fbpx
Reactie op het debat van VES‏

Wat mij tijdens het debat is opgevallen, is dat onze economen, en hiermee bedoel ik de economen van de VES die zitting hadden in het panel, niet in de gaten hebben dat de economie slechts een aspect van een heel ecologische en sociaal weefsel is, van een levend systeem, dat bestaat uit mensen die in voortdurende wisselwerking verkeren, met elkaar en met hun natuurlijke hulpbronnen, waarvan de meeste op hun beurt ook weer levende organismen zijn.

Daardoor neigen onze economen ertoe om de fundamentele economische krachten te verwaarlozen, terwijl ze al jaren er niet in slagen om de sociale en politieke werkelijkheid in hun modellen te verwerken.

Deze verbrokkelende benaderingswijze vinden we jammer genoeg ook in het economisch beleid van de vorige regering en, vooral in de doolhof van commissies en subcommissies van de vorige nationale Assemblee waarin dat beleid werd besproken. Thans begrijp ik waarom de NDP mandaat wil hebben van de kiezers om alleen te kunnen regeren.

Al vanaf het begin van de ontwikkeling van de moderne economie( men had het over de verschillende scholen van de economie), heeft men de verbrokkeling en de hokjesgeest opgemerkt en bekritiseerd.

Maar tegelijkertijd worden de kritische economen zoals Winston Caldeira die de economische verschijnselen in hun feitelijke samenhang willen bestuderen, zoals ze zijn ingebed in de samenleving en daarmee dus van de beperkte economische zienswijze afwijken, vrijwel gedwongen zijn om zichzelf buiten de economische wetenschap te plaatsen. Daarmee bespaart de gemeenschap van economen(de VES) zich de moeite om zich bezig te houden met de vraagstukken die hun critici onder hun aandacht brengen.

Een ander aspect van economische verschijnselen dat van cruciaal belang is maar met name door onze economen ernstig wordt verwaarloosd, is dat ze zich dynamisch ontwikkelen. Door hun dynamische karakter verschillen de verschijnselen die door de economie worden beschreven in hoge mate van die welke natuurwetenschappen tot nog toe behandelen.

Een economie is een voortdurende veranderd en evoluerend systeem dat afhankelijk is van de veranderende ecologische en sociale systeem waarin het is ingebed. Om daar inzicht in te krijgen hebben we een begrippenkader nodig dat ook tot veranderingen in staat is en tot een voortdurende aanpassing aan nieuwe situaties. Zo’n kader ontbreekt jammer genoeg in het werk van de meeste van onze economen, omdat ze gefascineerd zijn door andere zaken waardoor ze het contact met de huidige economische werkelijkheid steeds meer verliezen.

De economie wordt gedefinieerd als het vakgebied dat zich met de productie, distributie en consumptie van welvaart bezighoudt. Ze probeert vast te stellen wat op een gegeven ogenblik waardevol is door relatieve ruilwaarde van goederen en diensten te bestuderen. Van de sociale wetenschappen is het dus de economie die het meest zichtbaar is waarden afhankelijk en normatief is.

Ondanks de goede ratings door internationale financiële instellingen probeerde een der panelleden de zaak belachelijk te maken. Het is mij opgevallen dat sommige van onze economen, in hun pogingen om hun werkgebied van de nodige wetenschappelijke gestrengheid te voorzien, op een dwaalspoor zijn geraakt omdat ze consequent het vraagstuk van hun niet expliciet vermelde waarden omzeilen.

Door alle waarden gerelateerde vraagstukken te omzeilen, hebben ze zich in het land teruggetrokken op het gebied van gemakkelijker maar minder relevante vraagstukken waarbij ze door middel van een doorwrocht technisch taalgebruik alle waardeconflicten kunnen markeren. Dit was duidelijk te merken bij enkelen van de economen uit het panel.

Die tendens is sterk in ons land, waar een wijdverspreide overtuiging heerst dat voor alle vraagstukken economische politieke en sociale -technische oplossingen te vinden zijn. Het gevolg daarvan is dat de industrie en de zakenwereld economen inhuren voor het opstellen van kosten-baten analyses, waarbij sociale en morele keuzen worden omgezet in pseudotechnische keuzen, zodat waardeconflicten die alleen politiek kunnen worden opgelost, worden versluierd.

