PALU: Wisselkoersmaatregelen zullen nogmaals leiden tot neergang productie

GFC NIEUWSREDACTIE- De PALU is van mening dat alleen met samenhangende plannen we uit de crisis zullen geraken.

Dat deze samenhang tot nu ontbreekt in alles wat de regering Santokhi nu doet, blijkt uit alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen of aangekondigd worden. Neem nu weer de losse wisselkoers stabilisatie maatregelen die nu genomen zijn.

Een bandbreedte instellen alleen zal niet leiden tot stabilisatie van de wisselkoers. In feite is dit slechts een tweede devaluatie sinds het aantreden van deze regering.

Ook het verplicht terugbrengen van export dollars en een deel daarvan laten inwisselen tegen de formele, lage koers zal ook niet leiden tot meer beschikbaarheid van vreemde valuta.

Integendeel, op termijn zal het leiden tot neergang van de productie zonder ondersteunende maatregelen. Dit zal weer leiden tot een grotere schaarste van dollars met alle consequenties van dien.

Wisselkoersdiscrepantie

Tijdens regering Venetiaan I werden producenten ook al verplicht tot het ‘repatriëren’ van verdiende dollars door exporten via de Centrale Bank.

De producenten kregen SRDs ervoor in ruil tegen de formele, lage koers, terwijl zij tegelijkertijd werden gedwongen om hun inputs duur te kopen tegen een ‘zwarte’markt prijs die berekend werd tegen een hogere koers. Dit heette toen de zogenaamde “wisselkoers-discrepantie”.

Het gevolg was dat de agrarische productie grote verliezen leed en daarmee een zware klap kreeg die zij nooit te boven is gekomen.

De lokale productie inclusief in de rijstsector, de groenteteelt, de bacoventeelt en de houtsector ging sterk achteruit met weer als gevolg dat de exporten en daarmee de beschikbaarheid van dollars nog verder inzakte.

Het uiteindelijke resultaat van dit wanbeleid was dat tijdens deze periode Suriname de grootste inflatie heeft gekend ooit gemeten in onze geschiedenis.

Samenhang met doelen

De PALU is van mening dat de tot nu toe genomen en aangekondigde maatregelen meer in samenhang moeten worden gebracht met lange termijn doelen om de productie te stimuleren.

Zeker in tijden van financiële crisis moet het regeerbeleid erop gericht zijn om het volk in staat te stellen meer geld te verdienen zowel op korte termijn als op lange termijn.

Slimme overheden in de wereld investeren daarom in tijden van crisis heel veel in productie infrastructuur zoals uitbreiding productie arealen, verwerking, opslag en export faciliteiten. Want het stimuleren van de eigen productie zal uiteindelijk het land blijvend uit de huidige financiële crisis halen.

Exportdeviezen inzetten voor exportproductie

Het is zonder meer zo dat het terugbrengen van exportopbrengsten een noodzakelijkheid is omdat uiteindelijk op lange termijn het deze inkomsten zullen zijn die weer in Suriname geherinvesteerd kunnen worden.

Op deze wijze zou duurzame economische ontwikkeling op gang gebracht kunnen worden. Maar deze maatregel zal in de zienswijze van de PALU in samenhang genomen moet worden met maatregelen om producenten in de gelegenheid te stellen om inputs in te voeren of te kopen tegen de formele, lagere koers.

De PALU pleitte eerder al voor het opheffen van invoerrechten op inputs voor de agrarische sector om zo de kosten van productie in Suriname verder omlaag te brengen.

Ook zullen de bij de Centrale Bank geparkeerde export deviezen ingezet moeten worden om de export productie te stimuleren en niet om de importhandel van consumptiegoederen te subsidiëren.

Government-take afschaffen voor productie

Ook de government-take is zo een maatregel die slechts eenzijdig gericht op verhogen van de inkomsten voor de overheid.

Als dezelfde government-take nu gebruikt kan worden om de gehele Surinaamse samenleving te subsidiëren door de pompprijs te verlagen, waarom kan de government-take niet gebruikt worden om brandstof goedkoop ter beschikking te stellen voor de gehele productiesector?

Waarom kan de regering desnoods alle producenten niet de mogelijkheid bieden om betaalde government-take op brandstof terug te vragen via de belastingaangiftes?

De PALU is van mening dat de koers met samenhangende maatregelen allang gestabiliseerd had kunnen worden.

Daarvoor had de PALU reeds een herstelplan gepresenteerd in het VES-debat in aanloop tot de verkiezingen met hele concrete maatregelen.

Nu 200 dagen verder zien wij dat de stabiliteit nog ver is te zoeken door dat gebrek aan samenhang in het regeerbeleid en door ad-hoc, in alle haast genomen en slecht doordachte maatregelen.