OWT&C geeft duidelijkheid over werkzaamheden Nieuwe Charlesburgweg

GFC NIEUWS- De reconstructie van de Nieuwe Charlesburgweg omvat rioleringswerkzaamheden aan weerszijden van de weg, verwijderen van de oude wegfundatie en het aanleggen van de nieuwe wegfundering.
Verder behelzen de werkzaamheden: de aanleg van de trottoirbanden aan weerszijden van de weg, het aanbrengen van 3 lagen asfalt met een breedte van 6 meter en aan weerszijden bestrating van fiets- en voetpaden met een totale breedte van 3,5 meter.
Bij de afronding zal er dus sprake zijn van gescheiden verkeer en zullen fietsers en bromfietsers niet op de weg rijden maar op het rijwielpad moeten deelnemen aan het verkeer, reageert het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) op een recent bericht in de media met als kop: “Opknapbeurt Charlesburgweg roept vragen op”.
Als basis van de nieuwe wegbreedte van 6 meter zijn gehanteerd de richtlijnen zoals opgenomen in de Institutional Strenghtening of the Transport Sector (ISTS-MinOW Oktober 2011). Volgens de voornoemde richtlijnen behoort de Nieuwe Charlesburgweg tot de wegcategorie 2, met een toegestane maximale snelheid van 40km/u.
Door het ministerie wordt onder de aandacht gebracht dat de werkzaamheden op de Nieuwe Charlesburgweg nog in uitvoering zijn. Ofschoon de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, wordt ter minimalisering van het ongerief, met name bij de buurtbewoners, momenteel het rijverkeer toegestaan.
Conform planning zal de toplaag asfalt worden aangebracht, waardoor het hoogteverschil tussen de asfalt laag en bovenkant van de trottoirband in de eindsituatie ca.10 cm zal zijn.
In de afgeronde, nieuwe situatie wordt een totale wegbreedte van 13 meter verhard, welke als volgt is ingedeeld:
• twee autorijstroken van elk 3 meter, met een totale rijbaanbreedte van 6 meter;
• aan weerszijden van de autorijbaan een gescheiden rijwielpad van elk 2 meter breed;
• naast de rijwielpaden zal een voetpad van 1,50 meter breed aangelegd worden, hiermede zal op korte termijn een aanvang worden gemaakt.
Ter optimalisering van de verkeersveiligheid worden eveneens de volgende verkeersvoorzieningen getroffen, te weten: plaatsen van wegmarkeringen, verkeersaanduidingsborden en drempels. T
er hoogte van de Piarelallschool zal er een schoolzone gemarkeerd worden. Voor een vlotte doorstroming van het verkeer zal ook de toegankelijkheid naar de zijwegen verbeterd worden.
Middels de boven aangehaalde weginrichting streeft het ministerie ernaar om de verkeersveiligheid op de Nieuwe Charlesburgweg te optimaliseren. De oplevering van de weg is, afhankelijk van de weersomstandigheden, gepland voor eind mei 2020.
Aan de gemeenschap wordt bij voorbaat dankgezegd voor hun geduld en medewerking bij de uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden. Ten overvloede wordt aan alle automobilisten gevraagd zich te houden aan de verkeersregels.
Tot slot wenst het ministerie aan te geven dat wij ten alle tijden te bereiken zijn via de bij u bekende nummer, en u altijd nog de weg kent naar onze afdeling voorlichting voor het nodige.

Overige berichten