President Bouterse: ”opgeven is geen optie”

“Samen kunnen wij vooruit, opgeven is voor de regering geen optie. Wij hebben als volk en land een veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn: “Samen optrekken brengt vooruitgang en samen werken leidt tot succes”. Dit zei president Desiré Bouterse tijdens de traditionele nieuwjaarstoespraak via radio en televisie.

Het staatshoofd kondigde een aantal stappen voor 2018 aan die moet leiden tot de verdere ontwikkeling van Suriname.

Hieronder de toespraak van president Bouterse:

“Landgenoten,

Enkele momenten geleden zijn wij het jaar 2018 binnengetreden en hebben wij het jaar 2017 definitief achter ons gelaten.

De tijd gaat dwingend voort, zij staat niet stil en de voorbije momenten komen nooit meer terug. De tijd staat ons niet toe terug te gaan en terugwerkend te repareren wat toen verkeerd is gegaan. De tijd biedt ons echter wel de gelegenheid om van elke dag een betere te maken dan de vorige.

Het is een opdracht van de Almachtige aan ons allen om geen moment zomaar voorbij te laten gaan; een opdracht aan ons allen om elk moment goed te zijn voor onszelf en voor de ander, de medemens; een uitdaging aan ons als gemeenschap om geen tijd onbenut en onproductief voorbij te laten gaan. Het is onze menselijke plicht om op elk moment in ons leven en in ons samen leven te investeren om een beter, een mooier en een waardiger volgend moment te verkrijgen. Een ieder van ons moet — sterker nog: wij moeten met elkaar — blijven bouwen aan een betere toekomst.

Kijkers en luisteraars,

Het nu voorbije jaar hebben wij enigszins met gemengde gevoelens beleefd, gezien de nog niet verkregen opzienbarende resultaten uit de investeringen, die wij in dat jaar hebben gedaan voor een beter morgen. Verwachtingen zijn nog niet onverdeeld waargemaakt voor ons allen. Sommigen kunnen leven met dat wat wij nu al hebben bereikt, anderen daarentegen zijn oprecht niet of niet helemaal tevreden over de bereikte resultaten.

Wij moeten evenwel onze blik elk moment blijven richten op de toekomst waaraan wij samen als gemeenschap willen bouwen. En er zijn voldoende punten die als bouwstenen kunnen dienen en die ons moeten aansporen om steeds meer en beter te realiseren.

Volk van Suriname,

Hoezeer het financiële ons nog de nodige zorgen baart, wij kunnen er niet aan voorbij gaan dat de Regering er zorg voor heeft gedragen dat het belangrijkste voor ons allen, met name lonen, salarissen en uitkeringen, normaal uitbetaald zijn geworden. Dat sommige betalingen later plaats hebben gevonden, betreuren wij. Wij zullen deze lastige situaties in 2018 met nog meer beleidsinspanningen aanpakken.

Hoezeer het probleem van staatsfinanciën ons in onze mogelijkheden heeft beperkt, wij zien desondanks dat kansen worden benut. Creatieve Surinaamse ondernemers en bankiers hebben ingespeeld op het Islamitisch bankieren en hebben inmiddels dit in ons land kunnen introduceren. Deze voor ons nieuwe vorm van bankieren zal in 2018 veel meer deuren voor burgers en ondernemers openen waardoor zij met minder zorgen en risico’s aan hun toekomst kunnen bouwen. Deze vorm van bankieren verwelkomen wij als een belangrijke aanvulling op de vele bancaire mogelijkheden die wij reeds in ons land hebben.

Ik kan niet nalaten hier melding te maken van de veerkracht van ons bankwezen. Onze financiële potenties moet u bovenal plaatsen tegen de achtergrond van het steeds gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen vanuit de spaarders en beleggers. Dit gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen ligt aan de basis van de weerstand en de stabiliteit die ons bancaire systeem stevig “in het zadel houdt”. Wij hebben redenen genoeg om optimisme te voeden en om met vertrouwen te blikken naar de toekomst.

