Santokhi: 2020 wordt historisch jaar

GFC NIEUWS- 2020 zal door historici in de toekomst in vele opzichten beoordeeld worden als markant, bepalend en historisch.
Dit zegt de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, in zijn terug- en vooruitblik.
“Terugkijkend op het afgelopen jaar moet ik tot met spijt vaststellen dat veel ontwikkelingen grotendeels negatief zijn ervaren met desastreuze gevolgen voor de Surinaamse bevolking, de Surinaamse economie en het imago van ons land internationaal en regionaal.”
“De gewone man en vrouw voelen dat in hun portemonnee, ze leven in angst voor hun veiligheid en omgeving. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen, ze worden de dupe van ongebreidelde corruptie en zien de schulden zwaarder worden. Het vertrouwen is danig aangetast.”
“Vooruitblikkend op 2020, dat in politieke zin een historische omwenteling moet veroorzaken, is de hoop dat door integer, daadkrachtig en professioneel bestuur de economie weer op het rechte pad gebracht kan worden. Dat de levensstandaard van de Surinamers, met name de jeugd, verbeterd kan worden en dat mondiaal Suriname weer wordt gerespecteerd als een echte democratie en rechtstaat.”
“Het is aan het Surinaamse volk om op 25 mei 2020, middels hun fundamenteel stemrecht, de toekomst van de Republiek Suriname te bepalen. De uitslag van de verkiezingen zal een duidelijk en definitief signaal moeten geven of men het huidig beleid gecontinueerd wil zien (dat zal leiden tot een dramatische crisis), of dat men kiest voor verandering ten goede. In het besef dat puinruimen een pijnlijk proces naar herstel en groei zal inhouden.”
2019 heeft volgens Santokhi het volgende laten zien:
– Continuering van een financieel-monetair beleid dat per saldo het Surinaamse volk en de Surinaamse economie oneigenlijk belast en bezwaard, en daarmee armer en onzeker maakt.
– Een financieringsbeleid van de zittende regering dat zelf geen inkomen genereert door de productie en export te stimuleren, maar door op een niet-transparante en onverantwoordelijke manier, duur kapitaal leent. Het gevaar van een daadwerkelijke schuldencrisis in de komende jaren wordt door de zittende regering als een vooruitgeschoven probleem beschouwd.
– Een toenemende gat in de overheidsbegroting, dat niet structureel wordt aangepakt, door het verruimen van overheidsinkomsten en het reduceren van kosten.
– Een verdieping van de politisering van het overheidsapparaat, gepaard gaande met verdergaande marginalisering van overheidsinstituten is in 2019 voortgegaan.
Het afgelopen jaar is er volgens Santokhi bevestigd dat regeringen waarin de NDP een dominante rol speelt telkenmale resulteert in een bestuurlijke en politieke crisis, corruptie en wanbestuur. Dat was het geval in 1997 (regering Wijdenbosch), 2010 (regering Bouterse) en wederom in 2015 (regering Bouterse).
“Triest is dat ons imago regionaal en internationaal door illegale drugstransporten, andere criminele activiteiten en politiek gedrag van prominente regeerders ernstig, op een negatieve manier, is aangetast.”
“Ik constateer ook een verdere degeneratie van sociale diensten die de samenleving vanwege de regering aangeboden moeten worden, zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.”
“Aan de positieve zijde zien we dat ondanks pogingen van regeringszijde en anderen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten faliekant is mislukt.”
“Positief is ook te noemen dat een einde (vooralsnog) is gekomen aan het proces rondom de 8 decembermoorden. De schuldigen zijn, op grond van bewijslast, berecht en dat brengt gedeeltelijke genoegdoening. Dit brengt, nationaal en internationaal, vertrouwen terug on ons rechtssysteem.”
“Ik constateerde in 2019 ook een toenemend besef onder de Surinaamse bevolking dat het zo niet verder kan. Er is meer maatschappelijk engagement en actie georiënteerdheid.”
“Ik ben ook blij te constateren dat waarvoor de VHP decennialang heeft gestreden nu ook realiteit wordt, een groeiende partij die appelleert naar alle Surinamers. Onze partij is gegroeid tot een nationale beweging. De Orange Movement is een groeiende beweging.”
“Als partij zijn we zeer tevreden dat we onze 70ste verjaardag massaal hebben gevierd met de presentatie van de nieuwe VHP, met nieuw elan, nationaal en breed gedragen. We hebben onze verdiensten gepresenteerd in het boek 70 jaar VHP en we hebben op een nationale conferentie de nieuwe verbroederingspolitiek gepresenteerd. Die vernieuwing trekken we nu door met de presentatie van aspirant DNA-leden in alle districten.”
“2020 moet voor de Surinaamse samenleving, de politieke partijen, religieuze organisaties, NGO’s, de vakbeweging, het bedrijfsleven, een jaar van bezinning en hernieuwde elan worden. De teruggang moet gestopt worden en de potentie die we allen zien voor dit land moet ontwikkeld worden. Dit kan alleen gebeuren door als Sranan mans gezamenlijk en in eenheid te werken aan ‘wi mu seti kondre bun’.”
De verkiezingen van 25 mei 2020 leggen volgens Santokhi een historische plicht op elke Surinamer om mee te helpen de achteruitgang te stoppen en een duidelijk mandaat te geven aan die partijen die in staat zijn het land te ontwikkelen op een wijze waarbij elke Suriname betrokken wordt en gezamenlijk de vruchten geplukt kunnen worden.
“Met zijn allen moeten we er op toezien dat de verkiezingen van 25 mei a.s. op een professionele, correcte en tijdige manier worden georganiseerd en uitgevoerd, zonder welke partij dan ook te bevoordelen. Met zijn allen zullen we het proces voor eerlijke en transparante verkiezingen moeten bewaken. Het belang voor velen (prominenten en politieke partijen) van deze verkiezingen is groot.”
“Ik ben content dat de VHP, indachtig haar verantwoordelijkheid en belofte aan de het Surinaamse volk, reeds is begonnen te onderzoeken en op paper te zetten een wederopbouwplan dat moet leiden tot herstel, groei en uiteindelijke duurzame ontwikkeling.”
“Plannen die bruikbaar zullen zijn wanneer het Surinaamse volk de VHP voldoende mandaat geeft regeringsverantwoordelijkheid te dragen, maar ook bruikbaar voor welke toekomstige regering dan ook.”
“Ik verwacht voor welke toekomstige regering dan ook, een zware taak de economie weer op het juiste spoor te krijgen met doortastende maatregelen en tegelijkertijd het leven van de bevolking effectief te helpen verbeteren. Het zal niet makkelijk zijn en de VHP is bereid mede deze belangrijke taak te helpen dragen, in samenwerking en met ondersteuning van een ieder die gelijkgericht denkt en bereid is daarnaar te handelen.”

Overige berichten