fbpx

Open brief aan de president: Zijn verworven rechten geen verworvenheden? Politieke waarnemers buiten!

GFC NIEUWS- De Presidentiële resolutie inzake “COVID-19-maatregelen verkiezing van volksvertegenwoordigende organen”, d.d. 15 mei 2020, werd met spoed gewijzigd na vele protesten en verscheen met aanpassingen op 23 mei opnieuw via de media.
Desondanks is ook deze resolutie wederom in strijd met de vigerende wetgeving. Opmerkelijk is dat de Covid-19 maatregelen op oneigenlijke manier zijn gebruikt om de politieke waarnemers buiten te houden.
Ondanks het feit dat de politieke partijen en met name ook via het Anti-Fraude Platform, reeds in een vroeg stadium aanbevelingen hebben gedaan voor de aanpak van de verkiezingen met inachtneming van de Covid-maatregelen en hun expertise en samenwerking hebben aangeboden, moeten wij wederom constateren dat de regering eenzijdig het verworven recht van waarneming door politieke partijen heeft gewijzigd zonder verdere inspraak van betrokken partijen.
Alle voorstellen die door het AFP in dit verband zijn gedaan, zijn ook achterwege gelaten. Het Anti-Fraude Platform uit bij deze haar ontevredenheid met deze ondemocratische gang van zaken. Zij is ook ernstig verontrust met het buiten laten van politieke waarnemers, vanwege de eenzijdige bemensing van stembureaus.
Zoals reeds eerder in protest aangegeven, zijn bij deze verkiezingen van 25 mei a.s., in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen, de stembureaus alleen bemenst met coalitie-gelieerde personen. Alle voorzitters van stembureaus zijn gelieerd aan de coalitie. De oppositie partijen hebben bij deze verkiezing niet de gelegenheid gehad om zitting te nemen als stembureau personeel.
Het Anti-Fraude Platform tekent ernstig protest aan tegen het buiten houden van politieke waarnemers zonder samenspraak over adequate alternatieven die voldoende rekening houden met Covid-19 maatregelen. Het recht van waarneming en getuigenis door politieke partijen moet in alle verkiezingen democratisch en op een rechtvaardige manier beleefd worden.
De enigszins belachelijke toezegging dat de politieke waarnemers van buiten mogen waarnemen, is een zoethoudertje als er geen duidelijke voorzieningen daartoe zijn getroffen.
Het beeld is duidelijk: regentijd, dus sibi busi, geen bescherming, geen geluidsinstallaties, dus onverstaanbaar, geen directe communicatie mogelijkheid met de leiding van het stembureau.
De gedachtegang van de resolutie is verder niet consistent, aangezien er een arbitraire optie voor aanwezigheid wordt aangegeven bij de telling van stemmen.
Hiertegen protesteren wij ten zeerste, omdat het belang van de aanwezigheid van de politieke partijen bij de telling altijd erkend en gehonoreerd is.
De regering heeft het onmogelijk gemaakt voor de politieke waarnemers adequate voorzieningen te treffen voor het uitoefenen van hun waarnemingsrol door pas 2 dagen voor de verkiezing deze maatregelen bekend te maken via de media.
Het Anti-Fraude Platform

BEKIJK OOK
Pertjajah Luhur verstrekt 300 schoolpakketten aan scholieren