Religie kan helpen bij tegemoet treden van uitdagingen

Religie kan ongetwijfeld tot hulp dienen bij het tegemoet treden van de vele uitdagingen waar Suriname als natie voor staat, omdat het een enorme positieve kracht kan inbrengen in de vele vraagstukken van sociale ontwikkeling.

Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zondag bij de viering van de 32ste Wereld Religiedag in het Multi Cultureel Centrum Arya Dewaker.

De bewindsman benadrukte het feit dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gezamenlijke vooruitgang van de totale Surinaamse gemeenschap. Hij riep eenieder op om deze vorm van constante dialoog met elkaar verder voort te zetten en uit te breiden met alle belanghebbende stakeholders. Hiermee wordt de fundering gelegd voor het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van een ieder, wat weer zal leiden tot ontwikkeling van Suriname.

Noersalim gaf aan dat het ministerie van Binnenlandse Zaken via haar verschillende diensten ondersteuning zal verlenen aan activiteiten, die in dit kader worden ontplooid.

Volgens de minister is Wereld Religiedag een dag, waarop godsdiensten en gezindten over de hele wereld bij elkaar komen om speciale aandacht te schenken aan religie als een belangrijk deel van het welbevinden en welzijn van de mens. Maar wat deze dag bijzonder maakt is het feit dat met én vanuit de religie, actuele vraagstukken worden bekeken en beoordeeld.

Bij de herdenking dit jaar is de focus gelegd op onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding. “Religie duidt in bredere zin op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot onze Schepper. De Regering van de Republiek Suriname heeft oog en oor voor religie in ons land, meer nog vanwege de pluraliteit van onze samenleving”, sprak Noersalim.

De geschiedenis getuigt dat religie wereldwijd een grote invloed heeft op samenlevingen. Religie is in staat mensen ertoe aan te zetten om geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die hen de kracht geven om zich voor hun medemens in te zetten en een bijdrage te leveren aan de verbetering en vooruitgang van hun gemeenschap.

De vele en verschillende uitdagingen waar onze gemeenschap en de wereld heden ten dage voor staan op het gebied van onderwijs, huiselijk geweld, gezondheid en gezondheidszorg, onverantwoord gedrag in het verkeer en armoedebestrijding, nopen volgens de bewindsman om terug te grijpen naar de universele geestelijke beginselen die de kern van religie vormen. Hij had het daarbij over beginselen als verdraagzaamheid, medeleven, liefde, gerechtigheid, nederigheid, opoffering, betrouwbaarheid, toewijding voor het welzijn van de medemens en eenheid.

“Huiselijk geweld, dat is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring, welk vele gedaantes kan aannemen zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle, lijkt toe te nemen in ons land. Gerapporteerde gevallen van huiselijk geweld baren ons zorgen, vooral wat betreft de gevallen van partnermoord en -mishandeling. Vandaar dat mijn ministerie via het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) regulier bewustwordingscampagnes en trainingen verzorgt voor diverse doelgroepen”, aldus minister Noersalim.(GFC)

Overige berichten