Het is natuurlijk geen eenvoudige opgave om over de tijdelijke groeistuipen van onze economie heen te komen, maar samen, met zijn allen, de Regering voorop, zijn wij in staat om het betere te kunnen bereiken.

Landgenoten,

Garantie voor en vergroting van sociale zekerheid, werken aan behoud en verhoging van de levensstandaard: hiermee wordt blijvend de basis gelegd voor steeds meer veiligheid. Deze zijn en blijven dan ook de hoofdpijlers van ons nationaal beleid.

Het is in het dienstjaar 2018 onafwendbaar het ambtenarenapparaat in Suriname een rationeel onderzoek te doen ondergaan, waarbij moet worden nagegaan of dit apparaat qua efficiëntie, effectiviteit en omvang voldoet aan de kwaliteitseisen als essentiële werkarm van de Overheid. Hiertoe zal onder andere aan de SER gevraagd worden een bijdrage te leveren in dit kader.

De Regering zal in 2018 in de woningbouw een geheel andere aanpak toevoegen aan datgene wat tot nu toe wordt toegepast. De gebruikelijke overheidswoningbouw gaat naar het oordeel van de Regering niet snel genoeg. De drijfveer van de Regering voor een nieuwe aanpak is dan ook gelegen in het feit, dat snellere woningbouw geboden is om de grote en langdurige huisvestingsnood, die veelal gepaard gaat met veel sociaal leed, terug te dringen.

Bouw-initiatieven vanuit de bevolking zelf zullen al in het begin van dit jaar een gedurfde en extra financiële prikkel krijgen vanuit het Regeringsbeleid.

Burgers die een eigen huis willen bouwen en over een eigen terrein beschikken, kunnen vanuit de overheid een faciliteit tegemoet zien. In deze gaat het om een bouwlening van maximaal Srd. 50.000,- tegen gunstige voorwaarden van 1% rente per jaar met een looptijd van 15 jaar.

De totale bouwprijs van een woning mag maximaal SRD 125.000,- zijn. De Regering zal hierover nadere informatie verstrekken.

Dit jaar zal de Regering minimaal 1.000 burgers die dringend een woning behoeven en die willen bouwen, selecteren voor deze nieuwe en krachtige stimulans tot versnelde woningbouw.

De aantrekking van de bouwsector zal hierdoor een multiplier effect hebben op de hele economie, omdat toeleveringsbedrijven van alle benodigdheden voor de bouw van een woning een opleving zullen krijgen, terwijl ook de werkgelegenheid mee zal stijgen.

Kijkers en luisteraars,

De Regering zal in dit jaar ook dringend saneringsmaatregelen doorvoeren binnen de financiering van de medische zorg, opdat deze uitermate belangrijke zorg, dus zowel de preventieve als de curatieve zorg, beheersbaar en duurzaam worden gemaakt, met blijvende garantie hiervan voor elke burger.

Bij de wijziging van de Wet Nationale Basiszorg zullen bepaalde verrichtingen uit het aangeboden pakket van Basiszorg worden geschrapt. Het betreft hier de heel dure medische ingrepen en de langdurige behandelingen, die alle op een andere wijze gefinancierd zullen worden. Dit betekent dat elke burger verzekerd zal blijven van volledige dekking van medische zorg: géén mens in nood!

Er zal een Sociaal-Medisch Fonds worden opgezet dat belast wordt met uitkering van de kosten aan burgers die deze dure en langdurige medische ingrepen en behandelingen ondergaan. Dit Fonds zal financieel onder meer gevoed worden uit extra heffingen op genotsmiddelen (alcohol en sigaretten) en consumptie-producten, die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens.

Mede uit dit Fonds zullen ook dienstverleners in de medische zorg beter en op tijd vergoed kunnen worden en zal ook de continuïteit van deze zorg gegarandeerd zijn.

