fbpx
Repliek DA91 op Jaarrede president Bouterse

De president de jaarrede uitgesproken houdende: een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid en de rede bij de indiening van de ontwerpbegrotingen voor het aanstaande dienstjaar.

Landgenoten, ik hoef u geen lang verhaal voor te houden, aangezien de Jaarrede daar helemaal geen aanleiding voor geeft. Het is niet eenvoudig om de president van ons land te volgen.

DA’91 voelt zich daarom geroepen om als buiten parlementaire oppositionele partij haar verantwoordelijkheid te nemen en uw stem te zijn in een reactie op de Jaarrede.

Beste vrienden, nauwelijks een jaar na de verkiezingen van 25 mei 2015 laat de president het Surinaams volk na de Jaarrede gedesillusioneerd achter.

Op deze morgen probeerde de president natuurlijk om de zonnige kant van onze nationale conditie te presenteren terwijl velen van ons die kijken en luisteren naar mij- familie of vrienden hebben die hun baan hebben verloren de afgelopen jaren onder het kabinet Bouterse. Veel bedrijven hebben of zijn voornemens werknemers te ontslaan omdat zij de bedrijfskosten niet langer kunnen dekken.

Dit is onacceptabel.

DA’91 huldigt steeds het standpunt dat alle Surinamers de kans moeten krijgen om waardig werk te doen zodat ze met waardigheid hun eigen leven kunnen inrichten.De werkloosheid is de afgelopen zes jaren niet afgenomen maar toegenomen. En dan maakt deze president steeds met veel trots bekend hoeveel pakketten er zijn verdeeld. Er is geen duidelijker bewijs dat we als trots volk terug gebracht worden naar de tijd van de bedeling.

Dames en heren, De president werd niet gekozen met de belofte ons in een crisis te dompelen maar juist om ons land verder te ontwikkelen vanuit een stabiele politiek en financieel-economische positie in 2010.

Goed beleid van een regering moet als resultaat hebben dat de economische groei gestimuleerd wordt en de particuliere sector versterkt, zodat nieuwe banen gecreëerd worden. Wat wij nodig hebben is een beleid dat ondernemerschap en innovatie bevordert zodat Suriname beter kan concurreren,primair op de regionale markt van ruim 14miljoen consumenten.

Om jongeren in de gelegenheid te stellen voor zichzelf, een leven op te bouwen en zo een bijdrage te leveren aan ons vaderland moeten wij eerst zorgen voor goed en gericht onderwijs ter versterking van onze mogelijkheden.

De leerkrachten aan te moedigen door hen te waarderen voor het werk dat zij doen.Wat je niet moet doen is wat wij vanmorgen gepresenteerd kregen n.l.een budget voor Onderwijs dat onvoldoende is en curricula te laten voor wat het is.

De oplossingen van deze president liggen volgens hem in het steeds reshuffelen van zijn kabinet, en ons volk wederom te belasten met al de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

De bijdragen die wij als burgers leveren beginnen velen van ons nu zwaarder en zwaarder te vallen. In zes korte jaren,heeft de regering een ongekende explosie van uitgaven gekend.

Deze regering heeft het gepresteerd onze binnen en buitenlandse staatsschuld op kasbasis sinds 2010 van rond de SRD 3.miljard naar SRD 6.9 miljard per 31 juli 2016 te brengen en het einde is nog lang niet in zicht.

Denkt u maar aan de lening die de president binnenkort (hoopt te sluiten) sluit met Islamic Development Bank ter grootte van US$ 1.8 miljard.

Landgenoten ,de regering Bouterse heeft hiermee de toekomst van onze ongeboren kinderen verpand!

Erger wordt het als de president zoeven het monetair wanbeleid probeert te verbloemen door ons gelukkig te prijzen dat er nu weer een monetaire reserve is van rond de 300 miljoen.

Dit nadat hij door ons als volk meer dan een miljard aan monetaire reserve ter beschikking kreeg in 2010, en deze verbraste naar een niveau van haast nul.

Ik roep daarom alle verantwoordelijke Assembleeleden op, om deze lening niet goed te keuren evenals het begrotingstekort in de ontwerp begroting 2017 van ruim 6% van BBP.

