Regering en Surinaamse Politiebond bereiken akkoord in kwestie Ramlall

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben een akkoord bereikt in de kwestie Ramlall.

De SPB blijft erbij dat de benoeming niet wetmatig is geschied.

Hieronder de verklaring:

Naar aanleiding van het door de SPB afgekondigd beraad op donderdag 30 september, met het daaraan gekoppeld ultimatum van zaterdag 2 oktober, wenst het bestuur van de SPB als volgt uit te komen:

Een vertegenwoordiging van de Regering van Suriname en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben op vrijdag 1 oktober constructief overleg gevoerd.

Beide partijen hebben in dit overleg onderkend dat het waarborgen van de nationale veiligheid van Suriname prioriteit geniet en dat elke vorm van onrust binnen de samenleving moet worden voorkomen.

In dat kader hebben partijen zich zodanig ingespannen dat elke vorm van inbreuk op de nationale veiligheid wordt afgewend en dat de rust binnen de samenleving kan worden bewaard. Daarbij zijn de verschillende zorgpunten uitgewisseld.

Van de zijde van de SPB is aangedragen dat het formeel kader waarbinnen de benoeming van de heer Shivanand Ramlall is geschied, niet berust op een wettelijke – dan wel een deugdelijke feitelijke grondslag en dat om die reden de benoemingsresolutie geen stand kan houden en daarom moet worden ingetrokken.

De regering is tot de constatering gekomen dat de benoeming van de heer Ramlall op een andere wijze vorm zal worden gegeven waarbij de inzichten van de regering en de politiebond hun ingang zullen vinden, met dien verstande dat de benoemingsresolutie wordt heroverwogen en ingetrokken.

Ramlall zal thans bij Presidentieel besluit titulair benoemd worden tot Commissaris van Politie om de functie van directeur DNV te kunnen uitoefenen.

Deze benoeming zal worden ingekaderd onder de volgende voorwaarden:

1. de heer Ramlall zal geen deel uitmaken van de formatie van het Korps Politie Suriname;

2. de heer Ramlall zal geen bezoldiging en bijbehorende emolumenten ontvangen behorende bij de rang van Commissaris van Politie;

3. de benoeming zal ingaan op de dag van zijn benoeming als Directeur DNV;

4. de benoeming tot Commissaris van politie vervalt wanneerde heer Ramlall niet langer directeur is van DNV.

Ten aanzien van het benoemings- en bevorderingsbeleid zijn de Surinaamse Politiebond en het Kabinet van de President eveneens tot overeenstemming gekomen:

1. de achterstallige beschikkingen en resoluties ter zake debevordering van ambtenaren van politie, die volgens de SPB ongeveer 200 zijn, zullen binnen 6 weken in gezamenlijk overleg worden afgerond.

2. de regering en de SPB zullen gezamenlijk werken aan een model dat voorziet in het efficiënter doen plaatsvinden van bevorderingen en benoemingen; waarbij bevorderingen plaats zullen vinden met uitreiking van de daarbij behorende beschikkingen of resoluties.

3. het Politiehandvest en aanverwante regelgeving zal ook worden gemoderniseerd. Daartoe zal binnen een maand een commissie worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Regering en van de SPB.

Ten slotte hebben partijen zich verenigd om te komen tot een effectieve communicatiestructuur. De SPB en de Regering, specifiek het Kabinet van de President en het Ministerie van Justitie en Politie, committeren zich aan gestructureerd overleg ter bevordering van het goed functioneren van het Korps.

De algemene ledenvergadering van de SPB heeft in vergadering bijeen op heden zaterdag 2 oktober 2021 om 09.00 uur in de Politie Academie aan de Commewijnestraat, met algemene stemmen goedkeuring gegeven aan het bovenstaande en het bestuur mandaat gegeven het akkoord te ondertekenen met de President van de Republiek Suriname.

De ALV heeft daarop aansluitend het beraad opgeheven en gaan over tot de orde van de dag.