Landgenoten,

Enige dagen geleden is de belangrijke Wet Beschermde Dorpsgebieden in De Nationale Assemblee aangenomen en daarna door de Regering bekrachtigd en gepubliceerd. Deze Wet is een wijziging van artikel 4 van het 35 jaar oude Decreet Beginselen Grondbeleid van 15 juni 1982. Deze Wet heeft het karakter van een voorlopige voorziening om meer rechtszekerheid te scheppen, vooral in deze periode waarin het complexe proces van regeling van het grondenrechtenvraagstuk nog in de fase van afrondende dialoog is. Deze Wet maakt dat in harmonie met de nationale wetgeving gehandeld wordt. Voorwaar een grote stap voorwaarts in ons systeem van rechtszekerheden en veiligheid voor de bevolking.

Als belangrijke ontwikkeling in de productiesfeer kunnen wij noemen de Staatsolie, die na enige moeilijke tijden te hebben doorgemaakt – met een winst in 2016 van slechts USD 13 miljoen – door sterke overheidsondersteuning nu weer een welkome opleving doormaakt.

In 2017 namelijk steeg de bijdrage van Staatsolie door middel van diverse belastingen aan de Staatskas naar circa USD 91 miljoen. Prognoses voor 2018 geven aan dat er een verdere stijging hiervan zal plaatsvinden met USD 23 miljoen tot een totaal bedrag van USD114 miljoen. Een belangrijke indicatie voor verder economisch herstel.

De opbouw van de houtverwerkingsindustrie in ons land zal een big push forward krijgen. Tegelijkertijd zal rondhoutexport worden ontmoedigd door de exportheffing voor rondhout vanaf 2018 te verhogen. Gezaagd hout zal veel meer dan de afgelopen jaren het geval was beschikbaar worden voor de nationale markt, zodat onder meer de woningbouwmarkt voldoende en tegen betaalbare prijzen voorzien kan worden.

De opbrengsten van de significant verhoogde exportheffingen zullen besteed worden voor de uitvoering van een plan voor versnelde ontwikkeling van de nationale houtindustrie, die gestoeld zal zijn op moderne technologie. Hiermee wordt reeds in 2018 een aanvang gemaakt.

Het ongelimiteerd en massaal gebruik van het voor de mens en alle ecosystemen in Suriname zeer gevaarlijke kwik, zal in dit jaar drastisch aangepakt worden. In 2018 zal daarom effectiever doorgegaan worden met methoden voor het afbouwen en het vervangen van het gebruik van kwik. Waar nodig zullen deskundigen worden geconsulteerd en beschikbare fondsen worden aangeboord. Stakeholders in deze sector zullen geïnformeerd en mede betrokken worden.

De schade van kwikgebruik in de klein-goudmijnbouw is zodanig, dat deze de voordelen van de winning van goud te niet doet. Wij zijn al in de zone van een negatieve gezondheidsbalans en dat is niet acceptabel. Belastingen en overige heffingen in deze klein-goudmijnbouwsector zullen aanzienlijk aangescherpt worden. Deze meeropbrengsten kunnen mede aan de gezondheidssector, aan de onderwijssector en aan de bescherming van het milieu besteed worden.

Kijkers en luisteraars,

De onderhandeling met Alcoa loopt ten einde en wij kunnen in dit jaar overgaan tot het maken van contouren voor de ontwikkeling van de bauxietindustrie in de komende decennia.

Met betrekking tot de multinationals in onze goudsector zijn wij tevreden over de mondiale resultaten die deze voor een belangrijk deel vanuit hun Surinaamse vestigingen boeken. De omzetten en daarmee de nettowinsten van de multinationals in de goudsector stijgen de laatste jaren aanzienlijk; hun beursnoteringen schieten dan ook significant omhoog. Wij zijn daar content mee, omdat dit ons land meer zekerheid geeft voor het innen van duurzame inkomsten uit de groot-goudmijnbouw en dit is van eminent belang voor de staatskas. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de kloof in verdiensten tussen de multinationals en de Surinaamse Staat steeds groter wordt, hetgeen ons de nodige zorgen baart.

