Oppositie wil DNA-vergadering over diverse verhogingen

GFC NIEUWSREDACTIE- De twee oppositionele partijen in het Surinaams parlement willen dat er een openbare vergadering wordt uitgeschreven over de recente verhogingen van de nutsvoorzieningen en levensonderhoud.

In de afgelopen maanden heeft de regering veel kostenverhogende maatregelen getroffen ten laste van de samenleving, waaronder de 10% solidariteitsheffing, de vele koersdevaluaties, de 12% omzetbelating voor alle categorieën. Deze beleidskeuzes hebben geresulteerd in onder meer torenhoge prijzen voor (basis)goederen en diensten, zonder dat het inkomen van de werkende klasse is opgetrokken, stellen de fracties in een brief aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee.

De oppositionele fracties voeren aan dat per 12 juli 2021 de nieuwe energietarieven zijn doorgevoerd, zonder dat er breedvoerig hierover is gedelibereerd en er consensus is bereikt om tot een breed maatschappelijk draagvlak te geraken.

De NDP en BEP fractie hebben meermaals hun standpunten hierover geventileerd en getracht de regering ertoe te bewegen, om tot een eerlijke en transparante kostprijs voor energie te komen.

Ondanks het feit, dat het parlement in de openbare vergadering van 21 oktober kamerbreed signalen heeft gegeven voor het herzien van de energietarieven, zien wij nog geen noemenswaardige activiteiten zijdens de regering, wordt aangehaald.

Volgens is de oppositie is is de samenleving integendeel wederom geconfronteerd geworden met nog meer lastenverzwarende maatregelen.

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft op vrijdag 29 oktober bekendgemaakt dat het water verbruikstarief minimaal SRD25 zal bedragen per 1 november 2021.

Ook het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft marktconforme tarieven doorgevoerd ingaande 1 november 2021.

“Het is ongehoord dat de terzake ministeries (Natuurlijke Hulpbronnen en Transport, Communicatie & Toerisme) nimmer de gewenste prijsaanpassingen diepgaand hebben besproken met de vaste departementale commissies, om samen tot een rechtvaardige prijs te geraken die draaglijk is voor de gehele samenleving. De samenleving heeft geen ruimte gehad om goed voorbereid te zijn op de verhogingen.

“Voorts zien wij dat ook de kosten voor het pinnen bij de geldautomaten, de drempelkosten bij de Spoed Eisende Hulp, begrafeniskosten en andere, drastisch verhoogd zijn. Er is geen duidelijk zicht op het te voeren beleid van de regering en eventueel nog andere te treffen verhogingen. Temeer het sociaal vangnet van de regering in geen wegen noch velden te bekennen is, dient de samenleving tijdig geïnformeerd te worden waaraan zij toe is.

“Indachtig de uitdagende Covid-19 tijd waarin wij thans leven en het van eminent belang is onszelve en anderen te beschermen, wordt fysiek contact ontmoedigd en virtueel contact bevorderd. De innovatieve ontwikkelingen in de digitale wereld, nopen een ieder om ook hun leven daarop in te richten.

“Echter kan dit niet gestimuleerd worden, als de tarieven voor nutsvoorzieningen ongecontroleerd de lucht in gaan. Ook het op peil houden van het immuunsysteem is een immense taak, wanneer er abrupt en op bijzonder korte termijn steeds lastenverzwarende maatregelen worden doorgevoerd, zonder enige looncorrectie.

“De wijze waarop de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen en het uitblijven van enige looncompensatie en een adequate sociale opvang, betreuren wij ten zeerste en vragen u derhalve een openbare vergadering op meest korte termijn uit te schrijven, om met de regering hierover in overleg te treden, teneinde de druk op het besteedbaar inkomen van de gemeenschap enigszins te verminderen,” aldus de oppositie.