fbpx

PCS-directeur uit bezorgdheid tijdens suïcide preventiecongres

GFC NIEUWS- Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde.

Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners.

Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat op jaarbasis gemiddeld 130 mensen overlijden door zelfmoord te plegen.

Daarnaast komen per jaar ongeveer 700 mensen aan op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarvan wordt aangenomen dat ze zelfmoord probeerden te plegen.

Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-American Health Organization (PAHO), op 7 oktober 2019 een suïcide preventie congres getiteld: “Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie” heeft georganiseerd.

“Als vertegenwoordiger van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zondermeer stellen dat dit gegeven ernstig genoeg is en dat wij op deze voet niet verder willen en zullen wij er alles aan moeten doen om de suïcide gevallen terug te dringen en dat op zich is heel goed mogelijk.

Het moet duidelijk zijn dat geestelijke gezondheidszorg niet los gezien kan worden en ook niet minder belangrijk is dan de algemene gezondheidszorg”, woorden van de bezorgde PCS-directeur Raj jadnanansing tijdens de opening van het congres.

In de afgelopen decennia zijn er veel rapporten gepresenteerd door verschillende commissies van verschillende nationale en internationale organisaties.

Veel niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben zich ingespannen om zorg te bieden aan suïcidale mensen.

Het Wetenschappelijk Suïcide Preventie Comité dat was ingesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid, heeft in april 2016 een rapport uitgebracht met maatregelen die moeten worden genomen om de zelfmoordkwestie in Suriname aan te pakken.

Dit rapport werd vervolgens verheven tot het Nationaal Suïcidepreventie- en Interventieplan 2016-2020. De conclusie die kan worden getrokken uit een evaluatie van dit rapport, is dat er in de afgelopen 3 jaar (2016-2019) feitelijk weinig is gerealiseerd bij de aanpak van het zelfmoordprobleem in Suriname.

BEKIJK OOK
95-jarige BOG dankt samenleving voor niet aflatende steun

Ook PAHO-vertegenwoordiger Yitades Gebre zijn boodschap aan de aanwezigen en de samenleving in zijn totaliteit was duidelijk: “We have to work together; we can make a difference!”

Gebre benoemde zaken zoals gezins-, financiële- en gezondheidsproblemen welke vaak genoeg ten grondslag liggen aan suïcide gevallen.

Volgens Gebre is het tegengaan van suïcide niet slechts een probleem van de overheid, maar van de gehele samenleving.

Alleen hierdoor zullen de cijfers omlaaggaan. Ook de regering heeft aandacht voor dit probleem.

“De regering kijkt uit naar de uitkomsten van deze werkconferentie, die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan waarin de rol en betrokkenheid van iedere stakeholder duidelijk is omschreven”, aldus vicepresident Ashwin Adhin.

Hij gaf verder aan dat de regering zich zal committeren aan het werkplan, aangezien het suïcide vraagstuk op het hoogste niveau prioriteit geniet.

PCS heeft als kenniscentrum besloten om samen met het Ministerie van Volksgezondheid het probleem aan te pakken.

Het thema voor World Mental Health Day, dat op 10 oktober 2019 wordt herdacht, is ook “Suïcide preventie “.

Met het nationaal suïcidepreventie- en interventieplan 2016-2020 als leidraad, is het doel van dit congres om gezamenlijk met stakeholders onder andere meer inzicht te krijgen in het vraagstuk van suïcide en para-suïcide in Suriname, interventieprogramma’s te ontwikkelen op basis van bestaande preventieprogramma’s in het Caraïbisch gebied en Europa, de inzichten in de implementatie van preventie- en interventieprogramma’s met behulp van internationaal gangbare methoden maar ook bewustzijn creëren bij alle belanghebbenden over hun rol bij de uitvoering van het nationale plan.