fbpx

Opleiding “Animal Production and Health Technology” mijlpaal voor veeteeltsector

De nieuwe dagopleiding Animal Production and Health Technology (APHT) is afgelopen week van start gegaan op het Polytechnisch College Suriname (PTC). Aan deze opleiding nemen zeventien studenten deel, waaronder elf (11) personeelsleden van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Versterking van het veeteeltproductiekader, is één van de randvoorwaarden teneinde de productie, productiviteit, gezondheid en het welzijn van dieren te optimaliseren en te garanderen.
Suriname heeft jarenlang een groot tekort aan Animal Health Assistants (AHA’s). D

eze veeteeltdeskundigen zijn breed opgeleide personen die hun bijdrage leveren aan het veeteeltbeleid in het land door de benodigde veterinaire zorg, – volksgezondheid en veeteelt voorlichting te bieden.

De veeteeltdeskundige beschikt over voldoende kennis, inzicht, vaardigheden en attituden met specifieke taken met daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden, die ernaar streeft de veeteeltsector op een hoger plan te brengen.

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie heeft sinds 2011 naar mogelijkheden bekeken voor het opzetten van een Hoger Beroeps Onderwijs-opleiding voor AHA’s en heeft het PTC hierbij benaderd. Het resultaat van deze inspanningen is uiteindelijk een leerplan en leerschema voor de opleiding APHT, getoetst aan de vereisten voor hogere beroepsopleidingen in Suriname.

De beroepsnaam Animal Health Assistant is veranderd in Animal Production and Health Technician (APHT), vanwege voornamelijk het feit dat tegenwoordig de naam APHT internationaal wordt gehanteerd.

Op vrijdag 11 augustus 2017 heeft het ministerie van LVV een overeenkomst getekend met het PTC aangaande de opleiding APHT.

Een erkende APHT’er kan onder andere op effectieve en efficiënte wijze activiteiten binnen veebedrijven uitvoeren en beheren, veeteelt technische praktijken uitvoeren, vee registratie en -data beheren, vastleggen, analyseren en interpreteren, en veehouders trainen en assisteren in het toepassen van moderne veeteelttechnieken.

Het veeteeltbeleid van het ministerie van LVV ligt in het verlengde van het agrarisch beleid en is onder andere gericht op het nemen van maatregelen ter waarborging van de voedselzekerheid, de voedselveiligheid en duurzame ontwikkeling van deze sector.

Naast de APHT-opleiding zal het PTC uitkijken naar andere mogelijkheden andere (agrarische) programma’s te ontwikkelen zoals bijenteelt, welke ook is opgenomen in de bovengenoemde overeenkomst.

De studenten van Animal Production and Health Technology (APHT) volgen ook colleges op het onderdirectoraat Veeteelt aan de Letitia Vriesdelaan. Voor de start van de eerste college op donderdag 2 november 2017, hebben minister Soeresh Algoe en onderdirecteur Virginia Popken, de studenten verwelkomd en succes toegewenst.

De opleiding is modulair opgezet en de totale studieduur is drie jaar. De behaalde titel na succesvolle afronding van de opleiding is Bachelor of Applied Technology (BTech).