fbpx

Samenleving kan bijdragen aan bestrijding kinderarbeid

De Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) heeft in verband met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een Facebookpagina ‘Stop Kinderarbeid Su’ gelanceerd in aanwezigheid van de media. Minister Moestadja van Arbeid heeft de lancering gedaan en werd bijgestaan door kinderen van de Nieuwe Christelijke School.

Met deze Facebook pagina wenst de commissie de samenleving te betrekken bij het nadenken over oplossingen voor het vraagstuk van kinderarbeid in ons land. De pagina bevat voldoende informatie over hoe om te gaan met dit vraagstuk.

Bij deze gelegenheid wees de minister op de stappen die zijn gezet door het ministerie, welke nu als basis dienen voor de aanpak van kinderarbeid. Zo noemde hij de ratificatie van conventies van de Internationale Arbeidsorganisaties (ILO) die betrekking hebben op het uitbannen van kinderarbeid. Hij memoreerde ook de ‘Wet Arbeid door Kinderen en Jeugdigen’ die dit jaar is aangenomen.

Vervolgens kondigde de bewindsman aan dat er spoedig bij de Arbeidsinspectie een speciale functionaris zal worden aangetrokken die het vraagstuk van kinderarbeid vanuit een sociaal-maatschappelijk invalshoek zal benaderen. Binnenkort verwacht hij een wetenschappelijk onderzoeksrapport over het vraagstuk te ontvangen, van het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO).

Tijdens de installatie van de NCUK in april dit jaar zei minister Moestadja dat ongeveer 3 procent van de kinderen in ons land arbeid verricht. Momenteel houdt de commissie consultaties om te komen tot een Nationaal Actieplan ter bestrijding van kinderarbeid.

De voorzitter van de NCUK, Genti Mangroe, wees op het belang van de bewustmaking van de samenleving ter bestrijding van kinderarbeid. De samenleving kan volgens haar ervoor zorgen dat kinderarbeid wordt voorkomen, door in hun omgeving erop toe te zien dat jeugdige personen beneden 18 jaar geen gevaarlijk werk verrichten. Met gevaarlijk werk word bedoeld werkzaamheden die een negatieve impact kunnen hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind.

OOK INTERESSANT
Man (49) van huis vertrokken en wordt sindsdien vermist

Ook vraagt ze aan de samenleving om terstond aan de bel te trekken als wordt waargenomen dat kinderen worden ingezet voor prostitutie en criminele activiteiten. Zij vindt dat bij regelmatig schoolverzuim van het kind, de gemeenschap al alert moet zijn met betrekking tot de rechten van het kind. Mangroe roept de samenleving op om via de Facebookpagina haar bijdrage te leveren.

De NCUK heeft onder andere als taak: het samenstellen van een nationaal actieplan voor de uitbanning van kinderarbeid, het initiëren van specifieke ontwikkelingsprogramma’s voor kinderen van inheemse en in stamverband levende volkeren, het doen plegen van onderzoek naar de sociaal economische situatie van kinderen die kinderarbeid verrichten en het adviseren van de minister van Arbeid over de sociaaleconomische re-integratie van kinderen betrokken in het arbeidsproces. Een andere taak van de commissie is awareness.

In dit kader heeft de commissie eerder dit jaar een bezoek gebracht aan Nieuw Koffiekamp alwaar voorlichting is gegeven over kinderarbeid in de goudwinning en de gevolgen van kwikgebruik. De voorlichting zal nu ook via sociale media ter hand worden genomen.

De NCUK benadert het vraagstuk integraal door vanuit verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties te strijden tegen kinderarbeid. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van: Arbeid, Arbeidsinspectie, Justitie en Politie, Sociale Zaken, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling, VSB, RAVAKSUR, ADEK, Natuurlijke Hulpbronnen, Sport en Jeugd Zaken en het Kabinet van de President.(GFC)