fbpx

‘Opete Suriname’ verduidelijkt bezorgdheden over voortbestaan Centraal Suriname Natuur Reservaat

GFC NIEUWS- De milieubeweging ‘Opete Suriname, Save our Nature’ heeft op 5 mei een Open Brief gestuurd naar alle leden van DNA met vragen ten aanzien van verontrustende informatie die zij aantrof in de stukken die de procureur-generaal bij DNA heeft ingediend om de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen.
Opete constateerde in correspondentie tussen het ministerie van Financiën, in de persoon van mevrouw Joy ten Berge en de heer H. Buysse van Clairfield International (zie bijlagen Open Brief), dat de minister van Financiën een zogenaamde Letter of Intent (LOI) heeft getekend met het Amerikaanse bedrijf Intrinsic Value Exchange (IVE) in de persoon van de heer Douglas Eger als enige eigenaar, om het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR) in beheer te geven aan IVE.
Er bestaat duidelijk een misverstand: Opete heeft in haar Open Brief op geen enkel moment melding gemaakt van ‘in concessie geven’ laat staan van ‘verkopen’ van het CSNR, terwijl we die termen toch terugvinden in commentaren en/of krantenkoppen.
Laat het duidelijk zijn: Opete heeft aan de leden van DNA een aantal vragen gesteld over onderhandelingen op basis waarvan een LOI t.a.v. het beheer van het CSNR tot stand is gekomen.
Het Nationaal Informatie Instituut (NII) haalt in haar reactie van 08-05- 2020 een bepaling aan uit de statuten van de NV SNRC (let op: de letters van dit acroniem zijn dezelfde als van ons CSNR in andere volgorde), het bedrijf dat de heer D. Eger notarieel in Suriname heeft opgericht op 04 maart 2019: ‘Opmerkelijk in dit verband is een bepaling in de statuten die inhouden dat deze vennootschap bij uitsluiting de concessierechten over het CSNR zal verwerven, beheren en voorts allerhande activiteiten hiermee zou kunnen ontplooien’.
Het NII stelt: ‘Juist omdat de overheid zich hierin niet kon vinden, heeft zij deze constructie resoluut van de hand gewezen’. ‘Benadrukt wordt’ door het NII, ‘dat de overheid geen goedkeuring heeft gegeven aan concessie-overdrachten met betrekking tot CSNR, of de marketing van dit natuurreservaat, niettegenstaande de melding hieromtrent op de website van Eger. Hij handelt voor eigen rekening en risico en buiten medeweten van de overheid’, aldus het NII.
Als de overheid deze constructie van de hand heeft gewezen, hoe kan het dan dat G. Hoefdraad de LOI heeft getekend op 05 april 2019? Dit blijkt namelijk uit de mailwisseling in augustus 2019 tussen de heer Hans Buysse, Clairfield International Benelux en mevrouw Joy ten Berge van het ministerie van Financiën.
Ook stelt het NII: ‘Van een verkoop en geldelijke transactie is ook geen sprake. Als er geen financiële vergoeding is ontvangen, valt er begrijpelijk ook niets te traceren. Voor de waarde van het CSNR verwijst NII naar de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De private sector-poot van de IDB heeft een studie bekostigd naar de waardering van het natuurreservaat’.
NII: ‘Zij hebben naderhand verklaard dat dit een innovatieve studie was over een potentieel nieuw activaproduct. Dit verzoek kwam niet van de overheid; de IDB heeft dit in haar eigen niet-gouvernementele structuur uitgezet en uitbesteed aan een particulier’, aldus het persbericht van NII.
Zou de IDB zonder medeweten en/of mederwerking van de Surinaamse overheid handelen en een verzoek aan een particulier (D. Eger?) doen om de waardering van het CSNR te bekostigen?
Opete ontdekte dat er al op 06 december 2017 goedkeuring door de IDB werd gegeven een bedrag van $ 1.180.000 ter beschikking te stellen van IVE, het Amerikaanse bedrijf van de heer D. Eger (Projectnr. SU-T1096, zie bijlage IADB)
Kortom: Volgens Opete is er nader onderzoek nodig: 1. In het kader van transparantie zou de LOI waarover gecorrespondeerd is, boven tafel moeten komen. 2. Ook zou Opete willen weten wanneer en hoe de LOI resoluut van de hand is gewezen, zoals NII in zijn bericht vermeld. 3. Aan de IDB zullen vragen gesteld moeten worden aangaande het buiten medeweten van de overheid een verzoek doen aan een particulier om de waarde van het CSNR te bepalen.
Wij maken ons grote zorgen over ons Centraal Suriname Natuur Reservaat en zijn van mening dat het beheer hiervan niet uit handen mag worden gegeven.
We doen bij deze nogmaals een oproep aan DNA om grondig onderzoek te doen.
De milieubeweging ‘Opete Suriname, Save our nature’

BEKIJK OOK
PL herdenkt samen met first lady en 'Jawa' parlementariërs van NDP en VHP Javaanse immigratie te Mariënburg