OW werkt aan verlichten ontwateringsproblematiek

wateroverlast onder water

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) van Suriname is reeds bezig met het ophalen van diverse lozingen en het uitvoeren van een rehabilitatieprogramma voor sluizen en gemalen in diverse districten.

Hierdoor is het merkbaar dat het water sneller wegloost dan voorheen. Vanwege diverse redenen, stagnaties en bureaucratische procedures worden na een jaar ook de installaties van nieuwe pompen in Paramaribo hervat.

Bij diverse pompgemalen in Paramaribo worden er rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd. Bij de gemalen aan de Drambrandersgracht, Leonsberg en Morgenstond worden er nieuwe pompen geplaatst.

Aan Jodenbreestraat, Nieuwe Haven en de sluis van de Centrale Markt worden er alleen rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd.

Voornoemde werkzaamheden zullen gefinancierd worden uit de begroting van OW, diverse schenkingen en leningen.

Het project rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is in afrondende fase. Wanneer dit project afgerond is, zullen bewoners van de omgeving AZP, het ziekenhuis zelf, bewoners van de Margaretalaan en Kolonistenweg merkbare veranderingen zien in de mate waarop het regenwater wegloost.

OOK INTERESSANT
Lerarenbonden in Suriname eisen gesprek met minister over onderwijskwesties

Momenteel is het ministerie ook bezig met het oplossen van de waterproblematiek te Weg naar Zee tot Pomona. Er is reeds één duikerklep gebouwd en opgeleverd.

De landbouwers van Weg naar Zee hebben hierdoor al minder last van wateroverlast. Het probleem zal verder tot Pomona aangepakt worden.

In het Pomonagebied wil OW een nieuw kanaal tot de zee graven, en daarbij kleppen, duikers of een pompgemaal plaatsen.

Verder wordt de haalbaarheid bekeken om de pomp van Creola te vervangen, zodat het jarenlange probleem van de landbouwers opgelost wordt.

Met betrekking tot het Saramacca Kanaal rehabilitatieproject is de stand van zaken het volgende: de aanbesteding voor fase 1, namelijk het opschonen van het kanaal, heeft plaatsgevonden op 26 mei.

Zodra goedkeuring en controle op het aanbestedingsproces heeft plaatsgevonden, zal de overeenkomst met de daarvoor in aanmerking komende aannemer worden getekend.

De werkzaamheden zullen daarna gelijk moeten aanvangen en ongeveer 6 maanden duren. Binnenkort start de aanbesteding van het 2de deelproject, te weten de rehabilitatie van de schutsluis te Saramaccadoorsteek en de rehabilitatie van de ontwateringssluizen te Doorsteek in het district Paramaribo.

OOK INTERESSANT
Politieman S.S. ingesloten voor misbruik 13-jarige tiener

Met de uitvoering van fase 1 en 2, hoopt OW alvast de efficiëntie van het sluizencomplex te Saramaccadoorsteek te verhogen, waardoor overtollig water vlotter de sluizen bereikt en de lozingscapaciteit van Saramaccadoorseek ten volle gebruikt kan worden.

Initieel zullen de gebieden direct grenzend aan het Saramaccakanaal, met name het doorsteekgedeelte als eerst een verbetering merken in de mate van ontwatering.

Het ministerie van OW heeft ook het besluit genomen om de wateroverlast, in gebieden die vaak hiermee te kampen hebben, structureel op te lossen in het begrotingsjaar 2024.

Het betreft Winti Wai, Pont, Zustersproject, Doebeproject, Maretraiteproject en Rahemalbuiten.

In 2024-2025 zullen er nog meer ontwateringsprojecten uitgevoerd worden.