fbpx
Open brief aan de president van de Republiek Suriname

GFC NIEUWS- Heer president, u heeft tijdens uw campagne mandaat gevraagd aan het volk van Suriname en die gekregen.

Tijdens deze rit heeft u het volk beloofd haar binnen een jaar uit de armoede te zullen halen. Heer president, het volk van Suriname wordt voor de zoveelste keer zwaar op de proef gesteld. Het land wordt frequent en intensief geconfronteerd met veranderings- en ontwikkelingsprocessen, met name de wijzigingen van functies, technologische en veranderingsprocessen, nieuwe vormen van overleg en besluitvorming. De voortdurende wisselwerking veroorzaakt dat oude structuren worden afgebroken en nieuwe zich aandienen.

Ik en met mij het volk van Suriname zijn tot de overtuiging gekomen dat onze samenleving als geheel zich in een crisis bevindt.

Heer president, we hebben een hoge inflatie, en werkeloosheid, een energie crisis, crisis in de gezondheidszorg, crisis in het onderwijs, de rechterlijke macht, vervuiling van het milieu en een aanzwellende golf van misdadigheid.

Heer president, wat we nodig hebben is een nieuwe visie, een nieuw zicht op de werkelijkheid, een fundamentele verandering van onze manier van denken, van waarnemen en van onze normen en waarden. Is de politieke verandering welke u voorstaat, haalbaar met de personen binnen uw? Als we kijken naar de samenstelling van uw team, (geen monetaire economen die u heeft beloofd en technocraten hebben wij twijfels of u in staat zal zijn om ons het beloofde land te geven dat u ons tijdens uw campagne hebt beloofd. Redenen genoeg om als volk sceptisch te zijn.

Heer president, de essentie van de boodschap van het volk is dat het een rechtvaardiger, eerlijker en effectiever bestuur van onze maatschappij wenst. En aangezien u nog geen herstelplan aan het volk hebt gepresenteerd, ontvangt u onderstaand van het volk een beknopte samenvatting van de belangrijkste vraagstukken die prioriteit genieten.

Armoede

Heer president,

In een land dat zo rijk is aan bodemschatten mag geen armoede voorkomen. Toch blijken er nog veel mensen in armoede en sociaal isolement te verkeren. Heer president, u en uw regeer team mogen hierin niet berusten. Het recht van de arme, betekent dat mogelijkheden geboden moeten worden om uit deze situatie te komen Daarbij zal de taak van de individuele burgers en organisaties benadrukt moeten, en wordt daadwerkelijk hulpverlening gestimuleerd en ondersteund. Bij het nemen van maatregelen in het kader van haar eigen taak, zal uw regeerteam zich vooral moeten richten op de mensen in de moeilijkste omstandigheden, namelijk een ouder gezinnen en ouderen met alleen een AOV uitkering. Met de maatregelen die u heeft aangekondigd, bewijst u het volk geen goede dienst.

Tijdens uw campagne hebben zowel u als de vicepresident gepredikt dat u de gelden die in uw visie van het volk zijn gestolen te zullen terughalen. Daar wacht het volk op, niet op juridische excuses. Met uw 33 zetels in de Assemblee kunt u een wetswijziging creëren zoals dat door onder andere Nederland is gedaan waardoor het principe van omgekeerde bewijslast wordt gehanteerd en er een kaalplukteam wordt geïnstalleerd die achter de gelden en bezittingen aangaat. Hiermede hoeft niet de Staat te bewijzen hoe men aan de bezittingen komt, maar de partijen waarvan de goederen en bezittingen in beslag zijn genomen. Als voorbeeld moge gelden Nederland, die jaren met het probleem van de koppelbazen en nep BV,s te maken heeft gehad. Vandaag de dag wordt de Nederlandse staatkas regelmatig met vele miljoenen gespekt.

Gezondheidszorg

Heer president, bij de uitvoering van uw grondwettelijke taak in het kader van de volksgezondheid moet u met uw team vooral maatregelen nemen ter voorkoming van ziekten, en bevordert zij dat mensen in staat zijn om zelf zorg te dragen voor hun gezondheid. Daarnaast wordt vrijwillige zorgverlening op individueel niveau (familie, buren etcetera) en door organisaties gestimuleerd en versterkt.

Ook moet een voldoende niveau van professionele gezondheidszorg gegarandeerd zijn dat zoveel mogelijk vraaggericht is georganiseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan chronische zieken, gehandicapten, ouderen en mensen met de laagste inkomens. Speciale aandacht wordt gevraagd aan de Covid-19-pandemie die momenteel ons land in een wurggreep houdt. Een goed geïntegreerd en doeltreffend stelsel van gezondheidszorg moet door uw regeerteam ondersteund worden met financiële prikkels.

