Ontevredenheid binnen bestuur PWO

GFC NIEUWS- Binnen de bond van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) is er ontevredenheid ontstaan na een brief van het algemeen bestuur waarin zij een congres en verkiezingen van de bestuursorganen worden aangekondigd.
De leden zijn ook verrast dat is aangekondigd dat het voornemen is om op vrijdag 26 juni een nieuw hoofdbestuur te kiezen.
Deze mededeling komt als donderslag bij heldere hemel zegt hoofdbestuurslid Donovan Grep.
In een schrijven aan het dagelijks bestuur haalt hij het volgende aan:
1. nimmer met alle leden van het hoofdbestuur hierover is vergaderd om tot zo een besluit te komen. Zo een belangrijke beslissing wordt altijd in ruimer verband genomen en niet door het door het dagelijks bestuur (DB) van de PWO alleen. Stel je voor dat de meerderheid van het bestuur een andere datum zou willen hebben;
2. de jaarverslagen nog steeds niet geproduceerd zijn, noch een verificatiecommissie gekozen is die de stukken zou moeten controleren;
3. ‘het conflict in het bestuur van de vakcentrale geconstateerd’, uw woorden in onderwerpelijk schrijven, nog niet is opgelost. Overigens zou dit conflict niet één van de redenen moeten zijn die u opgeeft om een bestuursverkiezing te houden. Belangrijk is dat wij dit eerst oplossen alvorens verkiezingen gehouden kunnen worden. Dit conflict zou u ook aan de Bemiddelingsraad (BR) kunnen voorhouden ter oplossing hiervan maar niet deze instantie als afleidingsmanoeuvre inschakelen om onder hun leiding de verkiezingen (zal de BR alleen op 26-06-20 aanwezig zijn?) te houden, wat ons tot zover bekend, ongebruikelijk is;
4. bij een verkiezing vooraf ook een verkiezingscommissie benoemd dient te worden. Maar daarover zijn er ook geen mededelingen gedaan;
5. wij ons eigen centrum hebben en de verkiezingen indien die op 26 juni en 27 juni doorgaan op onze locatie gehouden kunnen worden. Als het volledig bestuur ook hierover vergaderd zou hebben dan konden wij nagaan of social distancing ons daadwerkelijk parten zou kunnen spelen op het adres van de PWO. Dus voor haast alle beslissingen mochten de overige bestuursleden van de PWO niet meebeslissen, niet democratisch toch?;
6. wij, de overige bestuursleden van de PWO, de mogelijke correspondentie betreffende de gemaakte afspraken tussen DB-PWO en de BR niet onder ogen hebben gehad. We zouden zelfs als voltallig PWO bestuur de beslissing genomen moeten hebben of wij de BR de leiding van de verkiezingen zouden moeten geven en de data van congres en verkiezingen vaststellen;
Indien we binnen 24 uren geen bevredigend antwoord op onze schrijven krijgen, zullen wij verregaande en doelgerichte stappen ondernemen tegen deze ondemocratische handelingen en het feit dat de financiële verslaggeving maar steeds uitblijft, schrijft Grep.

Overige berichten