Reactie decaan op artikelen studentengroepering FTeW

AdeKUS

INGEZONDEN– Het bestuur van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft kennis genomen van diverse artikelen die in de elektronische media zijn verschenen inzake toetsing en tentamens op haar faculteit.

Deze artikelen zijn geschreven door een groep zogenoemde FTeW-studenten die als formele groepering onbekend is bij het faculteitsbestuur.

Los van de anonimiteit van de zogenaamde FTeW-studenten kan vermeld worden dat de studentencommissie het inspraakorgaan van studenten is in het faculteitsbestuur.

Hieronder willen wij kort reageren op enkele aangehaalde punten in vorengenoemde artikelen en op enkele vragen die naar aanleiding daarvan aan ons zijn gesteld.

1. Op 9 juni j.l. is in een bestuursvergadering vastgesteld dat uitgestelde tentamens van de tentamenperiode 16 april t/m 14 mei 2021 vanaf 28 juni a.s. in een formele tentamenperiode afgenomen zullen worden.

Aan richtingscoördinatoren is gevraagd om een sturende rol te vervullen, waarbij, na overleg tussen docenten en studenten, vakken ingepland worden.

Op woensdag 16 juni is er wederom overleg geweest, deze keer met de studentencommissie, en zijn onduidelijkheden nader toegelicht. Zodoende is komen vast te staan dat er een kortdurende tentamenronde wordt ingepland startende op maandag 28 juni voor een tijdsinterval van maximaal 3 weken.

Deze tentamenperiode is afgekondigd zodat studenten die thans colleges van het even semester volgen via de elektronische leeromgeving van de AdeKUS of middels andere platformen voor contact en onderwijs op afstand, niet in dezelfde periode zowel onderwijs moeten volgen (of andere opdrachten dienen uit te voeren) alsook tentamens van de oneven semesters dienen af te leggen.

2. In de geplande tentamenronde worden enkel en alleen vakken opgenomen, waarbij uit aantoonbaar overleg tussen de vakdocenten en de studentencohorten is komen vast te staan dat toetsing van betreffende vakken gewenst en mogelijk is uitgaande van het zogenoemde online proctoring protocol (zie eveneens item 3).

Kortweg houdt dit item in dat studenten inspraak hebben in welke vakken wanneer in deze tentamenronde worden ingepland.

Studenten waren reeds door de examencommissie ingelicht omtrent een kortere dan gebruikelijke duur tussen afkondiging van tentamens en de afname van tentamens, omdat het in deze case een wegens-de-lockdown uitgestelde tentamenronde betreft. Daarenboven is een deel van de toen-ingeplande vakken reeds op een alternatieve manier getoetst.

OOK INTERESSANT
Trinidadiaan in Suriname: 'Jullie waarderen niet hoe veilig het is in Suriname'

3. Wij zijn er bekend mee dat ongeveer 10% van de studentenpopulatie van de FTeW suboptimaal of geen toegang heeft tot internet/data/laptops of andere ondersteunende faciliteiten. Dat neemt niet weg dat voor een groter deel die faciliteiten wel beschikbaar zijn.

Wij zouden graag de 10% willen faciliteren, maar het is niet het bestuur van de FTeW die bepaalt of de campus open gaat of niet en of er een lockdown wordt afgekondigd.

De faculteit heeft gedurende deze pandemie reeds 3 fysieke tentamenrondes succesvol georganiseerd, speciale protocollen daarvoor ontwikkeld en extra voorzieningen getroffen.

Gedurende het jaar zijn de colleges van zowel het even semester (na maart 2020) als het daarop volgende oneven semester virtueel verzorgd en zijn practica op een alternatieve en aangepaste manier uitgevoerd.

Een deel van de docenten is additioneel getraind in het gebruik van platformen voor afstandsonderwijs, bijvoorbeeld Big Blue Button of MS Teams alsook in het opstellen en afnemen van toetsen in een virtuele omgeving.