Deze omstandigheid vormt een meer dan goede reden voor de Surinaamse Regering om in dialoog te treden met deze multinationals om in harmonie de met hen gesloten overeenkomsten als uitgangspunt, zakelijk na te gaan hoe Suriname meer uit deze sector kan halen voor de Surinaamse bevolking. Het gaat per slot van rekening om rijkdommen van het Surinaamse volk die bovendien niet hernieuwbaar zijn en dus na verloop van tijd opraken. De Surinaamse Regering is ervan overtuigd dat er, zakelijk gezien, meer te halen is bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en rekent erop dat de multinationals die getoond hebben een waardige reputatie te hebben en over de nodige ‘social responsibility’ te beschikken om zich als positieve partners op te stellen, de nodige goede wil hierbij aan de dag zullen leggen.

Ik mag u informeren dat de Regering zich dit jaar zal beijveren om een eigen Surinaamse goudmaatschappij op te zetten, “Staatsgoud Suriname”, die in de toekomst structureel zijn eigen goud volledig in eigen beheer zal exploiteren met, waar nodig, in samenwerking met multinationals.

Met betrekking tot de agrarische sector zijn met de Europese Unie (EU) en de Food and Agriculture Organization (FAO) overeenkomsten getekend, met als inzet een schenkingsbedrag van USD 15 miljoen. Hierdoor zullen in 2018 minstens duizend (1.000) agrariërs in de gelegenheid gesteld worden om niet-traditionele exportgewassen en fruit en groente, te exporteren naar Europa. Deze markttoegang wordt bij overeenkomst gegarandeerd.

Voor versnelde economische groei zijn export en import van heel groot belang. Het mogelijk maken van het binnen- en uitvaren van grotere vrachtschepen is hierbij van strategische waarde. Dat betekent dat met grote prioriteit in dit jaar gewerkt zal worden aan het uitbaggeren van onder meer de Nickerierivier en de Surinamerivier. Door de uitdieping van deze rivieren zullen grotere schepen de havens van Nickerie en Paramaribo kunnen aandoen. De rijst- en bananenexport zullen vanuit Nickerie kunnen toenemen en bovendien kunnen plaatsvinden tegen lagere vrachttarieven door stijging van de exportvolumes.

Ook de haven van Paramaribo zal bereikbaar gemaakt worden voor veel grotere vrachtschepen met grotere volumes vracht per keer, waardoor de vrachtprijzen zullen afnemen en daarmede ook de consumentenprijzen van al deze goederen.

De Regering zal deze baggerprojecten op de goedkoopste en meest duurzame wijze doen uitvoeren, mede met hantering van de instrumenten van Public Private Partnership en van Foreign Direct Investment (FDI), waardoor weinig tot geen Staatsmiddelen hiervoor nodig zullen zijn.

Kijkers en luisteraars, landgenoten

Wij zijn nog niet helemaal uit onze problemen. Deze aan u voorgehouden stappen van de Regering zullen in 2018 ondernomen worden. De verwachting is dat hiermede strategische kansen en perspectieven van verdere economische groei effectief benut zullen worden. Tevens zal met het verder opvoeren van sociale zekerheden en bestaansgaranties, samen met de economische groei, de algehele maatschappelijke stabiliteit versterkt worden. In dit jaar zullen overleg en dialoog met functionele groepen en maatschappelijke organisaties intensief voortgezet worden.

Samen kunnen wij vooruit, opgeven is voor de Regering geen optie. Wij hebben als volk en land een veelheid aan potenties.

Het zal aan onszelf gelegen zijn: “Samen optrekken brengt vooruitgang en samen werken leidt tot succes!”

Ik wens u allen een gezond, liefdevol en voorspoedig 2018 toe”.
(GFC)

Overige berichten