Protest Surinaamse regering tegen uitspraken Nederlandse Buza-minister

Tegen de recente destabiliserende en denigrerende uitspraken, gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, tijdens een bijeenkomst van Nederlanders werkzaam bij internationale organisaties, met de kwalificatie om de moeizaam verworven éénheid onder de Surinaamse bevolking en de door haar gevestigde democratische rechtsorde negatief te belichten, wordt met klem geprotesteerd door de regering van Suriname, schrijf het NII.

In dit verband is op 19 Juli 2018 op het ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde ontboden en een protestnota overhandigd.

Voorts wenst het ministerie bekend te maken dat de uitspraken gedaan door de minister worden aangemerkt als een gebrek aan oriëntatie over de samenstelling en leefvormen in Suriname, uiting van diepe minachting, bovendien in strijd zijnde met de realiteit aangaande het met veel inspanningen bereikte klimaat van saamhorigheid, de afwijzing van de door de koloniale machthebber toegepaste verdeeldheid onder de diverse etnische groeperingen, alsmede de weg die is afgelegd voor de vestiging van een democratische rechtsorde.

“Deze zoveelste grove aantijging tegen de rust en stabiliteit in de Republiek Suriname kan alleen bedoeld zijn om Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen, teneinde de Surinaamse natie te isoleren, met als mogelijke agenda de bewerkstelliging van een herkolonisatie. Hierbij kan tevens verwezen worden naar o.a. het onlangs door het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden verstrekte negatief reisadvies met betrekking tot Suriname”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken constateert dat de door het Koninkrijk der Nederlanden gewenste normalisatie van betrekkingen, in flagrant contrast staan met de uitspraken gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en daarboven een onacceptabele houding van interventie en inmenging etaleren in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Suriname.

“De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten tegen elke vorm van moderne kolonisatie, daarbij ons land presenterend als één in vreedzaam bij elkaar levend volk met de bijzondere kenmerken van een multi-etnische, religieuze en culturele samenleving, een harmonieus geheel welke als voorbeeld dient voor de wereld zijnde een “classroom of tolerance”. Deze verworvenheid is verankerd in de grondwet en het Surinaams volkslied en zal dus ook blijvend tot uitdrukking worden gebracht”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wenst daarom op basis van het bovenstaande op de kortst mogelijke termijn intrekking van de gewraakte uitspraken en het aanbieden van de excuses door de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland aan het volk van Suriname.

Buza-Suriname zal de internationale gemeenschap via de geëigende diplomatieke kanalen informeren over deze aangelegenheid.(GFC)