fbpx

Overheid gaat voor integrale aanpak kinderbescherming

De Surinaamse overheid heeft op 20 november, Internationale dag voor de Rechten van het Kind, een officiële doorstart gemaakt met het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBN). In dit netwerk zijn verschillende ministeries, het maatschappelijk middenveld en directe betrokkenen vertegenwoordigd. Samen werken zij aan een gerichte aanpak van aspecten die betrekking hebben op de veiligheid van kinderen over het hele land en de monitoring van hun leefomstandigheden.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Cristien Polak, heeft haar collega-ministers Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie en Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (Buza), alsook de First Lady van de Republiek Suriname Ingrid Bouterse-Waldring en de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerling-Simons bereid gevonden de schouders onder het werk te zetten. Allen plaatsten maandag tijdens het seminar “Integraal Kinderbeschermingsnetwerk”, hun handtekening op de ‘pledge’ om zich te committeren aan het voorkomen van geweld, verwaarlozing, misbruik en exploitatie van kinderen.

Het nieuw platform draagt de naam “Ik ben Suriname” en is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting met ondersteuning van UNICEF.

‘Ik hoop dat het niet alleen bij de ondertekening van deze samenwerking blijft, maar dat de partners gezamenlijk erop moeten toezien dat hetgeen is afgesproken ook in de praktijk wordt uitgevoerd en dat ze de belangen van de kinderen optimaal behartigen’, zei minister Ferdinand Welzijn.

Volgens de bewindsman draagt het ministerie van Justitie en Politie de zorg voor een effectieve rechtsbescherming en adequate veiligheid voor een ieder in Suriname en dit geschiedt door de daartoe aangewezen organen. De organen zorgen voor de bescherming van de rechten van de mens, onder meer door een effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding. Bescherming van kinderen is dus ook een zorg van het ministerie van Justitie en Politie.

OOK INTERESSANT
Minister Mac Andrew en VSW bespreken knelpunten

Minister Polak geeft aan dat er met deze samenwerking een nieuw begin wordt gemaakt om als een overheid in eenheid de problemen van kinderen op te lossen. In november 2016 heeft president Desi Bouterse op de High Level Conferentie Kinderbescherming te Berg en Dal de committering van de regering Bouterse-Adhin aan het Surinaamse kind onderstreept.

Met deze handeling gaf de regering toen aan, als eenheid zich te willen inzetten voor de ontwikkeling van het Surinaams kind. “In navolging van die committering gegeven op het hoogste niveau van de staat, is het ministerie van Sozavo gedurende het afgelopen jaar druk doende geweest om de samenwerking met de overige ministeries, het maatschappelijk middenveld en NGO’s in orde te maken”, zei minister Polak.

De genoemde hoogwaardigheidsbekleders stonden allen stil bij de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Minister Polak vroeg de aanwezigen meer aandacht voor de gezamenlijke morele verantwoordelijkheid die de regering en alle ambtenaren hebben naar onze kinderen toe. “Ik wil de focal points van de verschillende organisaties op het hart drukken om de taak die ze toebedeeld krijgen in het netwerk serieus te nemen en te beseffen dat het om een 1 maal 24 uur verantwoordelijkheid gaat. De manier waarop we met mensen in de bloei van hun leven omgaan, is bepalend voor de manier waarop de toekomst van ons land eruit zal zien”, voegde minister Polak tot slot toe.(GFC)