fbpx

PCS informeert gemeenschap over ‘mental health’

GFC NIEUWS-Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) organiseerde een informatieavond over ‘mental health’ met als thema ‘Stress & Burn-out’.

Het thema werd belicht door Kamla Nannan Panday-Jhigoeri en Sheanen Danoe, respectievelijk psychiater en psycholoog werkzaam bij het PCS.

Stress en burn-out zijn geen onbekende verschijnselen die van negatieve invloed zijn op de gezondheid van een individu, diens omgeving en dagelijks functioneren, met name in het arbeidsproces.

De gevolgen die kunnen voortvloeien uit (werk)stress en burn-out hebben ook negatieve implicaties voor de organisatie waar een individu werkzaam is.

Er is sprake van werkstress, wanneer er een verstoorde relatie ontstaat tussen de eigen vermogens of hulpbronnen van een individu en de vereisten van diens werkomgeving.

De arbeider nadert een burn-out wanneer de werkstress chronisch van aard is en er geen herstelmomenten plaatsvinden.

Directe gevolgen hiervan kunnen zijn: een verslechterde gezondheidstoestand, een (verhoogd) ziekteverzuim en een verminderde werkprestatie, inzetbaarheid en productiviteit.

BEKIJK OOK
De klok slaat 2 minuten voor twaalf in Suriname

Tijdens de informatieavond werd ook de aandacht besteed aan verschillende preventie- en interventiemaatregelen die getroffen kunnen worden bij de management van burnout.

Volgens Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS, is het de bedoeling dat er in het vervolg meerdere thema-avonden over ‘mental health’ gehouden zullen worden.

Dit past ook in het kader van destigmatisering van mensen met psychische klachten en het verder bevorderen van het imago van het PCS als centrale kenniscentrum van ‘mental health’.

Het ligt in de bedoeling om in oktober van dit jaar een internationaal congres over het suïcide vraagstuk te organiseren.

De informatieavond werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ministeries, studenten en overige geïnteresseerden.