“Ook rechterlijke macht slachtoffer Nederlandse hersenspoeling”

Dat zei advocaat Irwin Kanhai, de verdediging van hoofdverdachte Desi Bouters, maandag tijdens de voortzetting van de behandeling van het 8-decemstrafproces door de Krijgsraad.

Kanhai voerde aan dat het 8-december strafproces kort vóór de verjaring van eventuele strafbare zaken bij de gebeurtenissen die rond 8 december 1982 in ons land hebben plaatsgevonden, bijkans 18 jaren daarna met de aanwijzing van verdachten en politieverhoren van start gegaan. “In die 18 jaren is de Surinaamse (en de internationale) gemeenschap niet eenvoudig gehersenspoeld en vergiftigd met het valse beeld van ‘decembermoorden’, ‘decembermoorden” en nogmaals ‘decembermoorden’ en daarmede verbonden “moordenaars”.

Kanhai: “eigenlijk is de enorme effectiviteit die deze beïnvloedingscampagne heeft gehad heel goed te begrijpen. We zijn allemaal mensen, ook de leden van onze rechterlijke instanties en iemand zou mentaal wel heel sterk moeten zijn om niet te bezwijken onder de voortdurende hersenspoeling van de door het Koninkrijk der Nederlanden/Nederland of door wie dan ook bestuurde, gigantische propagandamachine.
Toch is het niet aanvaardbaar dat ook onze rechterlijke instanties kennelijk hieraan ten prooi gevallen zijn. Maar als naar de feiten gekeken wordt, zou heel moeilijk een andere conclusie kunnen worden getrokken”.

De gerechtelijke acties leidend tot dit strafproces beginnen volgens Kanhai vanuit de toestand van maximale indoctrinatie die er gedurende 18 jaar van intensieve hersenspoeling na de gebeurtenissen is geaccumuleerd en is gericht op berechting en veroordeling ter zake van moorden (de “decembermoorden”).

Dit gebeurt volgens hem met een schromelijk negeren van de omstandigheden die 18 jaar eerder golden, toen de gebeurtenissen feitelijk plaatsvonden. “De kwalificatie van ‘moorden’ stond vanaf de eerste dag van de start van het proces, na 18 jaar van intensieve hersenspoeling, ook voor de rechterlijke instanties kennelijk al onwrikbaar vast. Het ging er alleen nog om de moordenaars in beeld te brengen en te veroordelen”.

Dit is volgens Kanhai de kern geweest van het onderzoek dat de auditeur – militair “lijkt te hebben verricht om klaarheid te brengen in wellicht de vreselijkste, meest pijnlijke ellende die ons als volk in de afgelopen eeuw is overkomen. Een rampspoed die wij in de volste omvang daarvan moeten zien te begrijpen om te kunnen voorkomen, dat die ellende ons ooit weer overkomt. Dit laatste is de Auditeur Militair – die ik overigens heel hoog acht – kennelijk volkomen ontgaan en daardoor kan hij van ons voor zijn werk in deze kwestie helaas niet meer dan een dikke onvoldoende krijgen”.

Kanhai voerde verder aan dat de verdediging van hoofdverdachte Bouterse en andere verdachten wel de moeite heeft genomen “om het begin van elke serieuze poging ter verkrijging van een waarachtig, zuiver inzicht in wat ons als volk in 1982 is overkomen, te plaatsen waar dat begin hoort te zijn; en dat is nergens anders dan rond de gebeurtenissen van 35 jaar geleden. We hebben dit gedaan omdat we met de dikste Hollandse klompen aan konden aanvoelen, dat er zoveel niet klopte aan de voorstelling van Zaken, die met de vreselijke hersenspoeling van de afgelopen jaren door Nederland en onze slaafs volgende media, in de gemeenschap is gepompt”.

“Zo zouden militairen die een vrijwel bloedeloze staatsgreep pleegden, zomaar een dag zijn opgestaan om onschuldige burgers die voor democratie in actie waren op te pakken en te doden. Daarna hebben deze van een gruwelijke moorddadigheid beschuldigde militairen daartoe nooit meer de behoefte gevoeld, ook niet toen zij de door henzelf uitgeschreven verkiezingen (en de daaruit voortvloeiende macht) grandioos verloren!Ik denk dat een kundige psychiater of psycholoog een forse klus eraan zou hebben om hiervoor een sluitende, logische verklaring te construeren”.

“Dan gaat de grote hersenspoelmachine verder om in de gemeenschap het idee te pompen, dat deze militairen zich hebben schuldig gemaakt aan ‘ernstige mensenrechtenschendingen” en dat met een sluwe, impliciete verwijzing naar wat er in dat opzicht over ettelijke jaren systematisch bijvoorbeeld in Argentinië (en ook Birma?) is gedaan, waar respectievelijk meer dan 60.000 en meer dan 3 miljoen doden zijn geteld”.

“Om de acties van de militairen (maar beter gezegd het Nationaal Leger) rond 8 december 1982 elke vorm van legitimiteit te ontnemen moet verder dan ook het beeld in de samenleving worden gepompt, dat het geen legitieme actie van ons Nationaal Leger betrof, geen legitieme actie van het Wettige Gezag in ons land, dat ten dele samenviel met de leiding van het Nationaal Leger; “want de opdrachten voor die acties zijn niet langs de gebruikelijke commandolijnen gegeven”, zoals o.a. door het eertijds Hoofd van de Militaire inlichtingendienst, voor uw Krijgsraad is verklaard”.

“Het zou waarschijnlijk dus moeten zijn gegaan om handelingen van een stel losgeslagen, misdadige elementen uit het Nationaal Leger, die puur voor hun eigen doelen handelden. Toch was er kennelijk geen sprake van muiterij? Of was de leiding van het Nationaal Leger tegen zichzelf in opstand gekomen? Uit dit alles en zoveel meer is steeds duidelijker geworden, dat het beeld van de gebeurtenissen waarvan bij de aanvang van de onderhavige gerechtelijke procedures lijkt te zijn uitgegaan, absoluut niet juist kon zijn!”

“In de loop van de volgende 17 jaren vanaf de start van de gerechtelijke procedures tot heden, is voor deze vaststelling onzerzijds steeds meer bevestiging gevonden, terwijl tegelijk ook steeds meer inzicht is verkregen in wat de ware omstandigheden zijn geweest”.

“En het staat nu onomstotelijk vast, dat het verschrikkelijke lot dat ons als volk in december 1982 heeft getroffen absoluut, voor 100% te maken had met een in een vergevorderde staat van voorbereiding zijnde militaire actie vanuit het buitenland, om nog vóór het einde van dat jaar in ons land een door dat buitenland (het Koninkrijk der Nederlanden en zijn bondgenoten) gewenste regime Change’ in ons land te bewerkstelligen; dat wil zeggen zo nodig een staatsstructuur te Scheppen en in elk geval een staatsleiding aan te stellen, die met volkomen negering van het Surinaamse nationale belang geheel dienstbaar aan de belangen van het betreffende buitenland zal zijn. Juister is te zeggen “zal moeten zijn!”, want de betreffende macht doet het ook niet voor niets, het materiële belang ligt nooit te ver onder de oppervlakte”, aldus een deel uit het pleidooi van advocaat Kanhai.(GFC)

Overige berichten