Reactie Bureau Rechten van het Kind op geweld tegen kinderen

INGEZONDEN-Met verbijstering en verdriet hebben wij als samenleving kennisgenomen van het filmpje op social media, waarbij een vader zijn 3-jarige dochter met een mes bedreigt, haar mishandelt en alles zelf filmt.

Dit gebeuren is zeer verwerpelijk en het baart ons ernstig zorgen. Op de eerste plaats, omdat ouders de eerste en natuurlijke verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen te beschermen tegen elke vorm van geweld.

Wanneer ouders zich op een dergelijke onnatuurlijke manier van buitensporig geweld keren tegen hun eigen kind… Wat heeft het kind dan nog over?

Ten tweede valt bijzonder op de afgrijselijke woede van de volwassene jegens het kind dat volledig verbijsterd het geweld ondergaat. Het valt tevens ook op, dat de volwassene zelf te maken heeft met pijn.

Desondanks wijst het Bureau Rechten van het Kind in de meest krachtige bewoordingen dit geweld tegen dit kind in het bijzonder, maar tegen elk kind in het algemeen met klem af!

Het bureau is mede verantwoordelijk voor het bevorderen van het welzijn van kinderen in ons land.

Het zal er vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en met alle partners binnen de overheid en daarbuiten krachtig blijven inzetten om elk geval van geweld serieus te nemen.

OOK INTERESSANT
C-47, COL en samenwerkende gezondheidsbonden vragen in brief aan president gewijzigde Wet BTW aan te houden en komen met omnibusvoorstel

Om elk geval van geweld te onderzoeken. Om elk kindslachtoffer van geweld te beschermen tegen welke pleger van geweld dan ook.

Het zal erop aandringen dat er gepaste maatregelen worden getroffen tegen de plegers van elke vorm van geweld tegen kinderen.

Het Bureau roept de totale samenleving op om te beseffen, dat voor elk kind vooral op zeer jonge leeftijd, extra zorg, begeleiding en liefde van eminent belang zijn. In die leeftijdsfase wordt namelijk het fundament gelegd voor hun verdere groei en ontwikkeling.

Ontneem geen enkel kind die potentie! Het Bureau keurt elke vorm van geweld, hetzij lichamelijk of geestelijk, dan ook af!

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting biedt ook maatschappelijke begeleiding aan gezinnen die dat nodig hebben.

Op 12 maart 2021 heeft de evaluatie van het kinderbeschermingsnetwerk “het IKBEN pilot project” inzake het “doorverwijs- en casemanagement” systeem plaatsgevonden.

Dit systeem moet ervoor zorgen dat kinderen die verkeren in een crisissituatie, versneld geholpen worden door de daarvoor verantwoordelijke instanties.

Nu de filmpjes van dit jonge slachtoffer breed zijn gedeeld, is het de bevoegde autoriteiten ondertussen gelukt om actie te ondernemen om het kind te beschermen.

De minister van SoZaVo en het Bureau Rechten van het Kind doen een dringend beroep op de samenleving om de verdere verspreiding van het filmpje te staken.

OOK INTERESSANT
Frankrijk schenkt Suriname militair materieel ter waarde van 1 miljoen euro om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan

Dit verzoek berust op het feit, dat ook dit kleine slachtoffer recht heeft op privacy. Gun het haar. Dit slachtoffer heeft recht op herstel van de situatie, laten wij als samenleving haar dat herstel gunnen.

De minister van SoZaVo en het Bureau Rechten van het Kind doen tot slot een dringend beroep op de samenleving om elke vorm van geweld door wie dan ook in uw omgeving terstond te rapporteren aan de bevoegde instanties:

KJT (kinder- en jongerentelefoon) 123
Bureau Rechten van het Kind (424385 of via de facebook pagina )
Maatschappelijke Dienst SoZaVo 437535
KPS-Jeugdzaken 404565
Laten wij samen onze kinderen beschermen!