | Klimaat | Verandering). Dit thema is bewust gekozen om de koppeling tussen bossen en klimaatverandering te benadrukken.

Bossen en bomen ondersteunen en beschermen ons op onschatbare manieren, zij bieden schone lucht die wij inademen en schoon water dat wij drinken. Zij regelen en beschermen ook de biodiversiteit van de aarde en functioneren als natuurlijke afweer tegen klimaatsverandering.

Het bos is heel nuttig voor mens en dier. De aanwezigheid van voldoende en in gezonde staat verkerende bossen is één van de basis voorwaarden van het voortbestaan van de mensheid. Het leven op aarde is mogelijk en duurzaam dankzij de bossen en bomen.

Al vroeg in de geschiedenis van ons land was het besef er hoe belangrijk bossen zijn. Met de instelling van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) in het jaar 1947 onderschreef de toenmalige regering hoe belangrijk het is om onze bossen te behouden.

LBB heeft zich vanaf de oprichting ingezet voor de bescherming van onze bossen alsook de dieren die daarin leven. Nu ligt deze verantwoordelijkheid m.b.t. de controle op het duurzaam beheer van de bossen bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De SBB is door de toenmalige Minister van Natuurlijke Hulpbronnen opgericht in het jaar 1998.

De SBB handelt vanaf 24 januari 2000, totdat de betreffende wijziging van de Wet Bosbeheer van kracht is op basis van een daartoe formeel verleend mandaat, namens de Dienst Bosbeheer.

Bossen hebben verschillende functies. We kunnen deze categoriseren tot 3 belangrijkste functies:

• productiefunctie: uit het bos halen wij economische voordelen. Er wordt hout en houtproducten gehaald uit het bos

• schermfunctie: diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. Het bos beschermt de bosbodem tegen erosie en zorgt verder voor een goede waterbeheersing en het vasthouden van koolstof

• sociale functie: bosgebieden fungeren als woon- en leefgebied van mensen. Meer dan 10% van onze bevolking woont in de bossen en leeft ook van wat de bossen te bieden hebben. Het bos functioneert ook als recreatie oord (ecotoerisme) en is ook een bron van onderzoek voor wetenschappers.

Bossen bedekken ongeveer iets meer 1/3 deel van totaal landoppervlak. Ze zorgen voor ongeveer 90% van de jaarlijkse uitwisseling tussen de atmosfeer en het land.

Bomen halen kooldioxide of CO2 uit de atmosfeer en slaan ze op als koolstof. Dit wordt in biomassa van bossen opgeslagen in boomstammen, takken, bladeren, wortels en organisch koolstof in de bodem. Bossen houden meer dan 1 triljoen ton aan koolstof vast.

Worden deze bomen weggehaald komt deze koolstof weer vrij in de atmosfeer. Dit noemt men het uitstoten van broeikasgas. Een belangrijk aspect is dat ontbossingen zeker 12 tot 20 % van de greenhouse gas omissies veroorzaken, die leiden tot global warming.

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een gedeelte van de zonnestraling wordt door de atmosfeer terug de ruimte in gekaatst, een ander deel wordt omgezet in warmte. Ook deze warmte verdwijnt gedeeltelijk de ruimte in. Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt gedeeltelijk wordt teruggekaatst; deze gassen leggen een warme deken om de aarde. Dit noemt men het broeikaseffect.

Maar omdat nu grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring vrijkomen, wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt. Dit versterkte broeikaseffect kan een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg hebben. De Verenigde Naties verwachten dat klimaatverandering tijdens de 21ste eeuw zou kunnen zorgen voor grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte en slechte landbouwgrond.

Wereldwijd vindt er nog steeds ontbossing plaats met een alarmerende snelheid. Verschillende regeringen zien het belang van bossen thans in en vergroten hun inspanningen om bossen te beschermen en ze duurzaam te beheren. Bij de klimaatsonderhandelingen krijgen de bossen nu wereldwijd aandacht, omdat men inziet dat bossen wel degelijk invloed hebben op het klimaat. De cyclus van het opnemen van CO2 uit de atmosfeer kan opnieuw beginnen als andere bomen weer groeien.

Zeker 1,6 miljard mensen zijn voor hun levensbehoeften afhankelijk van de bossen. Er leven meer dan 300 miljoen mensen in en rondom de bossen. De wereldhandel in bosproducten wordt geschat op 327 miljard US Dollars.

Ons land is in een gunstige positie, omdat het voor bijna 94% bedekt is met bos. Het bos dat voorkomt in Suriname, behoort tot het tropisch regenwoud. Dit is ongeveer 15 miljoen ha aan tropische bossen. Suriname kan worden gerekend tot de landen met een hoge bosbedekking en een lage ontbossingsgraad.

Onze bossen vormen één van de grootste dan wel de belangrijkste hernieuwbare hulpbron van Suriname en kunnen een grote bijdrage leveren aan onze welvaart, indien ze op een duurzame manier worden benut. Anderzijds zijn de bossen ook bijzonder kwetsbaar indien zij niet op een verantwoorde manier worden geëxploiteerd.

