Ontwerpstaatsbesluit Directeuren en Onderdirecteuren 2023 met forse toelagen zit vol met wettelijke tegenstrijdigheden

srd surinaamse dollar

INGEZONDEN– Er valt veel te discussiëren over het ontwerp Staatsbesluit Directeuren en Onderdirecteuren 2023 dat recent door de Staatsraad is goedgekeurd.

Hoewel de nadruk tot nu toe ligt op de toekenning van de toelagen en emolumenten, behelst het staatsbesluit veel meer.

Tot nu toe is alleen publiekelijk bekend gemaakt dat de directeuren, onderdirecteuren en aan hen gelijkgestelden een telefoontoelage van 10%, een autotoelage van 30%, een representatietoelage van 30% en een departementstoelage van 25% van hun bezoldiging zullen krijgen.

De telefoontoelage zal niet worden toegekend indien men een abonnement van de Staat betaald krijgt en de autotoelage ook niet indien men over een dienstvoertuig bezit. Hoe de controle zal plaatsvinden is niet bekend.

Verder zal over deze toelagen, die op 95% van de bezoldiging komt, geen belasting worden betaald. Er wordt slechts pensioenpremie ingehouden. Dat wil zeggen 7%, op een bedrag dat zal liggen tussen SRD 17.000 en SRD 18.000, zal worden ingehouden.

Ook de medische voorzieningen zijn enorm aangepast. De directeuren, onderdirecteuren, hun gezinnen, partners met wie ze een duurzame huishouding hebben van ten minste 2 jaren zullen allemaal in aanmerking komen voor het medisch pakket Medische Voorzieningen Hoogwaardigheidsbekleders. Dit pakket omvat letterlijk alle voorzieningen.

De kosten voor tandheelkunde en andere kosten die door SZF niet volledig worden gedekt, kunnen volledig gedeclareerd worden. De Staat vergoedt alle kosten.

Zij (de directeuren, onderdirecteuren, hun gezinnen en aan hen gelijkgestelden) zullen ook recht hebben op geneeskundige behandeling en verpleging in het buitenland op advies van een specialist.

OOK INTERESSANT
ABOP en PL willen 'more power' na 2025 en continuïteit samenwerking met VHP deze regeerperiode

Het erge van dit besluit is dat de in functie zijnde directeuren en onderdirecteuren in vele gevallen niet in aanmerking zullen komen voor de auto- en telefoontoelage. Zij beschikken vaak over een dienstauto en een diensttelefoon, terwijl zij die niet in functie zijn alle toelagen uitbetaald zullen krijgen.

Het enge van dit Staatsbesluit ligt niet in deze zeer riante toelagen en emolumenten maar in de bestuurlijke wijzigingen.

Op een departement zullen meerdere directeuren benoemd kunnen worden met bij resolutie vastgestelde taken en bevoegdheden. Dit geldt ook voor de onderdirecteuren.

Dit besluit zal ongetwijfeld chaos creëren en is in de praktijk zo goed als onwerkbaar. De verdeling van het beschikbare budget zal de grootste drempel zijn bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden.

Een ontheven directeur en onderdirecteur wordt van rechtswege bij een ontheffing benoemd in de functie van adviseur van de minister 1e klasse en 2e klasse.

Aan hun rang, functie, bezoldiging en dergelijke verandert niets. Ook zij komen in aanmerking voor alle toelagen en emolumenten. Simpelweg omdat de regering bij de uitvoering niet mag discrimineren.

In het Staatsbesluit is verder ook een bepaling opgenomen waarbij er bij resolutie functionarissen in aanmerkingen kunnen komen voor vastgestelde toelagen c.q. emolumenten alsook de bezoldiging van een directeur of onderdirecteur. Om welke functionarissen het gaat is niet omschreven.

Deze regeling laat veel ruimte voor de ‘family and friends’ politiek die tot nu toe ongehinderd door de regering wordt gevoerd. Het toekennen van de bezoldiging met toelagen en emolumenten is simpelweg onbeperkt. Het ontwerpstaatsbesluit zit vol met wettelijke tegenstrijdigheden.

OOK INTERESSANT
Is Jogi een loverboy geworden die aan grooming doet?

Het moet opgemerkt worden dat de toekenning van deze toelagen en emolumenten geen herstel van een scheve groei binnen de ambtenarenbezoldiging is maar juist een bevordering ervan.

Alle ambtenaren hebben een verhogingen gehad. Alle ambtenaren hebben van de verhoging van de belastingvrije grens ervaren in hun bezoldiging. De een meer dan de andere, maar dat was een bewuste beleidskeuze van de regering in samenspraak met de vakbonden.

Alle ambtenaren hebben hun twk gehad en ook hun koopkrachtversterking. Er kan nimmer sprake zijn van een scheefgroei.

Indien er correcties moeten plaatsvinden zou dat binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid moeten geschieden. Ook de ministers hebben meegelift, met deze ontwikkelingen. Van inleveren is nooit sprake geweest bij deze groep, daar het beleid consequent verdedigd is door de regering.

Het is jammer om te zien dat direct nadat een tranche van US$ 53 miljoen van de IMF-lening vrijkomt, waarbij ongeveer US$ 34 miljoen voor begrotingsondersteuning, de overheidsfinanciën middelen voornamelijk toewijst voor consumptieve uitgaven.

Het is strijdig met het Public Sector Reform programma waar er intenties worden uitgesproken om 6000 ambtenaren af te vloeien om te bezuinigen op personele uitgaven.

De overheid dient beter te weten, dan het stellen van enge persoonlijke- of groepsbelangen boven de algemene belangen.

Amzad Abdoel
Gewezen DNA-lid