fbpx
Open brief aan de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede

Deze open brief is op een filosofische (dogmatische) leerstelling gebaseerd

Geachte mevrouw Betty Goede,

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OVG), waar u voorzitter van bent, weigert radicaal om te participeren in het vredesinitiatief/project van de vredesactivist Sandew Hira, om president Bouterse aan de tand te kunnen voelen middels een openhartig interview over de periode rond de staatsgreep, het 8 december 1982 drama c.q. in de periode rond de binnenlandse burgeroorlog.

Als de OVG pertinent weigert deel te nemen in een vredesdialoog, kan/zal de organisatie zijn bestaansrecht, objectiviteit, en betrouwbaarheid in de Surinaamse samenleving verspelen.

Door de negatieve reacties van de OVG, die luiden dat zij onder geen geding zullen participeren in het vredesproject/initiatief van de activist Sandew Hira, kan er maar een conclusie getrokken worden. Zij streven niet naar een vredelievende oplossing, maar zij zijn op een confrontatie (nieuwe burgeroorlog) uit. De OVG moet dan aan naamverandering doen, namelijk, de radicale organisatie van gerechtigheid en confrontatie.

Deze open brief is ook gericht aan de heer Henry Behr, een van de meest gematigde nabestaanden van het 8 december drama dat zich op Fort Zeelandia heeft voltrokken in een rumoerige periode van onnodige provocaties, tegencoups, samenzweringen en burgerlijke ongehoorzaamheid in de Surinaamse geschiedenis.

Meneer Henry Behr, u heeft als een van de eersten van de nabestaanden toenadering gezocht met president Bouterse om ‘man to man’ over een andere strategie te brainstormen in het kader van vrede, verzoening en waarheidsvinding in het 8 december 1982 drama. Het juridisch (politiek) proces heeft al tientallen jaren geen zoden aan de dijk gezet en het ziet er naar uit dat er de komende tientallen jaren geen verandering in zal komen in de vorm van vrede, verzoening en waarheidsvinding.

Meneer Henry Behr, u heeft al in 2012 als een van de eerste gematigde nabestaande, heel heroïsch de extreme, radicale houding van de harde kern van de overige nabestaanden van het 8 december drama weten te trotseren. U heeft hieromtrent heel wat verwensingen naar uw hoofd geslingerd gekregen. Men heeft u verweten dat u op een positie uit was.

Meneer Henry Behr, grijp deze kans met beide handen om uw missie gestalte te geven en volg uw eigen intuïtie c.q. uitgestippelde geplaveide weg naar vrede, verzoening en waarheidsvinding. Wat kan er nog misgaan na de tientallen jaren, in het duister tasten, na het interview van Sandew Hira en president Bouterse? Nee heb je, ja kun je krijgen. De activist Sandew Hira heeft na het interview met president Bouterse desnoods een glas dat halfvol is.

U en de heer Dew Baboeram hebben op een trieste manier een ding gemeen, jullie hebben beiden op een betreurenswaardige manier een broer op een gewelddadige manier verloren in een rumoerige militaire-politieke periode in de jonge fragiele kwetsbare Surinaamse republiek c.q. in den beginne van de jonge fragiele revolutie.

Het rumoer, provocatie, gekrakeel, strubbelingen, paranoia en verdeel & heers politiekvoering werden gevoed middels inmenging van de Surinaamse binnenlandse aangelegenheden door buitenlandse mogendheden met hun eigen militair-politieke agenda van verdeel en heers strategie. Om zo hun eigen (neo-kolonialistische) economische belangen te continueren.

Meneer Henry Behr, u en de heer Dew Baboeram, weten ook dat het gros van al deze betrokkenen (verdachten en slachtoffers) zowel (vooraanstaande) burgers als de gewapende macht vrij jong waren in deze dramatische woelige politieke-militaire periode vanaf na de onafhankelijkheid naar de revolutie toe.

Al deze individuen werden als pionnen bespeeld op het politieke schaakbord en waren ze makkelijke prooien om te kunnen manipuleren door de zeer geretourneerde kolonialisten en hun neo-kolonialistische machtswellustige opportunistische doorgewinterde politieke stromannen.

De onvoorbereide onafhankelijkheid, dat zonder een referendum c.q. mandaat van het volk coûte que coûte voltrokken werd. Een groot deel van de Surinaamse bevolking zat, na drie honderd jaar van koloniale onderdrukking, uitsluiting, manipulaties, corruptie, inclusief de verdeel en heers strategie van de kolonisator niet te wachten op een plotselinge, overhaaste, onvoorbereide onafhankelijkheid.

Al deze opgekropte koloniale frustraties, manipulaties en verdeel – en heersstrategie waren koren op de molen van de machtswellustige personen/pionnen, wat het wat opengevallen gat van de kolonisator zou vullen. Dit gegeven zou mede kunnen hebben geleid tot (het 8 december tragische bloedige drama) burgerlijke ongehoorzaamheid met alle tegencoups van dien, dat weer leidde tot de vuile binnenlandse burgeroorlog.

