fbpx

SAGK verliest vertrouwen in werkwijze minister Volksgezondheid

INGEZONDEN– In een open brief aan de minister van Volksgezondheid van de Republiek Suriname, Amar Ramadhin, zegt de Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) het vertrouwen te hebben verloren in werkwijze van de minister.

Hieronder de open brief:

De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) bekruipt steeds meer het gevoel dat u het vermogen mist om uw taak als minister van Volksgezondheid in oprechtheid, te goeder trouw en onbevooroordeeld uit te voeren.

Het gevoel dat u niet in staat bent om inclusief te functioneren is versterkt door uw recente publieke optredens. Daarbij heeft u duidelijk gedemonstreerd bepaalde vormen van traditionele geneeswijzen wel te willen faciliteren en andere niet.

SAGK heeft daarom gemeend u over het verlies van vertrouwen in u en uw werkwijze via een open brief in kennis te stellen, in de hoop dat dat gevoel door concrete acties uwerzijds ongedaan kan worden gemaakt.

Algemeen is bekend dat SAGK zich vanaf de oprichting inzet voor de erkenning en regulering van de eeuwenlang aanwezige traditionele kennis en vaardigheden in het genezen en voorkomen van ziekten in Suriname.

Ook is het algemeen bekend dat door nalaten van opeenvolgende regeringen, om de noodzakelijke wetgeving te maken, SAGK het op zich genomen heeft om een kaderwet te concipiëren.

De concept kaderwet is inmiddels tweemaal via uw ministerie aan de regering geboden in respectievelijk februari 2020 en september 2020. Ook aan De Nationale Assemblee (DNA) is die wet twee keren aangeboden, te weten in februari 2020 en maart 2021.

Het wetsvoorstel omvat de thema’s erkenning, regulering en bescherming van cultuur en intellectuele eigendomsrechten. Het wetsvoorstel biedt voldoende wettelijke kaders om te komen tot de gewenste ordening van álle vormen van traditionele geneeswijzen die in Suriname worden beoefend.

Het wetsvoorstel is in lijn met de Grondwet en de toepasselijke internationaalrechtelijke instrumenten zoals de ‘American Declaration on the Rights of Indigenous peoples’, ‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’, ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’, FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples’, ‘United Nations Development Group’s Guidelines on Indigenous Peoples Issues’, ‘World Health Assembly Resolution on Traditional Medicine (WHA62.13)’, WHO Traditional Medicine Strategy 2014- 2023’ en ‘WIPO Documenting Traditional Medical Knowledge’.

Behalve de kaderwet heeft SAGK u in uw hoedanigheid als minister van Volksgezondheid meermaals aangeschreven over uw vijandige niet faciliterende houding naar een selectieve groep van Surinaamse traditionele genezers.

Uw vijandige niet faciliterende houding blijkt uit uw agressief, aanvallende en denigrerende uitspraken over een bepaalde groep van genezers en het afsturen van de politie op die genezers. Deze groep van traditionele genezers wordt door u continu het verwijt gemaakt dat hun werkwijze niet wetenschappelijk gedragen is.

U stelt om die reden, telkenmale en zonder enig bewijs daartoe, dat die genezers de volksgezondheid in gevaar brengen. In uw optiek hoeven zij daarom niet op accommoderen van het ministerie van Volksgezondheid te rekenen.

Op 30 juni, 9 en 16 juli 2021 heeft SAGK een geslaagd drieluik virtueel seminar gehouden met als overkoepelend thema ‘De integratie van de traditionele geneeswijzen in de reguliere gezondheidszorg’. De drie sessies hadden elk een eigen thema.

Op het seminar hebben juristen, (public health) artsen, chemici, farmacologen en traditionele genezers de kenmerken en de ervaringen met de traditionele geneeswijzen in Suriname breedvoerig en diepgaand belicht.

BEKIJK OOK
Auto ex-politieman beschoten door rovers

Ondanks uitnodigingen aan het ministerie van Volksgezondheid heeft het ministerie het niet nodig geacht om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het seminar.

Het slecht geïnformeerd zijn van het ministerie van Volksgezondheid over ‘evidence’ van effectieve traditionele geneeswijzen in Suriname is dus een bewuste keuze van het ministerie.

Tot verbazing van velen nam u op de dag van Ayurveda, een traditionele geneeswijze met oorsprong in India, deel aan een seminar waar u de wetenschappelijke erkenning van de Ayurveda in India en door de WHO prees. Daarbij serveerde u de andere traditionele geneeswijzen af als niet op het niveau van Ayurveda te zijn. U ging daarbij volledig voorbij aan het feit dat de status van Ayurveda een verdienste is van de Indiase regering.

Wat SAGK daarom enorm tegen de borst stuit is dat u ondanks de beschikbaarheid en toegankelijkheid van onder andere wetenschappelijke studies, internationale, regionale en nationale publicaties, rapporten, adviezen, regelgeving en jurisprudentie, weigert om in te zien dat het niet erkend en gereguleerd zijn van alle traditionele geneeswijzen in Suriname, inclusief Ayurveda, te wijten is aan de halsstarrig nalatige houding van de staat Suriname die mede door u vertegenwoordigd wordt.

Voor uw informatie moge dienen dat in 2001, 19 landen van de Amerika’s regio van de WHO traditionele geneeswijzen officieel erkend en geïntegreerd hadden in het formele systeem van nationale gezondheidszorg.

In 2012 hadden 119 van de 193 VN-lidstaten beleid op het gebied van traditionele geneeswijzen en 69 regelgeving op kruidenmedicijnen. In 2018 hadden 170 WHO-lidstaten het toepassen van traditionele en complementaire geneeswijzen erkend.

Suriname dat zichzelf met vaste regelmaat presenteert als de meest diverse samenleving behoort tot op heden niet tot deze groep van landen.

Nog steeds zijn de traditionele geneeswijzen niet bij wet en/of beleid erkend en geïntegreerd in het formele systeem van de Surinaamse nationale gezondheidszorg. De traditionele geneeswijzen maken deel uit van de Surinaamse cultuur en dus ook van de Surinaamse identiteit.

SAGK is het verplicht aan haar doelstellingen en haar doelgroep om nogmaals een beroep te doen op u als minister van Volksgezondheid, om de uitgereikte hand van SAGK maar ook initiatieven van uw voorgangers niet langer te negeren of weg te zetten als niet te voldoen.

SAGK werkt met ervaren en kundige traditionele genezers en internationaal erkende wetenschappers en academici. Het door u zonder meer afwijzen van alle voorstellen en initiatieven onder het mom van ‘wetenschap’ houdt voor SAGK daarom absoluut geen stand.

SAGK kijkt reikhalzend uit naar een drastische ombuiging van uw beleid naar meer faciliteren en accommoderen van de traditionele geneeswijzen. Daarbij wordt de hoop ook uitgesproken dat u het daarheen leidt dat er een snelle aanvang wordt gemaakt, bij voorkeur nog in 2021, met de behandeling van het wetsvoorstel (kaderwet complementaire en alternatieve geneeskunde) in DNA.

De voorzitter Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantagi Kondre Mama

Claudetta Toney

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]