Regering zal actie-radius in 2019 verhogen

De regering de actie-radius in 2019 verhogen met de bedoeling om beleidsacties af te ronden. Dit zei president Desi Bouterse maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak. “Laten we met ons allen samen voortgaan en van 2019 een jaar maken vol van goede resultaten”, luidt de oproep van het staatshoofd.

Hieronder de volledige toespraak van de president.

“Landgenoten,
Na de kerstdagen in een vreugdevolle sfeer doorgebracht te hebben, wordt Suriname aan de vooravond van 2019 opgeschrikt door een tragisch bootongeluk, dat zich heeft voorgedaan op de Coppenamerivier met het noodlottige gevolg van verlies van vele mensenlevens. Deze tragedie heeft ons opgeschrikt.

De regering en de gemeenschap hebben onmiddellijk eerste hulp geboden om te redden, wat te redden was en om het leed te verzachten. De regering heeft besloten om 3 januari uit te roepen tot een dag van Nationale rouw. Laten wij allen bidden voor de nabestaanden.

Landgenoten,
Op dagen, als Kerst, komen eenheid en harmonie onder de mens het best tot uiting. Zie maar onder meer de kracht van de vredesboodschap van Kerst met haar sterk motiverende én spirituele drijfkracht. Suriname is in vele opzichten een voorbeeld in de wereld en zeker op het gebied van tolerantie en harmonie binnen de multi-etnische, multireligieuze en multiculturele samenleving.

Bijzonder is ook dat de bij de overgang van oud naar nieuw, er altijd vanuit religie, politiek en anderszins boodschappen van zegen en kracht voor gezondheid, voor geluk, voor voorspoed en voor saamhorigheid voor ons allen worden doorgegeven.

Volk van Suriname,

Bij het uitspreken van deze nieuwjaarsrede luiden wij als natie ook het voorverkiezingsjaar in. Het moment is dan ook aangebroken om als regering de actie-radius nog meer te verhogen. Dat betekent ook dat plannen van de afgelopen jaren afgerond moeten worden en lopende acties moeten worden afgemaakt.

Kijkers en luisteraars,
Ik heb u al vaker aangegeven dat onze sporters, onze topsporters in verschillende takken van sport met hun verbluffende topprestaties op internationaal vlak, ons land hoog aanzien geven in de wereld. Een week geleden heeft de Surinaamse bokser, Tyrone Spong, Suriname in de internationale kijkers gezet tijdens een in ons eigen land georganiseerde internationale boks-gala.

Een unicum, des te meer omdat Tyrone niet alleen zijn internationale titel in ons land heeft verdedigd, maar ook en vooral door zijn ijzeren wilskracht en zijn grote doorzettingsvermogen: ondanks een opgelopen kapotte hand al in de eerste ronde, heeft hij zijn titel verdedigd en behouden. De naam Suriname is weer gegrift in de internationale analen, nu via de bokssport!

Landgenoten,
De blijvende stabiliteit van de wisselkoers geeft vertrouwen in de economie, waardoor de nationale en internationale bedrijven en ondernemers genegen zijn tot investeren in ons land. Dit nu zal gunstig werken op de verdere groei van onze economie en op alles wat daarmee samenhangt.

Hoewel de overheid haar uitgaven streng in de hand houdt, blijven de overheidssubsidies gehandhaafd voor onder meer stroom, water, gas, de ophaal van huisvuil en de sociaal-medische voorzieningen.
Deze miljarden subsidies dragen substantieel bij aan het behoud van de algemene leefbaarheid, aan de bevordering van onze gezondheidssituatie, aan onze woon- en leef-satisfactie en aan het veilig stellen van de sociale cohesie onder ons volk.

In het kader van nationale veiligheid is inmiddels elektrotechnisch instrumentarium operationeel binnen het Safe City project ter verhoging van de veiligheid. In dit jaar worden de overige districten aangesloten. Dit alles draagt aanzienlijk bij aan de algehele veiligheid in ons land.

In dit verband heeft de Regering reeds meermalen betoogd dat niemand verstoken mag zijn van gezondheidszorg. De dreiging dat de gezondheidszorg financieel en organisatorisch vastloopt, heeft de regering ertoe genoopt stappen te nemen om dit te voorkomen. Zo zal binnen het bestel van de gezondheidszorg de Wet Basiszorg spoedig en grondig worden herzien.