Wie als patriot in opstand kwam tegen de buitenlandse mogendheden en de opportunistische machtswellustige neo-kolonialisten, werd zijn hoofd/nek boven het maaiveld gekortwiekt.

Meneer Henry Behr, laat het waarheidsvindings-verzoeningsproject van de activist (Dew Baboeram) Sandew Hira geen gemiste kans voor u zijn en voor de uiteindelijke ‘closure’ van de ter nagedachtenis van zalig uw broer en de andere slachtoffers van het 8 december 1982 drama. De retoriek over de democratische parlementaire aangenomen amnestiewet is passé.

De tegenstanders van de Amnestiewet vinden dat zij de spelregels m.b.t. het 8 december tragische debacle moeten kunnen bepalen respectievelijk zonder wettelijke mandaat. Of je het leuk vind of niet, wie democratisch aan de macht is bepaald volgens de grondwet of mazen in de grondwet de democratische staatsrechtelijke spelregels van wet en regelgeving.

De oppositie/tegenstanders hebben hun mondvol van democratie. In een rechtstaat en democratie heeft iedere individu het recht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Het Parlement is er om wetten te maken c.q. aangenomen wetten te toetsen en in sommige gevallen aanvullingen te plaatsen c.q. te verbreden.

Meneer Henry Behr, zie deze handreiking van president Bouterse als een groot democratisch en goed gebaar. Omdat de president tot dit besluit komt zonder enige vorm van pressie. Het is aan u om te heroverwegen of u zonder enige vorm van pressie in het vredesproject van de activist Dew Baboeram/Sandew Hira – Desi Bouterse, zal participeren en dat u het project dat gebaseerd is op waarheidsvinding, verzoening & vrede onvoorwaardelijk zal ondersteunen en te versterken.

De vredesactivist Sandew Hira heeft een hele duidelijke en breedvoerige uiteenzetting gegeven over zijn vredes-, verzoenings- en waarheidsvindingsproject/initiatief/missie. De vredesactivist Sandew Hira beredeneert het Surinaamse beladen revolutionaire verleden c.q. het heden met al zijn traumatische bagage rationeel en pragmatisch. Het uitdrukkelijk ondoordacht op confrontatie willen aansturen en willens en wetens handelen uit emoties c.q. rancune in maatschappelijke politieke issues is in de Suriname van vandaag een gepasseerd station.

Fase 1

De ellende in de republiek Suriname is begonnen met de regering Arron. De regering Arron heeft uit naïviteit en onwetendheid gehandeld en de (opstandige) militairen waren geactiveerd, war leidde tot de revolutie van de groep van 16.

Fase 2

Door onwetendheid, naïviteit, meeloperij, paranoia, hoogmoed, onderschatting, opportunisme, machtswellust, manipulatie en/of arrogantie, heeft het er naar toe geleid, dat sommige personen (vooraanstaande burgers en militairen) terecht of onterecht als verdachte gearresteerd werden en opgesloten in een militaire gevangenis op Fort Zeelandia.

Er van uitgaande dat de verdachten zich als zodanig in omstreden verzetskringen gemanoeuvreerd hadden. De verdachten werden uit politioneel preventief oogpunt opgepakt omdat de (veiligheidsdiensten) autoriteiten het vermoeden hadden dat de verdachten met voorbedachten rade het wettelijk militair gezag, respectievelijk (verdacht van hand en spandiensten te willen verlenen om) gewapenderhand de regerende militaire macht mogelijkerwijs te kunnen/willen helpen (elimineren) omverwerpen.

De speculaties van tegencoups c.q. mogelijke (buitenlandse) militaire interventie en de paranoia hieromtrent dat in de Surinaamse maatschappij circuleerde, maakt het aannemelijk dat er paranoia heerste onder de jonge militairen met de veronderstelling van mogelijke (militaire interventie) gevaar voor eigen leven zou kunnen geleid hebben tot het 8 december tragische drama.

Fase 3

Door naïviteit, onwetendheid, arrogantie van commandant Bagwandas, is de (ex) militair Ronnie Brunswijk uit het niets als eerste gedesillusioneerd dan geactiveerd en uiteindelijk gepromoveerd tot commandant van de jungle commando.

Wat je zo in de wandelgangen kan horen, is dat De militair Ronnie Brunswijk aan zijn meerdere, de overste Paul Bagwandas vroeg om ook bevorderd te worden. De overste Bagwandas zal met woorden van gelijke strekking gezegd hebben, jij bent nog niet ingedeeld om op dit moment bevorderd te worden in een hogere rang. Waarop Brunswijk reageerde, met woorden van gelijke strekking, ik heb ook een vrouw en kinderen die moeten ook eten. Waarop Bagwandas reageerde, ga dan maar een bank beroven.