Voor ons land betekent dit in de eerste plaats hervorming van ons nationaal ziektekostenverzekeringsstelsel. Er moeten door u en uw team discussies op gang worden gebracht die de medische stand zijn integriteit terug moet geven door de informatie over geneesmiddelen voortaan te betrekken van bronnen die onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.

Voor wat de organisatie van de gezondheidszorg betreft, dient er een krachtige tendens te komen in de richting van decentralisatie en algemene praktijkuitoefening waardoor de eerstelijnsgezondheidszorg ontstaat. Heer president, u en uw regeerteam dienen maatregelen te nemen om een omgeving te scheppen waardoor het volk een gezonde manier van leven kan leiden en zullen worden aangemoedigd dit te doen.

De maatregelen welke het volk van u en uw regeerteam verwacht is:

• beperking op de invoer van producten met vervaldata.
• installeren van advies-en consultatie bureaus voor geboorteregeling en gezinshulp, zoals kinderopvangcentra.
• de ontwikkeling van een voedingsbeleid.
• Gezondheidszorgbelasting te betalen door zowel particulieren als bedrijven die gevaren voor de gezondheid veroorzaken om die medische kosten die onvermijdelijk uit deze gevaren voortkomen, te dekken. Men kan bijvoorbeeld denken aan belasting voor bedrijven en particulieren die allerlei vervuiling veroorzaken, en aan belasting op voedsel met minderwaardige kwaliteit.
• Een sociaal beleid dat een groot aantal arme en verarmde mensen meer kansen op onderwijs, werk, rechtsgelijkheid en welvaart geeft. Een dergelijk sociaal beleid is ook een gezondheidsbeleid, want het verbetert niet alleen de positie van de direct betrokkenen, maar ook de gezondheid van de samenleving in haar geheel.
• Zorg dragen voor preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs

Heer president, een essentiële voorwaarde voor economische groei is een goed opgeleide beroepsbevolking. Onderwijs is cruciaal voor individuele ontplooiing van mensen, maar ook voor sociale cohesie in de samenleving. Een pluriforme en moderne samenleving kan niet zonder goede en toegankelijk onderwijs. Dat dient de leerling te begeleiden naar een volwaardige democratische deelname aan de samenleving. Daartoe is voor u en uw team in de komende jaren een flinke inhaalslag nodig. Prioriteiten daarbij zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het creëren van gelijke kansen.

Er moet een samenhang komen tussen het onderwijs en de betrokkenheid van ouders, regering en instellingen. Om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering te realiseren, moet er fors geïnvesteerd worden in het primair, en secundair onderwijs, gericht op differentiatie van de klassengrootte, meer ruimte voor individuele begeleiding, verkleining van de lestaak in het secundair onderwijs, betere huisvesting van scholen, moderne lesmethoden, versterking van niet onderwijzend personeel, management en bestuur.

Er moet worden gestreefd naar meer samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en regering om een groter rendement uit het onderwijs te halen. Er moet in het onderwijs een grotere wisselwerking met het bedrijfsleven worden gezocht om theorie en praktijk zo nauw mogelijk op elkaar te doen aansluiten. Anders is het blijven dweilen met de kraan open.

De rechterlijke macht

De rechterlijk macht heeft reeds vele jaren haar karakteristieke eigenschappen verloren. Schijnbaar gedwongen door de omstandigheden, neemt de rechter in Suriname nooit het initiatief tot een rechtszaak. Haar houding bij de behandeling ervan is die van een zekere passiviteit. Ik denk dat de oorzaak hierin ligt in het feit dat de rechters in Suriname uitsluitend het recht gegeven is vonnis te wijzen op grond van de grondwet in plaats vanuit te gaan van de afzonderlijke wetten. Anders gezegd, zij zijn niet gedwongen wetten toe te passen die in hun ogen zouden indruisen tegen de geest van de grondwet.

De rechterlijke macht verkeert momenteel in een kritieke fase waardoor de kritiek op de rechterlijke macht meer en meer toeneemt. In het algemeen komt de kritiek hierop neer dat de rechtsspraak in Suriname het recht van de werkelijkheid heeft losgemaakt en dat zij abstracte begrippen en formele redeneringen hoger stelt dan de levende werkelijkheid dan de belangen van het volk (Carifesta, Naschoolse opvang, Kasreserve enz. enz.)

Heer president, als u en uw team de rechtspraak in Suriname strikt wetenschappelijk en logisch wil opbouwen, dan dient u en uw team deze eerst te moeten zuiveren van alle juridische elementen, aangezien er vanuit de politiek en de informele hoek bij tijd en wijle druk wordt uitgeoefend op de rechterlijke macht, waardoor de belangen van het volk worden geschaad.