De regering is al in een vergevorderd stadium met het instellen van een multidisciplinair team van deskundigen, dat deze onverkwikkelijke zaak diepgaand moet evalueren. Al in het eerste halfjaar van dit jaar zal zij de Regering van advies dienen. De gezondheidszorg zal zeker op het juiste spoor gebracht worden.

Voor wat de stand van de bestaansgaranties van ons volk betreft, in het bijzonder van de sociaaleconomisch zwakken, zal de regering in het nieuwe jaar prioriteit geven aan de verdere verbetering van de positie van mensen met een beperking. De nodige beleidsmaatregelen zijn reeds in voorbereiding.

De moeder-kindsterfte in ons land is hoog te noemen. Dit sterftecijfer moet drastisch omlaag gebracht worden. Wij kunnen het ons als land met een relatief hoog medisch niveau niet permitteren te behoren tot de landen met een hoog moeder-kind-sterfte. In het verlengde hiervan zal de problematiek van tienermoeders, vallende onder de paraplu van kansarme jongeren, eveneens drastisch worden aangepakt. Ook de oplossing van dit probleem is thans in voorbereiding.

Landgenoten,
Een belangrijk uitgangspunt van de uitvoering van het algemeen regeringsbeleid is de implementatie van de decentralisatie van regeling en bestuur. De afgelopen periode zijn veel inspanningen verricht om dit decentralisatieproces te realiseren. Dit proces wordt dit jaar geëvalueerd.

Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt het mogelijk om eventuele zorgpunten, maar ook om nieuwe uitdagingen te identificeren. Daardoor wordt het mogelijk om nog dit jaar meer aangepast beleid te ontwikkelen met daarop gebaseerd methoden voor een meer effectieve en efficiënte aanpak. Hierdoor wordt het mogelijk de aspiraties van dit bestuurlijk uitgangspunt inderdaad waar te maken.

In 2019 zal de regering zich blijven beijveren om de nood van de woningzoekenden verder te lenigen. Met medewerking van het particulier initiatief en met inbreng van financiën en grond door de overheid, zal met nieuw elan de woningbouw-problematiek aangepakt worden. Natuurlijk zal ook het eigen initiatief van woningzoekenden in deze sterk worden gestimuleerd. Zo zal de gronduitgifte in deze vooral worden gericht op de jongeren: de werkende jongeren, jongeren met een gezin en studerende jongeren.

Het project van de overheidsstichting, de Parasol, gefinancierd vanuit de Islamic Development Bank (IsDB) wordt in dit jaar afgerond. Nationale en internationale bedrijven hebben tot het einde van deze week de gelegenheid zich nog in te schrijven om mee te doen aan het aanbestedingsproces.

Met de realisatie van dit project komt in het dagelijks leven van studenten uit het achterland op het niveau van VWO en NATIN, dat zijn dus studenten uit de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini, een grote verandering: ze zullen niet meer urenlang in de bus hoeven te zitten om onderwijs in Paramaribo te volgen.

Het zal voor hen mogelijk zijn om op Hanover in het Para district, onderwijs op de genoemde niveaus te volgen. In Hanover zullen ongeveer 350 studenten in campusvorm worden gehuisvest. Daarbij zullen er ter plekke diverse recreatiemogelijkheden en ICT-faciliteiten worden gerealiseerd.

Volk van Suriname,
Met betrekking tot het beheer van ons milieu heeft Suriname zich internationaal gecommitteerd aan het behoud van 93% van zijn bos. Met het oog hierop zal dit jaar begonnen worden met aanscherping van controlemaatregelen op voornamelijk de houtkap om te voorkomen dat wij onder de 93% belanden.

In het kader van natuur- en milieubehoud is het van groot belang om in dit nieuwe jaar de activiteiten gericht op de verdere afbouw van de vervuiling van de natuur door kwik te voltooien. Ook wordt er verder gegaan met het introduceren van nieuwe systemen voor kwikvrije winning van goud.

Voor behoud van een schoon milieu, van schone steden, dorpen en buurten, zullen zowel het Bureau Openbare Gezondheidszorg als het Bureau Openbaar Groen gerichter ingezet worden. Onze leefgebieden moeten schoon zijn, dit met het oog op de algemene hygiëne en gezondheid van ons volk en voor het scheppen c.q. het behouden van een schoon en aangenaam leefmilieu.