De president kondigt ook salarisverhogingen aan zonder aan te geven in hoeverre de ambtenaar haar/zijn koopkracht zal behouden. Het is de zoveelste belofte,maar wij hebben onze lessen geleerd.

De president kondigde vanmorgen gedeeltelijke bezuinigingen op overheidsuitgaven en stopzetting van subsidies aan.

Het volk moet bezuinigen,de regeerders gaan door met hun luxe leven en de corruptie gaat in verhevigde vorm door.
Ik verwijs kort naar het schoolpakettenprojekt, de kwesties op OW, de gaarkeukens van de naschoolse opvang, Carifesta en nog zovelen andere schandalen die u zelf wel kunt aanvullen.

Deze regering heeft twee beleidskenmerken: ‘bigi ting’ en ‘a no mi’.

Als voorbeeld van de ‘bigi tin’ breng ik u in herinnering , dat het deze president is die de SLM charterde om andere presidenten op te halen en te liften naar conferenties in de regio, of in te zetten als privé vliegtuig voor vrienden en familie.

Een volkspresident hoort toch in het kader van onder andere bezuinigingen en als volksvriend samen met zijn volk te reizen naar elke bestemming in de wereld zonder vrees?

De crisis waarin wij beland zijn heeft niet alleen als oorzaak de lage wereldmarkt prijzen van grondstoffen, maar bovenal en met name de gigantische corruptie schandalen tijdens de kabinetten Bouterse 1 en 2.

Om het buitensporig financieel beleid te kunnen financieren moeten wij als arm volk meer betalen voor benzine, elektriciteit,water en uit de pan vliegende prijzen voor levensmiddelen. En de vooruitzichten zijn dat deze prijzen alleen hoger zullen worden, aangezien alle subsidies uit de begrotingen zijn geschrapt!

DA’91 is zich van bewust dat de eerste bron van financiering van overheidsuitgaven het instrument van belastingheffing is, echter zijn wij van mening dat wat een goede regering zeker niet moet doen is slechts meer en hogere belastingen heffen, wat de investeringen ontmoedigt,de werkgelegenheid negatief beïnvloed en de koopkracht van de burger verzwakt.

De overheid zal haar belastinginning moeten verbeteren en een rechtvaardiger systeem moeten introduceren.
Belastingen moeten een ontwikkelingsinstrument zijn. Elke belastingplichtige op dit grondgebied moet zijn/haar bijdrage naar draagkracht kunnen leveren.

Bovendien zijn wij van DA’91 hard in ons voornemen en eis dat voordat meer offers van de burgers zoals u en mij gevraagd worden, eerst al de verdwenen gelden,teruggehaald moeten worden. Er moet gerechtelijk onderzoek komen naar de corruptie. De vraag ‘pe a moni de’ zal beantwoord moeten worden!

Met Goed bestuur,zero tolerantie voor corruptie hoeft het volk niet zwaarder belast te worden met allerlei verhogingen in hun (basis) levensonderhoud.

De ervaring van de afgelopen jaren met regering Bouterse I en II heeft het Surinaamse volk bewust gemaakt dat ze scherper en kritischer moeten zijn in het kiezen van regeringsleiders en politici. Waar het volk steeds meer om vraagt en verlangt zijn politieke leiders die naar hen luisteren en die maatregelen treffen die hun directe problemen als eerste oplossen. De Surinaamse burger verdient een andere politiek, Politiek Anders!

Wij willen resultaten, geen retoriek. Wij willen werkelijke samenwerking, en geen partijdigheid, chantage en intimidatie. Wij willen weloverwogen besluiten, geen dubieus beleid.

De president houdt ons voor dat onze gezondheidszorg zal verbeteren, terwijl Srananman nanga uma, Wij weten dat vanwege wanbeleid, wij in een benarde situatie gebracht zijn komen te verkeren zodanig dat je niet ziek mag worden.

De noodklok werd geluid door de specialisten. Alle Surinamers zijn het erover eens dat wij een goede betaalbare, bereikbare en kwalitatieve gezondheidszorg nodig hebben.