Heer president, het uitgangspunt van de trias politica moet behouden worden anders mist de rechterlijke macht de mogelijkheden van de menselijke rede om tot objectief geldige normatieve uitspraken te komen en dat zij onvoldoende onderscheid gaat maken tussen recht en moraal. De rechterlijke macht is de banierdrager van onze democratische rechtstaat. Tot slot vraagt het volk u en uw team om ervoor te zorgen dat de rechters er niet alleen zijn om leemten in de wet op te vullen, maar ook om zelf het recht aan de maatschappelijke ontwikkeling aan te passen.

De economie

Heer president,

De inrichting van onze economie vereist eens te meer regie. Het volk van Suriname verwacht van u en uw team dat er strategische beslissingen worden genomen. Het volk verwacht van u dat er nieuwe projecten worden getoetst op hun milieubeslag, en op hun bijdrage tot het versterken en duurzaam maken van de economische structuur en toekomstige werkgelegenheid.

Het economisch beleid moet gericht zijn op herstel van economische groei en werkgelegenheid. Het beleid moet tevens gericht zijn op sanering van de overheidsfinanciën, lasten verlichting, flexibilisering van markten en producten, diensten en arbeid. Het is tot op heden geen enkele regering gelukt dit beleid tot een succes te maken Het financieringstekort moet door uw team worden teruggebracht.

Het economisch evenwicht moet worden hersteld. Ons land wordt al jaren geconfronteerd met een grote groep werklozen, die geen perspectief op werk heeft. In de zittende periode van de vorige regering is het nimmer gelukt het financieringstekort terug te dringen. Uw nieuw team moet er naar streven dit tekort te reduceren.

De beperking van het financieringstekort betekent dat de investeringsuitgaven van de regering in de komende regeer periode voor een deel uit de lopende middelen moeten worden gefinancierd. Ruimte voor investeringsuitgaven moet, behalve door economische groei ontstaan door verdere bezuinigingen op de consumptieve uitgaven van de regering. De economische groei en daarmee de werkgelegenheid, worden bevorderd door gezonde overheidsfinanciën. Vaak ligt de verantwoordelijkheid geheel en al bij de overheid, soms kan de overheid zich beperken tot een voorwaarden scheppend beleid.

Vanuit de media hebben we kunnen vernemen dat u en uw team als prioriteit in het regeerprogramma hebben opgenomen, het gezond maken van onze economie. Wat wij als volk merken is, dat de economie in het land volledig op een dwaalspoor is terecht gekomen. De economen in ons land zijn, in hun pogingen om hun werkgebied van de huidige wetenschappelijke gestrengheid te voorzien, op een dwaalspoor geraakt omdat ze consequent het vraagstuk van hun niet expliciet vermelde waarden omzeilen.

Heer president, de economie in Suriname bevindt zich in een diepgewortelde begrippen crisis. Het wordt nu langzamerhand voor iedereen pijnlijk zichtbaar hoe groot het aantal sociale en economische afwijkingen is dat deze wetenschap met name in Suriname niet langer de baas kan: de inflatie, en werkloosheid, de ongelijke verdeling van de welvaart, de energietekorten en vele andere. Een steeds groter wordend sceptisch publiek, wetenschappers van andere vakgebieden, maar ook de economen uit de kringen van de regering, zelf beginnen in te zien, dat het werk in hun vakgebied, op een dood spoor is terecht gekomen. Wij als volk geloven dat de economen(de VES) uitgezonderd, grote schade hebben toegebracht zowel aan de samenleving in het algemeen als aan hun beroep in het bijzonder -door meer te beweren dan ze kunnen waarmaken.

Tevens zijn wij van mening dat de zogenaamde monetaire specialisten het land dicht voor een algemeen bankroet hebben gestaan in hun vermogen de huidige situatie in het land te begrijpen, zowel in hun voorspellingen als in hun verklaringen achteraf We kunnen de huidige economische crisis in het land alleen te boven komen als we de economen van de VES betrekken in de paradigma omslag die zich straks op alle gebieden aan het aftekenen is.

Sociale revolutie

Heer president, de situatie waarin wij ons thans in het land bevinden, is zorgwekkend en explosief. Het sociaal bestel rammelt aan alle kanten. De regering mag er niet aan twijfelen dat de geestesrust van een groot aantal burgers, de kalmte en eenvoud van verlangens door al de aangekondigde maatregelen, het volk gedwongen gaat worden de straat op te gaan en een revolutie te ontketenen.

Tot slot kijkt het volk uit naar een imago herstellend plan aangezien ons land zowel nationaal alsook internationaal heel veel imagoschade heeft opgelopen Een terugblik op de immense schulden en de slechte ratings zal het nagenoeg onmogelijk zijn om dit land tot bloei te brengen. Er ligt een rapport klaar met de titel: Alternatieve deviezeninkomsten zonder kostenverhogende effecten.

S.G. Zaalman
Namens het volk van Suriname

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…