fbpx

Oppositie: Jaarrede buiten de politieke realiteit en niet realiseerbaar

De Jaarrede is meer een politiek van verbale acrobatiek met glanzende beloften buiten de politieke realiteit, waarmee de realisatie van aangegeven grondwettelijke vereisten voor de beleidsvoering voor het bereiken van aangegeven doelen, niet kunnen worden gerealiseerd. Dit stellen de NPS, VHP, ABOP en PL in een motie.

De oppositie meent dat met de 10-duizenden voedselpakketten, financiële bijdragen aan sociaal zwakkeren en sociale beschermingsprogramma’s, hoe goed die ook bedoeld zijn, niet tot duurzaam beleid en ontwikkeling zullen leiden.

Zij wijst er verder op dat in 2018 de rente en aflossingen van de bestaande leningen SRD 2.1 miljard bedragen, hetgeen de ontwikkelingskansen voor het land en volk vermindert.
Voor 2018 zal ca. SRD 1.6 miljard geleend worden, hetgeen aangeeft dat de regering doorgaat met het voeren van een onverantwoord meer-uitgeven-dan-verdienen beleid.

Dit terwijl het financieel beleid in 2018 zodanig is ontwikkeld dat het geen garantie biedt voor directe investeringen in de productiesector.

Het voorgestane beleid zal niet leiden tot vergroting van onze verdiencapaciteit, de duurzame vergroting van de werkgelegenheid en de productie voor de exporten maar de armoede zal verergeren met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

BEKIJK OOK
EZ organiseert CIMSuPro informatiesessies voor ondernemers

De regering wordt in de motie opgeroepen:

a. om het beleid drastisch om te buigen en een beleid te voeren overeenkomstig de verdiensten van het land, een beleid van “ de tering naar nering zetten”;

b. dringende beleidsmaatregelen op te nemen in de begrotingen voor het dienstjaar 2018 gericht op de vergroting van onze directe verdiencapaciteit, eveneens voor de veiligheid van het volk, en in dat kader intensief met de functionele groepen hier te lande overleg te voeren over deze beleidsombuiging;

c. het leningenbeleid af te bouwen en dat te richten slechts op de creatie van werkgelegenheid en productie conform de Grondwet ter duurzame bestrijding van armoede en

d. af te zien van verdere maatregelen die lasten verzwaringen en meer armoede voor het volk betekenen.(GFC)