Oppositie dient concept Wet Openbaarheid van Bestuur in

GFC NIEUWSREDACTIE- De leden Jennifer Vreedzaam, Ronny Asabina, Soeharto Moestadja, Ebu Jones en Melvin Bouva van de fracties van de Nationale Democratische Partij (NDP) en Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) in De Nationale Assemblee in Suriname hebben de initiatiefwet Openbaarheid van Bestuur ingediend.

Zij hebben krachtens artikel 78 van de Grondwet van Suriname en artikel 80 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee actie ondernomen om deze veel besproken noodzakelijke wet, met terzake deskundigen voor te bereiden en in te dienen.

De initiatiefnemers zijn van mening dat deze wet nodig is om daadwerkelijk te geraken tot transparant bestuur en om overheidsinformatie toegankelijker te maken voor elke Surinaamse burger.

Hiermee zal afgerekend moeten worden met de zeer gebrekkige en soms misleidende informatie die vanuit de regering c.q. overheid wordt verstrekt.

Voorts zal de wet DNA en haar leden, die thans op verschillende manieren worden beknot, beter in staat stellen informatie en transparantie van de overheid op te eisen teneinde beter invulling te geven aan haar controlerende en toezichthoudende taak.

Ook andere groepen waaronder, de vrije pers, die afgelopen maand protest hebben aangetekend over de wijze waarop ze beperkt worden in de informatie voorziening vanuit de overheid, zullen bij aanname van de wet beter in staat worden gesteld hun werk te doen.

In de wet is onder andere opgenomen dat ter bevordering van een democratische en transparante bestuursvoering en verantwoording in het land, het wenselijk is regels met betrekking tot de openbaarheid van bestuur vast te stellen. ‘’Suriname is een democratie, die onder andere gestoeld is op de (indirecte) goedkeuring van besluiten van de overheid door de burger.

Om het vertrouwen van de burgers te behouden, dient de overheid hen te informeren over haar bezigheden en te erkennen dat burgers het recht hebben om te participeren.

De burger is slechts in staat om te participeren in het democratisch proces wanneer deze geïnformeerd wordt over de activiteiten en het beleid van de overheid (openbaarheid van bestuur). Als burgers weet hebben van de argumenten achter de overheidsbesluiten, vergroot dat de steun en verkleint het misverstanden en teleurstellingen’’, stellen de initiatiefnemers.

Na de aanname van de Anti Corruptie Wet en de Compatibiliteitswet 2019 zijn de initiatiefnemers van oordeel dat op de belofte van opeenvolgende regeringen voor transparant bestuur de daadwerkelijke indiening en goedkeuring van deze wet, ook gezien de huidige realiteit thans meer dan noodzakelijk is.

Hiermee zal de volgende cruciale stap worden gezet in de openbaarheid en transparantie van bestuur en overheidshandelen.