Publieke verklaring Stichting Louis Alfred Gerardus Doedel

INGEZONDEN-Louis Alfred Gerardus Doedel heeft zich, in leven zijnde, toegelegd op het tegengaan van armoede, werkloosheid en sociale ongelijkheid in ons geliefd Suriname.

Een strijd waar hij zich reeds op 26-jarige leeftijd sterk voor maakte.

Om Louis Doedel te stuiten in zijn inspanningen heeft de toenmalige gevestigde orde hem in de ’s Lands Psychiatrisch Inrichting, Wolfenbuttel geïnterneerd. Hierdoor raakte dit slachtoffer van het kolonialisme, 43 van zijn 75 levensjaren kwijt.

Categorisch en systematisch is over een periode van langer dan 43 jaren inbreuk gemaakt en gepleegd op de naam, eer, persoon en mensen- en burgerrechten van wijlen Louis Alfred Gerardus Doedel.

Elke Surinamer heeft weet van het onrecht Louis Alfred Gerardus Doedel aangedaan.

Als rechthebbende familie van Louis Alfred Gerardus Doedel: de erfgenamen van de drie kinderen van de zuster van de kinderloos gebleven Louis Alfred Gerardus Doedel, zijn wij ervan overtuigd dat de mensheid hem eerherstel en een waardige rust verschuldigd is.

In dit kader en na de vondst van het medisch dossier van Louis Alfred Gerardus Doedel, heeft de rechthebbende familie, de Surinaamse regering c.q. de minister van Volksgezondheid om medewerking en begrip gevraagd, om aan als rechthebbende familie, de eerste beoordeling te laten in casu de afwegingen tussen het individuele recht op de privacy en de persoonlijke levenssfeer van LOUIS ALFRED GERARDUS DOEDEL en het historisch, oftewel algemeen belang in deze.

Het behoeft geen nader betoog dat tijdens de koloniale overheersing van Suriname, Nederland ook de psychiatrie als onderdrukkingsmiddel tegen verzetsstrijders heeft misbruikt.

Evenals Suriname dat m.b.t. Louis Alfred Doedel, gedurende het tijdvak 1975 – 1980, zij het als continuering van de door Nederland misdadig toegepaste internering van Doedel, oogluikend heeft toegelaten.

OOK INTERESSANT
Succesvolle veiligheidsoperatie leidt tot arrestaties en drugsvondst

Het is niet alom bekend dat Louis Alfred Gerardus Doedel (1905-1980) een naamgenoot had en wel in de persoon van zijn neef, Louis Albert Doedel (1913-1981).

• Louis Alfred Gerardus Doedel 26 juli 1905 – 11 jan 1980 (de Vakbond-Ontwikkeling-Journalist) zoon van Cornelia Louisa Doedel 28 september 1879 – 28 jan 1966. Wonende aan Henck Arronstraat 180 te Paramaribo. Voor zover bekend geen kinderen.

• Louis Albert Doedel 13 maart 1913 – 25 december 1981, zoon van Hendrik Rene Doedel 22 nov 1876 – 1 maart 1946, gehuwd met Helena Josephina Fredison geboren 30 januari 1917 ouders van Cornelly Doedel, Lygia Doedel, Stanley Doedel, Ronald Doedel(+), Josta Doedel, Henna Doedel (+) en Kenneth Doedel.

Met de “vondst” van het medisch dossier van Louis Alfred Gerardus Doedel en de publiciteit daaromtrent, heeft een Nederlandse journaliste met een familie verwantschap aan de neef Louis Albert Doedel gemeend dat het dossier openbaar gemaakt moet worden.

Reeds decennia werpt betrokkene, Nina Jurna, thans ondersteund door Mariëlla Kemble en Jhurney Doedel, zich ten onrechte op als directe nabestaande van de Surinaamse held, Louis Alfred Gerardus Doedel, terwijl zij dat aantoonbaar niet zijn!

Nina is de mening toegedaan dat het medisch dossier, ongeconditioneerd aan de openbaarheid moet worden prijsgegeven. Sterker nog, zij beijvert zich als niet familie zijnde ervoor, als “familielid “, zitting te nemen in een door de Minister van Volksgezondheid beoogde Onderzoekscommissie.

OOK INTERESSANT
C-47, COL en samenwerkende gezondheidsbonden vragen in brief aan president gewijzigde Wet BTW aan te houden en komen met omnibusvoorstel

In dat verband is dan ook in de Nederlandse en Surinaamse pers en media alsook op sociale media een offensief tegen de wettige erfgenamen van Louis Alfred Gerardus Doedel. Zelfs de Nederlandse Vakcentrale de FNV, is in dit verband, recentelijk misleid en op een verkeerd been gezet.

De wettige erfgenamen zijn nog meer dan ooit ervan overtuigd, dat niet nog een keer de naam van Doedel besmeurd mag raken en dat noch hij noch de echte familie weer slachtoffer worden van een gemanipuleerde publieke opinie.

De rechthebbende familie zal met de geestdrift van Louis Alfred Gerardus Doedel zijn naam en dat van de nazaten hoog houden.

De gemeenschap en de media worden gevraagd om de familie in de gelegenheid te stellen om op voor hun geëigende wijze, omringd door ter zake deskundigen, met respect voor de verwerking van wederom het naar boven aangehaalde trauma, de informatie over de interneringsperiode zoals in het medisch dossier vermeend vastgelegd, te verwerken en op geëigende, maar vooral verantwoordelijke wijze te delen.

In het kader van het eerherstel van wijlen Louis Alfred Gerardus Doedel, is de Stichting LOUIS ALFRED GERARDUS Doedel op 29 april 2021 in Suriname door de wettige erfgenamen opgericht.

De familie wenst ter afsluiting van dit communiqué standvastig te bevestigen, hetgeen door Surinamers reeds lang bezongen is, en wel: “Louis Doedel, wan djadja Srananman!” (Lied : compositie Jerry Themen , zang Darl Filemon)

Stichting Louis Alfred Gerardus Doedel

Voorzitter: Robert Ameerali
Secretaris: Conchita Monsanto
Penningmeester: Glynis Tjon Eng Soe