Het is belangrijk om het beheer en de toestand van deze kostbare bossen goed te monitoren, zodat we ons ervan garanderen dat ook de volgende generaties ervan kunnen genieten.

Het monitoren van de verandering van bosoppervlakte, inclusief ontbossing, is hierbij zeer belangrijk. Daarom heeft deze regering binnen het kader van het ACTO project “ Monitoring the forest cover of the Amazon Region”, in 2012 een Observation Room of te wel de Forest Cover Monitoring Unit opgezet welke bemand is door Surinaamse deskundigen die informatie kunnen verschaffen over ontbossingen.

De SBB, is de technical focal point van het Acto project. Deze Unit kan met behulp van satelliet beelden en GIS ons land voorzien van actuele informatie o.a. over de omvang en de status van de bosbedekking en de ontbossing monitoren. De verzamelde informatie kan een significante bijdrage leveren in het duurzaam beheren van ons bos en voor het formuleren en implementeren van beleid en ontwikkelingsplannen.

Reeds zijn drie kaarten vervaardigd, nl. een basiskaart van de bosbedekking voor het jaar 2000, een ontbossingskaart voor de periode 2000 – 2009 en deze week is de kaart voor de periode 2009-2013 afgerond. Deze kaarten worden momenteel door INPE, het Braziliaans instituut voor ruimteonderzoek, verwerkt tot een regionale kaart die de ontbossing binnen het Amazonegebied voorstelt en we zijn momenteel bezig een ontbossingskaart van 2013 af te ronden.

We hebben een methode ontwikkeld, die we in de toekomst verder zullen verfijnen. Op de kaart die de ontbossing van 2009-2013 voorstelt, kunnen we zien dat de jaarlijkse ontbossing, hoewel deze nog steeds laag is t.o.v. het totale bosoppervlakte, is toegenomen.

Het is natuurlijk niet alleen belangrijk om te weten hoeveel ontbossing er in het totaal plaatsvindt, maar ook om de oorzaken van de ontbossing te kennen. Goudmijnbouw is, zoals bekend, een van deze oorzaken en door het verzamelen van deze data kan het beleid hierop afgestemd worden.

In dit kader is de SBB momenteel actief in een regionaal project binnen de Guiana Shield waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de ontbossing veroorzaakt door goudmijnbouw en andere types ontbossing. We kunnen binnen dit project beschikken over satellietbeelden van de periode 2012-2014 met een resolutie van 10m in plaats van de courrant gebruikte landsatellietbeelden met een resolutie van 30m.

Wereldbossendag is voor Suriname niet alleen belangrijk, omdat we relatief veel bossen hebben, maar ook omdat wereldwijd de bossen worden bedreigd.

De SBB is de technische werkarm van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, heeft als doel het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van Suriname in het algemeen en van de voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder, door toepassing van de Wet Bosbeheer en andere relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen.

De SBB heeft een tweeledige taak namelijk:

1. Controle op de houtkapactiviteiten en
2. Begeleiding van zowel de actoren in de bossector als het groot publiek.

Binnen het proces van capaciteitsversterking welke een constant proces is binnen onze bedrijfsvoering worden de medewerkers tools aangereikt om de controlewerkzaamheden als ook de begeleiding van de sector optimaal te laten gebeuren. Er vindt niet alleen personele capaciteitsversterking plaats maar er wordt ook geïnvesteerd in de faciliteiten. Zoals nieuwe veld- en wegcontroleposten voor een betere controle op de houtactiviteiten.

Ook wat betreft de informatieverschaffing van de gemeenschap en in het bijzonder de bosbouwsector wordt gecontinueerd. Dit om de bewustwording te vergroten van het belang van onze bossen. In 2011 heeft de SBB vele informatie sessies verzorgd voor alle actoren in diverse districten.

Op wereld bossen dag in 2012 is een aanvang gemaakt met het SBB-scholenproject, waarbij op diverse scholen presentaties zijn gehouden over de bossector en de taken en werkzaamheden van de SBB. Ook dit jaar zal dit project worden voortgezet.

Voor Werelbossendag in 2013 is voor studenten van het Natin in samenwerking met de afdeling Natuurbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer een informatie dag georganiseerd over het belang van bossen en het duurzaam beheren daarvan en de rol van SBB daarin.

Ook heeft de SBB vanaf 2002 aan diverse studenten van het derde en vierde leerjaar van het Natin de gelegenheid geboden stage te lopen bij de SBB c.q. te werken aan hun afstudeerproject. Vele van deze afgestudeerde Natin’ers zijn in dienst van de SBB en doen het goed.

Voor dit jaar is er een documentaire geproduceerd waarin het doel en de taken van de SBB worden belicht. De documentaire zal op diverse tv stations worden uitgezonden. Via ons wekelijkse radioprogramma zal ook aandacht worden geschonken aan het belang van onze bossen.

Meer nieuws

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…