Ravaksur en BvL uiten bezorgdheid over werkers SNTA

In een open brief aan het parlement willen Ravaksur en de BvL hun verbazing uiten over de wijze waarop omgegaan wordt met de belangen van werkers en de vertegenwoordiging van hun organisaties in het bestuur van de nog in te stellen Suriname Nationale Training Autoriteit (SNTA).

Op dit moment vindt in DNA de behandeling van de Ontwerpwet Suriname Nationale Training Autoriteit plaats.

De SNTA is de autoriteit die ervoor zal zorg dragen dat alle beroepsopleidingen- en trainingen marktgericht of vraaggericht zullen zijn en dat de kwaliteit van deze wordt bepaald door nationale, regionale en internationale beroepsstandaarden.

De basis van alle trainingen zal zijn wetenschap en technologie. Het uiteindelijke doel waarnaar wordt gestreefd is dat niet alleen in de behoefte van de huidige arbeidsmarkt wordt voorzien aan arbeidskrachten, maar dat bovenal in grote mate de concurrentiepositie van Suriname regionaal en internationaal versterkt wordt door werkers die over een hoge marktwaarde beschikken en tevens over de vereiste competenties waaronder beroepsvaardigheden.

De vakbeweging wil in het algemeen bevorderen dat werkers over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken, die nodig zijn om duurzame economische groei te realiseren. Daarbij pleit de Vakbeweging ook voor ‘leven lang leren’ en gelijke toegang van alle vrouwen en mannen tot betaalbaar, kwalitatief hoogstaand technisch en beroepsonderwijs op alle niveaus. Zie daar het belang van de SNTA voor de factor arbeid en mens.

Evenzo, kan de vakbeweging zich niet terugvinden in het gegeven dat door de Nationale Assemblee in de aangeboden ontwerpwet (artikel 15, lid 4), een wijziging wordt doorgevoerd door een periode van 10 jaar te verbinden aan den geldigheid van certificaten ( diploma’s ) verstrekt aan natuurlijke personen ( studenten, cursisten).

De vakbeweging vreest dat hierdoor het functioneren van de SNTA sterk bemoeilijkt zal worden en de gestelde doelen niet gehaald zullen worden. Anderzijds, zal dit niet motiverend en inspirerend werken op de deelname aan het beroepsonderwijs.

Het is dan ook van eminent belang dat de certificaten uitgegeven door de SNTA, net als alle certificaten en diploma’s uitgegeven Suriname en in het Caraibisch gebied altijd geldig zijn, en niet beperkt worden aan een termijn.

Dit, omdat men binnen de “Caribbean Association of National Training Authorities (CANTA) “, die de paraplu – organisatie is van de nationale trainingsautoriteiten in het Caraïbisch gebied geen certificaten kent met beperkte levensduur.

De certificaten erkend door de CANTA genieten immers niet alleen nationale, maar ook regionale en internationale erkenning. Bovendien kent Suriname geen officiele certificaten en diploma’s van beperkte levensduur.

Uitgaande van de gedachte van tripartisme en gelijkwaardigheid van de sociale partners in de deelname aan nationale processen is de Vakbeweging van mening
dat de vertegenwoordiging van haar organisatie dienovereenkomstig moet zijn. Het moet duidelijk zijn dat de bijdrage van de Vakbeweging in duurzame economische en sociale groei niet op zich staat maar inherent is aan de bevordering van productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor een ieder.

De vakbeweging wil middels deze open brief dan ook ernstig protesteren tegen het terugbrengen van haar vertegenwoordiging in het Bestuur van de Suriname Nationale Training Autoriteit.

Ravaksur en de BvL willen de leden van DNA oproepen om in het belang van Suriname in het algemeen en de werkers en de factor arbeid in Suriname, erop toe te zien dat de Vakbeweging naar evenredigheid en gelijkwaardigheid kan participeren in organen voor nationale ontwikkelingen en processen.

Gezien vanuit de factor arbeid en de mens zal de Vakbeweging altijd bevorderen dat werkers de mogelijkheden en kansen krijgen om zich leven lang te blijven scholen en trainen om te kunnen voorzien in de grote vraag van de economie naar competente beroepswerkers.

Het belang van de duurzame ontwikkeling en van productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk staat hierbij altijd centraal.

Overige berichten