Broeders en zusters,
Wat het bevorderen van de industrialisatie en de dienstverlening betreft, had de regering zich in 2018 voorgenomen om de Suriname- rivier en de Nickerie-rivier te baggeren. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. De regering zal dit jaar met de meeste spoed beginnen met het baggeren van de Surinamerivier.

Op economisch gebied zal door het baggeren van deze rivier het weer mogelijk worden om schepen, die onze haven geruime tijd niet meer konden bereiken, binnen te loodsen. Een van de directe voordelen hiervan is dat de tarieven voor het zeetransport van goederen verlaagd zullen worden, hetgeen verlaging van de consumentenprijzen als gevolg zal hebben.

Ook het baggeren van het Saramaccakanaal wordt op infrastructureel en ook op sociaal-maatschappelijk vlak aangepakt. Het direct effect hiervan zal zijn dat de wateroverlast in Paramaribo en Wanica wordt teruggedrongen. Het hemelwater zal sneller zijn weg terugvinden naar het kanaal en de wateroverlast blijft hierdoor beperkt.

Bij zware regenval bestaat door slechte of verouderde irrigatie nog steeds het risico dat het water blijft staan op de landbouwgronden. Het is daarom onvermijdelijk dat het waterpompenproject wordt uitgevoerd, zodat de afwatering en de irrigatie van landbouwgronden goed gereguleerd worden.

Landgenoten,
De Regering heeft haar verantwoordelijk genomen door reeds enige jaren de middelen voor de kleine en middelgrote ondernemersfondsen beschikbaar te stellen om productie en werkgelegenheid te stimuleren. Na een evaluatie vorig jaar is gebleken dat het KMO-fonds niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd.

In het kader van efficiëntie wordt er in januari een doorstart gemaakt van het KMO-fonds in de vorm van een Garantiefonds. Het zal dan mogelijk zijn toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal voor de sectoren als houtverwerking, klein toerisme, pluimveeteelt en ICT als ondersteuning voor vernieuwing in de kleine industrie.

In de visserijsector zal de bevolkingsvisserij verhoogde aandacht krijgen. Daarnaast zal onder meer buitenlandse technische expertise worden aangetrokken voor het bewaken en beschermen van de bijkans 350 zeemijl in zee. Al decennialang mist Suriname enorme inkomsten uit onze diepzee-visserij.

Nu de Verenigde Naties heeft vastgesteld, dat dit uitgestrekte diepzee-gebied definitief behoort tot de Surinaamse jurisdictie, is het geboden dat de Regering er alles aan doet om mammoetschepen te controleren, die al vele jaren ongemerkt ons diepzee-gebied bevissen en onze rijkdommen wegdragen. Er zullen maatregelen worden genomen worden met buitenlandse technische expertise. Deze zijn bedoeld om onze wateren te beschermen en onze visvangst in diepzee te reguleren en te monitoren met de bedoeling onze staatsinkomsten uit deze sector te verhogen.

Landgenoten,
Ik wil wederom een dringend beroep doen op de weggebruikers, en speciaal op de gemotoriseerde weggebruikers. Houdt u zich allen aan de verkeersregels, maar vooral aan de aangegeven snelheid. Het leven van u en van alle overige weggebruikers gaat ons zeer aan het hart. Regelloosheid in verkeersgedrag ontaardt gemakkelijk in verkeerscriminaliteit. Onze verkeerspolitie zal in deze strenger optreden.

Volk van Suriname,
Door de toenemende verkeersdrukte, maar meer nog ter bescherming van onze dure wegen tegen beschadiging, zal het zware transport, waaronder het transport van boomstammen, zoveel mogelijk over het water plaats dienen te vinden. Het transport van boomstammen over de weg zal uiteindelijk ten strengste verboden worden. Ook de beloofde weg van Tamanredjo naar Kaaimangrasie zal in 2019 worden opgestart. Hierdoor zal een verlichting in de verkeerssituatie tussen Commewijne en Paramaribo komen.

Landgenoten,

Zoals ik bij het begin van deze nieuwjaarsrede had aangegeven zal de regering de actie-radius in 2019 verhogen met de bedoeling om beleidsacties af te ronden. Laten we met ons allen samen voortgaan en van 2019 een jaar maken vol van goede resultaten.

Ik wens u mede namens mijn echtgenote en de regering een gelukkig nieuwjaar toe.

Ik dank u.”
(GFC)

Overige berichten