De enige waarden die in de gangbare economische modellen voorkomen, zijn die welke kunnen worden gekwantificeerd, doordat er een monetaire weging aan wordt toegekend. Die nadruk op kwantificering geeft de economie de schijn van een exacte wetenschap.

De verbrokkelde aanpak van de meeste van onze economen, hun voorkeur voor abstracte kwantitatieve modellen en hun verwaarlozing van de structurele evolutie van elke economie, hebben een kloof veroorzaakt tussen de theorie en de economische werkelijkheid.

Uit wat ik heb beluisterd van de economen uit het panel, leid ik af dat er tussen hen een diepgewortelde begrippencrisis bestaat. Met deze vertoning wordt het langzamerhand voor iedereen pijnlijk zichtbaar hoe groot het aantal sociale en economische afwijkingen is dat deze wetenschap niet langer de baas is.

Een steeds groter wordend sceptisch publiek, zoals vakbonden enz. , maar ook de economen zelf die in het panel zaten zelf beginnen in te zien dat hun beroepsgroep niet in staat is om de vraagstukken van het land in zijn greep te krijgen. Ik denk dat zijzelf beginnen in te zien dat het werk in hun vakgebied op een doodspoor is terechtgekomen.

Als ik het debat goed gevolgd heb, en de commentaren van het panel heb beluisterd, dan geloof ik dat de meeste van deze economen jaren grote schade hebben toegebracht zowel aan de samenleving in het algemeen als aan hun beroep in het bijzonder, door meer te beweren dan ze kunnen waarmaken.

Tevens ben ik na dit debat van mening dat onze economische vakmensen ondanks de uitstekende uiteenzetting van de heer Caldeira, dicht voor een algemeen bankroet staan in hun vermogen de huidige situatie in het land te begrijpen, zowel in hun voorspellingen als in hun verklaringen achteraf.

De meeste van onze economen alsook de inleider van V7 en de Alternatieve Combinatie zijn zich wel degelijk bewust van de vooruitgang in het land, maar ze zijn er nog steeds van overtuigd dat hun oplossingen binnen het bestaande theoretisch model kan worden gevonden.

Dit kader is echter gebaseerd op begrippen en variabelen die hopeloos zijn achterhaald. Deze groep economen heeft als meest dringende opgave het herbezien van hun begrippenfundament, en daarmee in overeenstemming het volledig opnieuw opzetten van hun fundamentele modellen en theorieën.

Willen we nog meer vooruitgang boeken in ons land, dan moeten zij zich niet onttrekken aan de paradigmaomslag die zich op nagenoeg alle gebieden aan het aftekenen is. De voortdurende groei van onze economie maakt ook een voortdurende uitbuiting noodzakelijk.

Deze huidige regering wordt strikt gedwongen om te kiezen tussen groei en een grotere gelijkheid., want om kapitaal te kunnen scheppen is het noodzakelijk om een ongelijkheid in stand te houden.

Parallel met de grove ongelijkheid in de verdeling van welvaart en inkomen in met name de geïndustrialiseerde landen, lopen gelijksoortige patronen van wanverdeling tussen ontwikkelde en onontwikkelde landen. Deze regering heeft gekozen om op eigen kracht dit land tot ontwikkeling te brengen en heeft geweigerd steeds op de bedeltoer te gaan in Holland.

Het feit dat in onze huidige economische theorieën alle sociale vraagstukken door de vorige regering zijn vermeden, staat in nauw verband met het opvallende onvermogen van onze economen om een ecologisch standpunt in te nemen. Het onvermogen van onze economen om economische activiteiten in hun ecologische samenhang te zien, maakt dat ze ook niet in staat zijn zich een begrip te vormen van enkele van de belangrijkste vraagstukken.

Tot slot heeft het mij verbaasd dat een partner in de coalitie(de Alternatieve Combinatie) na vijf jaar zonder enige visie te hebben vertoont, thans met een Vision 2030 op de proppen komt.

Stanley Zaalman

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…