Met het populistisch beleid in de periode 2010-1015 om de wet nationale basiszorgverzekering door te drukken staat de structuur en financiering van de gezondheidszorg anno 2016 op in storten.DA’91 is grote voorstaander van hervorming van het zorgstelsel en wijziging van o.a. de wetgeving nationale basiszorgverzekering.

Naast de gezondheidszorg is ook onze veiligheid in gevaar gebracht door de kabinetten Bouterse.

Wij willen leven in een veilig land. De moed en het succes van ons politiekorps maakt ons trots. Ondanks een slecht salaris,werkomstandigheden,inmenging in hun uitoefening van hun taak,beschuldigingen van de president dat “Politieagenten erop uit trekken om mensen te liquideren.” Zoals wij mochten aanhoren op 25 februari 2016, blijft het Korps Politie zich inzetten.

Wij moeten meer politie in de wijken en wij moeten hun een goed salaris aanbieden. Wij moeten de belastingbetaler hun bijdragen gebruiken om de lokale en buitenlandse criminelen te verslaan, niet om criminelen te beschermen.

De overheid, in de perceptie van DA’91, zal moeten bijdragen tot een samenleving waarin al onze mensen hun door God gegeven talenten en vrijheid kunnen gebruiken om de Surinaamse droom na te streven.

Wij weten dat de overheid geen individuele resultaten kan garanderen, maar wij zijn ervan overtuigd dat zij gelijke kansen voor iedereen moet kunnen geven.

Het is daarom dat ik als de enige vrouwelijke voorzitter van een politieke partij momenteel, vooral de vrouwen oproep,krachtiger een beter leven te eisen voor hun en hun kinderen.

Als dochter van een onderwijzeres die haar vier kinderen alleen heeft moeten grootbrengen weet ik hoe hard het leven is voor de vele vrouwen, vooral alleenstaande vrouwen.

Mijn moeder deed in vele gevallen zichzelf te kort en offerde veel op voor haar kinderen, zodat wij gemotiveerd naar school konden gaan. Haar vakantiegeld was ons vakantiegeld en maanden voor uitbetaling hadden we allemaal onze eigen plannen ermee.

Mijn moeder leerde ons dat we door eerlijk en hard werken een bijdrage zouden moeten leveren aan ons land en niet alleen door het te zeggen, maar ook te doen. Als oudste van de 4 lette ik op mijn zusje en broertjes, en leerden we tevreden te zijn met minder om later betere kansen te hebben.

Jammer genoeg zien we dat vandaag de dag die offers wederom dagelijks door vele vrouwen in onze samenleving gebracht moeten worden.

Als vrouw en dochter van een trotse onderwijzeres,vind ik het mijn bijzondere verantwoordelijkheid daar verandering in te brengen.

Daarom roep ik alle vrouwen en meisjes op om hun plaats aan elke tafel van besluitvorming op te eisen en in te nemen! Bovendien kan ons land zich niet permitteren om 50% van ons menselijk ontwikkelingspotentieel onbenut te laten, meer nog in tijden zoals deze!

Een sterke ontwikkelde democratie biedt hier de beste mogelijkheid voor.

De president vroeg zich op een persconferentie op 20 september 2016 af als wij als surinamers van ons land houden, als wij van mekaar houden? Wij kunnen ons deze vraagstellingen voorstellen vanwege zijn rol in de jaren tachtig en hetgeen hij dit volk heeft aangedaan.

Ik kan de president namens het volk gerust stellen ten aanzien van zijn twijfels: “Wij houden van mekaar als volk en wij houden zielsveel van ons land.

Waar wij geen liefde voor opbrengen is het beleid van het Kabinet Bouterse omdat het ronduit vernietigend is, omdat het steeds weer bevestigd dat deze regering niet van Suriname houdt en de Surinamers niet respecteert.

DA’91 is overtuigd dat een regering die zo dicht mogelijk bij het volk staat, de beste kans biedt voor dienend leiderschap en succesvolle regeerresultaten voor ons allemaal! Het is hoogtijd dat die regering aantreedt.

God zegene onze Republiek Suriname.

(GFC)

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…