fbpx

Rekenkamer Suriname participeert aan VN-vergadering voor Rekenkamers

GFC NIEUWS-Deze week werd in het hoofd¬kwar¬tier van de Verenigde Naties een verga¬de¬ring gehou¬den voor Rekenkamers en belanghebbenden met als thema: “Supreme Audit Institutions making a difference: Auditing the implemen¬tation of the Sustainable Development Goals”.

De vergadering werd georganiseerd door de Divi¬sie van de Verenigde Naties voor Sociale en Eco¬no¬mi-sche Zaken (UNDESA) en het Ontwikke¬lings Initia¬tief van de Internationale Organisatie voor Reken-kamers (IDI).

Een delegatie onder leiding van de voorzitter van de Rekenkamer, Charmain Felter, heeft geparticipeerd in voormelde vergadering.

Tijdens de eerste dag van de vergadering werden lessen uit de SDG-paraatheids audits gedeeld. De discussie en het proces van Duurzame
Ontwikkelings Doelen (SDG) onder¬zoeken is in 2017 gestart. Het SDG paraatheidonderzoek werd door meer dan 70 landen uitgevoerd.

Nu twee jaar verder zijn SDG onderzoeken van Rekenkamers verder ontwikkeld namelijk van onderzoeken met betrekking tot paraatheid naar implementatie van SDG’s op nationaal niveau.

De diverse sessies waren daarom ook gericht op de belangrijkste dimensies, waarop eerdergenoemde audits betrekking hebben namelijk: voorbereidingen voor SDG implement¬tatie, implementatie middelen, monitoring en evaluatie van de SDG’s.

Op de tweede dag hebben de sessies zich gericht op audits van de implementatie van geselec¬teerde SDG doelen, rekening houdend met zowel het strategische niveau als het auditpraktijk niveau van de Rekenkamers.

BEKIJK OOK
Het ziet er helemaal niet goed uit voor de zorg

Besproken werd eveneens de bijdrage van SDG audits aan de implementatie van SDG, de samenwerking met andere belanghebbenden en de ondersteuning die Rekenkamers nodig hebben om hun capaciteit, zowel inhoudelijk als procesmatig, om de SDG implementatie te controleren te verbeteren.

De Rekenkamers zijn tools van technieken aangereikt hoe zij van start kunnen gaan met voorbereidingen voor het doen van audits voor SDG’s.

In dit kader heeft de delegatie van de Rekenkamer van Suriname aftastende gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank.

De Wereldbank heeft in haar presentatie benadrukt dat een onafhankelijke Rekenkamer van eminent belang is om ondermeer een SDG audit te kunnen uitvoeren. De Wereldbank biedt in dat kader waarnodig ondersteuning.

De vergadering werd bijgewoond door meer dan 250 participanten van Rekenkamers wereldwijd, waaronder Rekenkamers van de Caribische Regio (CAROSAI), donor- en professionele organisaties alsmede de IDI en de VN.