RGB breekt lans voor beschermde diersoorten

Tijdens een routine controle op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij, heeft de douane een persoon aangehouden met in haar bezit 5 stuks jaguartanden, welke verborgen waren in blikken met babyvoeding.

Gelet op het feit dat het hier gaat om delen van een beschermde diersoort, werd de persoon aangehouden en overdragen aan de politie van Zanderij voor verdere Justitiële afhandeling. Hierdoor heeft de overtreder de Jachtwet 1954 en de Wet Tegengaan Smokkelen overtreden, welke gekwalificeerd wordt als een economisch delict. Na betaling van een boete groot USD 4000,- is deze zaak door het Openbaar Ministerie buiten het geding afgehandeld.

Het komt veelvuldig voor dat juwelierszaken tanden van in het wild levende katachtigen welke tot de beschermde diersoorten behoren in Suriname, te koop aanbieden in de vorm van kettinghangers.

Het is gebleken dat slachtingen plaatsvinden van de Jaguar, welke gekenmerkt wordt als de grootste katachtige van Zuid-Amerika en dat alle delen van de Jaguar te koop worden aangeboden.

In Suriname komen zes soorten in het wild levende katachtigen voor die volgens de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 totaal beschermd zijn. De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora.

Conform artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen et cetera van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar.

Bij overtreding van de bovengenoemde wetten, welke vallen onder de Wet Economische Delicten, zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden en in verzekering gesteld. Ook zal een hoge transactieboete worden vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Bij het plegen van een misdrij,f zoals hierboven aangehaald (doden van beschermde diersoorten) kan los van de bovengenoemde sancties, uw jachtbevoegdheid (Bijzondere Machtiging alsmede de vuurwapenbeschikking) voor algeheel door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.

Voor nadere Informatie betreffende de Jachtwet en in het wild levende diersoorten, kunt u terecht bij de Sectie Natuurbeheer- Educatie en Voorlichting van LBB, Cornelis Jongbawstraat No.10, Paramaribo, Tel.: 471641, 471316 of 472847 en te Nw. Nickerie aan de Groenhartstraat no. 10, tel.: 0232350.

Overige berichten