fbpx

Ravaksur wijst op consequenties recent genomen maatregelen voor werkers

GFC NIEUWS- In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi wijst de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) op de consequenties van de recent getroffen maatregelen voor de werkers.
De gemeenschap en zeker de vakcentrales verenigd in Ravaksur, zegt in de brief geschokt te zijn door de recent ad-hoc doorgevoerde maatregelen ter herstructurering van de economie: de verhoging van de government take en de defacto devaluatie van de Surinaamse dollar.
“Wij zijn geschokt vanwege het feit dat wij op diverse momenten in overleg met uw regering zijn geweest over een integraal pakket van maatregelen om de economie te herstructureren en in afwachting zijn van dat pakket aan maatregelen. Daarnaast zou er ook gedegen rekening worden gehouden met de sociaal zwakkeren in de samenleving, middels flankerend beleid.”
“Wij hebben u en uw deskundigen eerder er op gewezen, dat met name ernstige verstoring van de variabelen in de monetaire sfeer in de reel sfeer van de economie belangrijke negatieve effecten kan hebben voor het algemeen prijsniveau en andere variabelen als de werkgelegenheid. Met name de inflatie (verwachting) kan aIs een olievlek het algemeen prijspeil negatief beïnvloeden.”
“Wij hebben helaas nog niets van u vernomen over de reden waarom het integraal pakket van herstructureringsmaatregelen RAVAKSUR, noch de Sociaal Economische Raad heeft bereikt. Nu de geest, als gevolg van de recentelijk genomen maatregelen voortijdig uit de fles is, is er onder de diverse segmenten van de werkende klasse een complexe situatie ontstaan. De verwachting is immers dat de werkers compensatie zullen moeten zoeken bij hun werkgevers. Dat wil zeggen bij de particuliere ondernemers, parastatale ondernemingen, instituten en last but not least bij de overheid.”
“Inmiddels hebben de vakcentrales die in Ravaksur zijn verenigd het besluit genomen om hun lidbonden op te roepen teneinde hun te informeren over de mogelijke gevolgen van de ontstane economische situatie. Wij zijn namelijk zeer bezorgd en op onze hoede voor de negatieve effecten van de reeds genomen en mogelijk te volgen maatregelen op de besteedbare inkomens van de werkers, gepensioneerden en de overige personen met vaste inkomens.”
“Voor de goede orde informeren wij u ook dat wij het volstrekt oneens zijn met de van de governor van de Moederbank dat prijzen van goederen als gevolg van de devaluatie niet hoeven te stijgen. Wij en onze leden weten weI beter en zouden graag zien dat uw regering deze mening niet deelt. Trouwens de praktijk laat nu al anders zien.”
“Wij zullen onze lidbonden namelijk adviseren om zich te wenden tot hun werkgevers teneinde een compensatie te zoeken voor het koopkrachtverlies dat door de devaluatie is ontstaan en verder zal doorwerken in de goederen en diensten de reel economie van ons land,” aldus Ravaksur.
Tenslotte verzoekt zij de president om op korte termijn ontvangen te worden teneinde de inhoud van dit schrijven met hem te bespreken.
Ook wenst de organisatie op zo kort mogelijke termijn voorzien te worden van het toegezegde totale pakket van maatregelen voor de herstructurering van de economie en om de inhoud van het flankerend beleid voor de sociaal zwakkeren in de samenleving met hen te delen.

BEKIJK OOK
Jonge Surinaamse Nederlander en bewoners ruimen centrum Para op