Overhandiging resultaat pilotstudie Neonatale GehoorScreening

De werkgroep Neonatale GehoorScreening heeft het rapport van de pilotstudie Neonatale GehoorScreening overhandigd aan de onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed.

Het project is uitgevoerd met baby’s die geboren zijn in het ‘s Lands Hospitaal. Gekozen is voor ‘s Lands Hospitaal, omdat er daar jaarlijks ongeveer 2500- 3000 kinderen worden geboren.

De screening vond plaats op de afdeling ConsultatiebureauZorg, in de periode 7 april 2015 t/m 7 april 2016 met als doel te komen tot implementatie van Neonatale gehoorscreening voor geheel Suriname.

De screening vond plaats bij baby’s tussen de 4de dag tot de 2de week na de geboorte, omdat middenoorproblemen, die de test kunnen verstoren, op deze leeftijd zelden voorkomen.

Voor de pilot zijn er 8 CB-medewerkers van ‘s Lands Hospitaal getraind door de audiologe Shimona Bruining-Arrias. De audiologe is in Nederland getraind door de Nederlandse Stichting voor Doven en Slechthorende Kinderen (NSDSK) in het afnemen van de OAE-testen (Oto Auto Emissie-testen) met een speciaal apparaat. Aan dit pilotproject hebben 2840 kinderen deelgenomen. Uit dit aantal is er slechts 1 met een matig perceptief verlies ontdekt.

In het rapport zijn er ook aanbevelingen gedaan die kunnen worden gebruikt als het ministerie zou willen overgaan tot landelijke implementatie van deze Neonatale gehoorscreening. In het rapport is ook het goed uitgewerkt protocol ten aanzien van de nazorg beschreven.

Dit project is gefinancierd door Stichting Blaka Rosoe Nederland en de serviceclub, Quota International of Suriname, die als speciale doelgroep heeft de doven en slechthorenden.

In de werkgroep hebben zitting: Joan Asgarali- Hijlaard en Shimona Bruining-Arrias, audioloog, ondersteund door Arianne de Bye, President Quota International of Suriname en Soenita Nannan Panday, Medisch directeur/Consultatiebureau-arts ’s Lands Hospitaal.

Overige berichten