Docenten kunnen eveneens op toetscoördinatoren steunen of hulp inroepen in geval zij toetsen willen herontwerpen. Docenten hebben een initiatief recht in deze.

Voorts dient ook het belang van de grotere groep studenten meegenomen te worden die wel graag zicht op tentaminering heeft en niet gemakshalve in een buffercyclus van online onderwijs wordt gestopt. Per slot van rekening bepaalt in het bijzonder het toets resultaat de voortgang.

Ten overvloede vermelden wij eveneens dat op de universiteit het voor studenten nooit een verplichting is om tentamens te maken en dat studenten, wanneer een tentamen wordt ingepland, uitgaande van persoonlijke keuzes vast stellen of zij wel of geen tentamen willen maken.

4. De FTeW heeft 9 opleidingen (5 opleidingen zijn geaccrediteerd) en 7 studierichtingen. De richtingscoördinatoren van de studierichtingen hebben stemrecht in de besluitvorming en de studentencommissie heeft inspraak.

Uit de vergadering van 16 juni en uit discussies eerder is komen vast te staan dat enkele opleidingen juist gereed zijn om toetsing op afstand te doen.

OOK INTERESSANT
Mungra: Suriname dreigt UNESCO Werelderfgoedstatus te verliezen vanwege controversiële bouwproject

Uitstellen van tentamens is dan onverantwoordelijk als 6 van de 7 studierichtingen wel gereed zijn voor tentamens conform het online proctoring protocol.

5. Het online proctoring protocol is een methode die naar ons oordeel en in het bijzonder naar het oordeel van de examencommissie borgt dat er tentamens worden afgenomen waarbij surveillance adequaat is.

Bovendien eist deze vorm van tentaminering weinig herontwerp van een toets, waardoor uitrol vanuit onze organisatie vlotter is. Trouwens, wij hebben inspiratie geput uit de wijze waarop de Faculteit de Medische Wetenschappen tentamens afneemt.

6. Er wordt te gemakkelijk verwezen naar de uitspraken van gekozen politici en ambtsdragers inzake toestemming voor afstandsonderwijs en -toetsing, althans, geen toestemming voor het laatste.

De AdeKUS is een organisatie Sui Generis en inzake toetsing en onderwijs, is veel bevoegdheid wettelijk gedelegeerd naar de FTeW die dat dan wederom heeft geplaatst onder de bevoegdheid van de examencommissie.

Deze commissie is eveneens de laatste vijf jaar geauditeerd op haar rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

7. Het zou de FTeW-studentengroepering sieren indien zij eerst contact hadden gezocht met het bestuur van de FTeW, al dan niet via de studentencommissie, voordat er naar diverse media, stukken vermengd met opinie, verwijten, etc. uitgaande van onvolledige informatie, wordt geschreven.

Van studenten mag verwacht worden dat zij de lockdownperiode productief gebruikt hebben om zich beter op de tentamens voor te bereiden en overige studie opdrachten af te ronden.

8. Docenten en docentgroepen besluiten uitgaande van de leerdoelen wat de vorm is van toetsen. De richtings-/discipline-verantwoordelijke mag daarin sturend optreden.

Eveneens spelen meerdere randvoorwaarden een rol, zoals leerdoelen, groepsgrootte, studiebelasting, het didactisch concept, etc.

9. Voor het geval dat de campus toegankelijk is voor studenten, zijn de CTO van Telesur en de Universitair Centrum voor IT gevraagd voor de optimale beschikbaarstelling van internet op campus.

Beide groepen hebben hun medewerking toegezegd en daarmee kunnen studenten die geen internet tot hun beschikking hebben buiten de campus, toch gefaciliteerd worden.

Wij denken dat deze reactie voldoende is en sluiten dit stuk onzerzijds af.

Dr. ir. Nawin Ryan Nannan (decaan/lector magnus)