fbpx

Reactie op antwoord minister OW op bouwsel Anamoestraat

GFC NIEUWS- Eugene van der San, ex-directeur van het kabinet van de president, is niet van plan om de rechtszaak tegen het ministerie van Openbare Werken (OW) en een aannemer in te trekken.
Dit blijkt uit een brief aan de minister. Hieronder de brief van de ex-directeur aan minister Riad Nurmohamed van OW.
Met verwijzing naar uw reactie op mijn schrijven van 16 september 2020 inzake een bouwwerk tegenover mijn woning aan de Anamoestraat no. 131, moge ik u het volgende mededelen.
Uw reactie schrijven gedateerd 9 oktober j.l. heb ik pas onder ogen gehad nadat ik reeds mijn rekest d.t.k.v Advocatenkantoor BAARH had ingediend. Voor het misverstand van geen reactie uwerzijds in mijn rekest, bied ik mijn verontschuldiging.
Desondanks geeft de inhoud van uw schrijven mij geen aanleiding om mijn beslissing te herzien, aangezien bij de verlening van een dergelijke bouwvergunning moet door de overheid worden voorkomen, dat de gronden rondom het perceel waarvoor een bouwvergunning wordt verleend, minder geschikt worden gemaakt voor de daaraan gegeven bestemming.
Vandaar dat in dit kader de overheid een plicht heeft om vooraf een buurtonderzoek in te stellen. Daarvan is in het onderhavig geval geen sprake.
Slechts op grond van het bovenstaande betwijfel ik als in dit geval het ministerie de procedure met betrekking tot het verlenen van bouwvergunning volledig in acht heeft genomen, zoals door u wordt gesteld.
Erger nog uit uw reactie blijkt dat een vergunning wel is verstrekt voor een bouwplan voor commerciële doeleinden midden in een woonwijk. Het doel van de anticorruptiewet is daarom gericht op het voorkomen van manipulatie door instanties en personen ten nadele van de burgers.
Het is daarom dat ik u in mijn schrijven gedateerd 16 september j.l. heb opgeroepen de daad bij het woord te voegen en in het kader van o.a. de toepassing van de anticorruptie wet op het ministerie van Openbare Werken het door u beloofde transparant beleid, in het onderhavig geval een onderzoek in te stellen.
Daarna zal blijken of de vergunning in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen is afgegeven.
Dan zal het mij een worst wezen als blijkt dat uw voorganger of leidinggevende functionarissen zich wel schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen.
Hoogachtend,
E.J. van der San

BEKIJK OOK
SWM ontkracht berichten dat water besmet is met virussen