Reactie Sport- en Jeugdzaken op bericht afwezigheid geïntegreerd jeugdbeleid

Tot onze verbazing lezen wij in ‘Dagblad Suriname’ en ‘De Ware Tijd’ van 7.7.2015 als zou het ministerie van Sport en Jeugdzaken geen geïntegreerd beleidsplan hebben. Een conclusie die getrokken wordt door Saskia Wip in haar afstudeerthesis bij de verwerving van haar MBA- titel.

Ter informatie mag aangegeven worden dat op 6 mei 2011 er door de President van de Republiek Suriname een werkgroep geïnstalleerd werd met als taken: het formuleren van een integraal jeugdbeleid t.b.v. het kind en de jeugd, het opstellen van een actieplan, het monitoren van de implementatie van het beleidsplan en het adviseren van de President van de Republiek Suriname m.b.t. noodzakelijke interventies voor wat betreft de uitvoering. Deze werkgroep stond onder leiding van mevrouw Lilian Ferrier.

En in maart 2013 is het ‘Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten’: Het Actieprogramma 2012 – 2016’ als plan gepresenteerd aan de vicepresident en de ministers en directeuren van de navolgende ministeries: Volksgezondheid, Onderwijs en Volksontwikkeling, Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sport en Jeugdzaken, Binnenlandse Zaken, Arbeid en Technologische Ontwikkeling, Regionale Ontwikkeling en Buitenlandse Zaken.

Daarna is er met de stakeholders in een participatief proces gewerkt aan het vaststellen van beleidsprioriteiten en prioriteitsgebieden voor de implementatie. Vanuit elk ministerie zijn er medewerkers aangewezen als focalpoints die een waardevolle bijdrage hebben geleverd voor het tot stand komen van dit plan.

Het algemeen doel van het integraal kind- en jeugdbeleid is het garanderen van optimale ontwikkelingskansen en bescherming van alle kinderen en adolescenten in Suriname (0 -21 jaar), zodat ze kunnen groeien tot competente volwassenen die adequaat participeren in een steeds meer globaliserende wereld.

Het integraal kind- en jeugdbeleid wordt belicht vanuit 5 dimensies t.w.: Early Childhood Development, Adolescenten, Kwetsbare kinderen, Bestrijding geweld en Ontwikkelingskansen. Binnen elke beleidsdimensie zijn er, uitgaande van de huidige situatie, acties geformuleerd in de deelgebieden; preventie, bescherming, begeleiding, rehabilitatie en participatie.

Met betrekking tot de beleidsdimensie Adolescenten wordt er duidelijk aangegeven dat het ministerie van Sport – en Jeugdzaken daarin de coördinatie heeft. Het doel is de noodzakelijke ondersteuning te bieden aan adolescenten zodat ze later de belangrijke ontwikkelingstaken met succes kunnen vervullen en als volwassenen een positie in het arbeidsproces en in de samenleving kunnen innemen.

In het geïntegreerd beleidsplan is duidelijk aangegeven wat de huidige situatie is, de bijzondere aandachtsgebieden, uitdagingen en voorwaarden. Ook is in het plan de verschillende deelgebieden voor adolescentenbeleid uitgewerkt.

Aan de hand van dit integraal beleidsplan is de status quo geëvalueerd en daar waar nodig was zijn er bijsturende maatregelen voor wat betreft lopende projecten en nog uit te voeren projecten doorgevoerd. In dit kader mag vermeld worden dat het “Gemeenschapsontwikkelingsproject” vanuit een preventieve invalshoek gericht is op adolescenten. Ter rehabilitatie van drop-outs is het scholieren tiener moedersproject uitgevoerd. In samenwerking met internationale en lokale organisaties met name UNFPA, PADF, UNDP, Unicef, Stg. Rumas, Stg. Cocon etc. worden projecten uitgevoerd ter verbetering van de doelgroep.

Wij voelen ons geroepen te reageren op het krantenbericht ter voorkoming dat de conclusie, zoals door mw. Saskia Wip is verwoord, een eigen leven gaat leiden in de samenleving. Het is niet bekend wat en welk probleemkader is gedefinieerd in de thesis maar het zou goed zijn als mw. Saskia Wip, die geen onbekende is op het ministerie en wel griffier is van het Nationaal Jeugdparlement, even terug had gekoppeld met het ministerie alvorens tot deze conclusie te komen”, aldus een reactie van het ministerie van Sport en Jeugdzaken.

Overige berichten