De impulsieve karakteristieke militair Brunswijk heeft deze opmerking letterlijk gevat. De geschiedenis hieromtrent kennen we intussen. Na deze daad van impulsiviteit, is hij in de Nederlandse media breed uitgebeeld en gebombardeerd tot “Robinhood” de stuikrover die van de rijken steelt en aan de armen uitdeelde.

Delen van de oppositie (neo-kolonialisten) hebben hem toen benaderd om te strijden tegen de militaire machthebbers voor het herstel van de democratie. Ze hebben zodoende geprobeerd hem te manipuleren, te misbruiken, en hem met hun oorlogsretoriek van herstel van democratie, hem voor hun verzetskarretje te spannen, om de economische zone in oost Suriname te ontwrichtten.

Toen Brunswijk door had dat zijn financiers een eigen dubbele agenda hadden, maakte hij gebruik van zijn eigen strategie om vrede en verzoening te sluiten met het militair gezag. We kennen allemaal hoe het daarna is verlopen Brunswijk heeft samen met het voormalig militair gezag een democratische regering gevormd.

Fase 4

De oorsprong van de Jungle Commando is begonnen met het drama dat zich heeft voltrokken, tegen ongewapende militairen die geen notie van oorlogsgevaar hadden verwacht op het militaire post te Stolkvijver. Door het gewapende verzet in het binnenland is het Moiwanna-tragedie het kind van de rekening geworden. Zoals de vele andere onnodige bloedvergieten onder de (burgers) binnenlandbewoners, militairen en leden van alle illegale gewapende groepen.

Bij waarheidsvinding moet Ronnie Brunswijk naam en toe naam opnoemen van de binnenlandse & buitenlandse financiers van de Jungle Commando. Al deze louche (politieke) figuren achter de schermen moeten met de billen bloot. Bij de louche (politieke) figuren met de zogenaamde 10 schone vingers, kleeft behoorlijk veel (onschuldig) bloed (van burgers) aan hun vingers/handen. Het project van waarheidsvinding verzoening en vrede van Dew Baboeram-Sandew Hira kan goed van pas komen om ook Ronnie Brunswijk in dit kader grondig en breedvoerig te interviewen.

De beweegredenen van de vredesactivist Sandew Hira zijn heel duidelijk. We moeten in het Suriname van vandaag rationeel handelen in plaats van alleen maar radicaal op onze emoties op een (gewapende) militaire (interventie) confrontatie uit zijn.

De harde kern van de nabestaanden van het 8 decemberdrama moeten niet uit naïviteit en of rancune Suriname willens en weten in een heilloos avontuur van burgerlijke ongehoorzaamheid c.q. burgeroorlog manoeuvreren.

We hebben in Suriname al de staatsgreep van de groep van 16 gehad, de tegencoups en de illegale zwaar bewapende verzetsgroepen dat georkestreerd werd vanuit zowel het binnenland als het buitenland. De jungle commando, Tucayana en de vele andere illegale zwaar bewapende groepen behoorden tot de vele verzetsgroepen. Ze zitten allemaal in winterslaap en kunnen onbewaakt zomaar uit het niets weer geactiveerd worden, met alle gevolgen van dien. De harde kern van de nabestaanden en de OVG moeten geen slapende honden wakker maken of beter gezegd: laat de slapende reus maar rustig slapen. De vlam slaat in de pan. Er is daarvoor een kleine vonk voor nodig dan zijn de rapen gaar.

Het is eigenlijk misdadig als door de harde kern van de nabestaanden willens en wetens, radicaal demonstratief elke vorm van vrede, verzoening en waarheidsvinding uit de weg word gegaan en jammer genoeg op een confrontatie opsturend.

Als het vredes dialoog in Suriname zou mislukken en de radicalen hun zin zouden krijgen dan kan de republiek Suriname zijn borst nat maken en rekenen op een onvermijdelijke burgeroorlog.

Er zullen nieuwe illegale gewapende groepen ontstaan die hun aandeel van de koek/taart zullen opeisen. Zie, Irak na het einde van het Sadam Hoessein regiem. Zie het resultaat van chaos in Libië na het einde van het kolonel Gaddafi regiem. Aanschouw ook de burgeroorlog c.q. chaos in Syrië.

Als dialoog misloopt in de Republiek Suriname en de confrontatie krijgt de overhand dan ontstaat er een vacuüm en van daaruit zullen naast de wettelijke gewapende macht de Junglecommando, Tucayana, Mandela en de andere illegale zwaar gewapende verzet groepen uit hun winterslaap ontwaken. Ook kunnen er nieuwe illegale gewapende groepen uit het niets ontstaan als de boel escaleert, dan zal iedereen zich achteraf afvragen onze hoe zo iets verschrikkelijk in switi Sranan kon gebeuren.

Roy Frits Lansdorf

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…