Partijpolitiek en publiekdomein participatie

Wanneer een partij de verliezende is, dan moet die partij op onderzoek en gaan shoppen in het publieke domein, voor de kennisverzameling van die tekortkoming.

Die kennis moet de richtlijnen opleveren wat er leeft onder de massa, zodat op basis daarvan een programma van eisen wordt opgesteld, waarvoor toekomstig beleid kan worden ontplooid die richtinggevend is voor het partijpolitiek publieke belang.

Bovendien is publieke ongenoegen het huiswerk, dat elke politieke partij moet verrichten, voor het verwerven van steunbetuigingen vanuit het publiekbelang. Zonder enig geloof en vertrouwen voor de uitvoering en opkomen voor publieke belangen, mag geen enkele politieke partij steunbetuiging vanuit het publieke domein moeten verwachten.

De legitieme retorische vraagstelling is, heeft zo’n partij in het publieke domein genoeg wortels geschoten die haar bestaansrecht rechtvaardigt zodat die dat kan consolideren?

Als er sprake is van herkenning en erkenning door het publieke domein, waar zij het geloof in hebben dat de partij hun ongenoegens kan vertalen in beleidsdoelen van geëigende feitelijke voorstellen die de politieke partij aanhangt, dan moet er steunbetuiging de logische stap inhouden.

Zonder vertrouwen van het publieke belang zal er geen brede ondersteuning gegeven worden uit het publieke domein aan een fantastische ideologie, die nog bewezen moet worden. Het getoonde gedrag in volksvertegenwoordiging zal ook mede bepalend zijn voor de stellingname van het publieke domein bij elke eerstvolgende verkiezing. Dan pas kan de balans worden opgemaakt van de bevindingen van de meerderheden over het gevoerde beleid, waarbij zowel het tekortschietend als voortschrijdend beleid van de politieke richting wordt blootgelegd.

Oude partijdignitarissen, kunnen in verloop van tijd metamorfose verschijnselen zijn ondergaan van een regent, doordat zij lange tijd naar eigen inzichten een beleid hebben ingevuld. Zulke dignitarissen, verzuimen vaak zich te oriënteren op de ongenoegens van het publieke domein die snakte naar oplossing en aanpak van problemen in haar omgeving, maar waar de veranderingen hinderlijk uitblijven.

Voorbeelden uit het publieke domein zijn:

• de vuilophaaldiensten, de vuilverbrandingsovens,
• het aanleggen van stabiele funderingen voor de wegenaanleg. Aanleggen van opsluitbanden aan weerszijden tijdens de aanleggen van wegen. Overal kokkers aanleggen met voldoende profiel voor de ontwatering. Het aanleggen van trottoirs en fietspaden, dito met opsluitbanden.
• Nieuwe rooilijnen aanleggen
• Behoorlijke rioleringssysteem ontwerpen op basis van debietberekening
• Het schoon en heel houden van de openbare ruimten
• Voldoende en professionele parkeergelegenheden ontwerpen
• Faciliteren van de middenstand voor het openen van bedrijven in de districten
• Ontwerpen van nieuwe wijken die toegankelijk is voor de Surinaamse beurs
• Voldoende sportgelegenheden creëren voor de jeugd en volwassenen
• Aansluiting van scholing die nuttig zijn voor het maatschappelijk samenleven
• Het energie vraagstuk
• Schoonwater
• De skaliens
• Vervuilen van de grond
• De hoge waterstanden
• De kustvlakte
• Verkiezingen nieuwe stijl

Dus moeten partijen die veranderd zijn in regentendommen, wederom naar het publieke domein in de leer, teneinde het hinderlijke regentengedrag die hen daarvan scheidt van zich af te schudden. Het zal geen gemakkelijke opgave zijn, voor de hardleerse politici die zich als een machtsfactor in zulke gremia hebben ontwikkeld. Maar dat houdt in dat zij de feeling met de ‘would be’ achterban niet zullen kunnen herstellen, die zij verloren hebben.

De bedoeling van het sociaalcontract houdt in dat bij het electoraat de verwachting wordt gewekt door politici van een bestaande associatie van de belevenissen uit het publieke domein. Die moeten politici als vertegenwoordiging willen en kunnen vertalen in tastbaar beleid met als doel het bereiken van aanvaardbare resultaten.

De herbeleving en voornemens van inzet tonen door handelingen in het publieke domein kunnen helpen die lacunes in hun parlementair handelen daarin op te lossen. Maar jongeren met een eigen inbreng is een verbeterde wijze om het juk van het regentendom voor goed vaarwel te zeggen. Partijleden moeten derhalve vaker en tijdig naar het publieke domein om te zien wat er aldaar leeft aan ongenoegens.

Die gegevens zullen haar dan in staat stellen, om signalen uit dat domein naar waarde weten in te schatten, teneinde die aan een analyse te onderwerpen om van daaruit zich hard te maken voor de vertaling daarvan in uitvoerend beleid.
Ernstige ongenoegens uit het publieke domein behoren derhalve op de politieke agenda als issue, want daarmee scoor je publiekelijk politieke punten op opponenten, omdat het domein zich serieus genomen acht. Vertalen van die ongenoegens op instignatie van het gepeupel en vervolgens de budgettaire ruimte voor zoeken en vinden, om dat gerealiseerd te krijgen, is politiek winst als opbrengst.

De opdracht voor elke politieke organisatie is derhalve zoeken naar nieuwe uitdagingen vanuit het publieke domein naar publieke ongenoegens die haar winst kan opleveren.

Op basis van issues kunnen politieke compromissen worden gesmeden met politieke medestanders of tegenstanders die na evaluatie moeten kunnen leiden tot bevredigende oplossingen voor de vraag uit het publieke domein is het devies.

Mijn veronderstelling is dat het de bron is van waaruit op teruggekeken kan worden na een vijfjarig beleid, omdat er daarna geoogst kan worden, vanwege het bewijs voor geleverde arbeid. Dat zal altijd gehonoreerd worden, met meer van hetzelfde. Zonder arbeid van een volksvertegenwoordiging is elke partij gedoemd weg te kwijnen.

Dus de mouwen opstropen en aan het werk!

A.H.Tjauw-A-Hing

Overige berichten