fbpx

PALU: verbod op combinaties is gelegenheidswetgeving

“Met de voorgestelde wijzigingen van de Kiesregeling en de Grondwet wordt de Surinaamse samenleving wederom geconfronteerd met een stuk gelegenheidswetgeving van een toevallig aan de macht zijnde politieke partij. Deze partij, de NDP, denkt haar macht te kunnen vereeuwigen met het wijzigen van de kiesregeling en nu zelfs de Grondwet”, vindt de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU).

De partij vindt dat als er toch wijzigingen moeten komen, het kies- en bestuurlijk systeem als geheel direct grondig geëvalueerd moeten worden voordat de kiesregeling gewijzigd wordt.

Fundamentele vraagstukken als ‘hoe willen wij dat het Surinaamse volk meer invloed op en inzicht krijgt in het regeerbeleid op de lange termijn’ zullen daarbij centraal moeten staan.

Voor wat de PALU betreft zullen wijzigingen in het kies- en bestuurlijk systeem erop gericht moeten zijn om juist het Surinaamse volk te betrekken in het dagelijks bestuur van ons land. De nu voorgestelde wijzigingen zijn teveel gericht op het aanwakkeren van discussies over samenwerking tussen politieke partijen rondom verkiezingen.

De PALU vindt dat het bestuur van het land meer inhoudt dan slechts politieke partijen of het belang van een selecte groep binnen die politieke partijen. De voorgestelde wijzigingen lijken zich vooral te richten op de belangen van deze selecte groep.

De discussies die nu aangewakkerd worden door de voorgestelde wetswijzigingen gaan over een niet ter zake doend onderwerp, namelijk het al dan niet verbieden van combinaties en samenwerkingen tussen politieke partijen voor de verkiezingen, vindt de PALU. De discussies worden voorts verder verward door zogenaamde “posities” die politieke partijen reeds zouden hebben ingenomen in de Staatsraad en het al dan niet weglopen uit een Staatraadsvergadering. Velen gaan voorbij aan de functie van de Staatsraad die slechts een adviserend orgaan is en vooral geen politiek college is zoals DNA.

Selecte groep bevoordeeld

De PALU wijst er verder op dat het bestuur van ons land de afgelopen regeringsperiode erg veel gericht is op slechts de belangen van een selecte groep binnen een enkele politieke partij. Bij de oplevering van overheidsprojecten wordt alles “paars” gekleurd en/of met paarse vlaggen versierd, alsof de overheid slechts zou werken voor een zeer selecte NDP-achterban, maar meer nog, alsof binnen de overheid slechts NDP-ers werkzaam mogen zijn.

Bovendien blijkt in de praktijk slechts een selecte groep van partijtoppers bevoordeeld te worden. Ook wordt enerzijds met de stem van de president dagelijks de eenheid en de kracht van het Surinaamse volk gepropageerd via staatsmedia. Anderzijds wordt in de praktijk de samenleving verder politiek verdeeld en verzwakt door dezelfde NDP-top.

OOK INTERESSANT
Grote groep vaktechnische krachten afgeleverd door SAO

De voorgestelde wijzigingen van de Grondwet en de Kiesregeling lijken nu in het verlengde te zitten van het beleid van deze regering tot nu toe. De voorgestelde wijzigingen zijn erg korte termijn gericht op de volgende verkiezingen en in het belang van een kleine groep. De lange termijn visie op het bestuurlijk systeem in het algemeen belang is zoek.

Wijzigingen tegenstrijdig

Het venijnige van het voorstel ligt volgens de PALU in het feit dat tegelijkertijd wordt voorgesteld dat ressortraden zullen worden gekozen “krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden en voorkeursstemmen”, zonder dat uitgelegd wordt wat dit zal inhouden.

Volgens de memorie van toelichting zal dit in het voordeel werken van kleine politieke partijen, wat dan weer erg tegenstrijdig is met de onderbouwing van het verbod op combinaties. Dit doet vermoeden alsof enerzijds iets wordt voorgesteld waarvan men weet dat het op tegenstand zal stuiten. Maar anderzijds kennelijk is toegegeven naar een andere politieke partij mogelijk om de noodzakelijke 2/3 meerderheid te behalen in DNA voor de Grondwetswijziging en wijziging van de Kiesregeling.

Toekomst democratie

Uit ervaringen met andere gelegenheidswetgevingen waaronder de Terugroepwet, weten we dat ook dit soort wetten het beoogd effect niet bewerkstelligen, voert de partij verder aan.

Samenwerking tussen politieke partijen vlak voor de verkiezingen zijn op velerlei manieren mogelijk. Bovendien wordt de NDP zelf steeds meer een samenraapsel van overgelopen politici uit andere politieke partijen. “Maar heeft dit positief bijgedragen tot de nationale ontwikkeling van ons land? Neen. Heeft een meerderheid van 26 zetels voor één enkele politieke partij geleid tot een versnelde en duurzame ontwikkeling van ons land? Het antwoord is opnieuw neen”.

In de visie van de PALU doen we er beter aan om meer aandacht te besteden aan de vraag waar we op wat langere termijn met ons land naartoe willen en daar draagvlak voor te zoeken.

Het zoeken van blijvende oplossingen voor de economische crisis in ons land met korte termijn maatregelen gericht op een lange termijn toekomstbeeld zou nu de voorrang moeten krijgen van de beleidsmakers. “Maar het is tekenend voor de NDP dat juist in deze crisistijd aandacht, tijd en geld van DNA gericht zal worden op een kwestie die juist in het nadeel zal zijn van de democratie en de uiteindelijke ontwikkeling van ons land.”(GFC)