Onduidelijk doorstroomsysteem in onderwijs oorzaak van zorgen in Suriname

school student tiener

GFC NIEUWSREDACTIE- De bezorgdheid over het gebrekkige doorstroomsysteem in het Surinaamse onderwijs heeft vrijdag geleid tot verhitte discussies in het Surinaams Parlement.

Parlementariërs uitten hun frustratie over een onbuigzaam ministerie van Onderwijs dat vernieuwingen doorvoert zonder rekening te houden met essentiële randvoorwaarden.

Een van de belangrijkste kritiekpunten is het gebrek aan betrokkenheid van ouders bij het ontwikkelen en implementeren van het doorstroomsysteem. Ouders voelen zich buitenspel gezet en hebben weinig inspraak gehad in het proces. Dit heeft geleid tot onzekerheid en wantrouwen in de nieuwe aanpak.

Veel ouders weten niet hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden binnen het nieuwe systeem, wat resulteert in frustratie en onnodige stress bij zowel ouders als leerlingen.

Daarnaast is er ook de zorgwekkende kwestie van leerkrachten die het nieuwe doorstroomsysteem niet volledig begrijpen. Gebrek aan training en duidelijke richtlijnen heeft geleid tot verwarring en inconsistenties in de implementatie ervan. Leerlingen worden hierdoor geconfronteerd met ongelijke kansen en een gebrek aan begeleiding om hun potentieel te bereiken.

OOK INTERESSANT
Ruim 200 kinderen uit tehuizen en verschillende buurten ontvangen schoolpakket

De rol van het ministerie van Onderwijs wordt ook stevig bekritiseerd. De regering drukt vernieuwingen door zonder de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren. Dit gebrek aan flexibiliteit heeft geleid tot een ondoordacht systeem dat niet goed functioneert. Leraren en scholen voelen zich in de steek gelaten en zijn gefrustreerd door het gebrek aan ondersteuning van hogere instanties.

Het Surinaams Parlement heeft tijdens een uitgebreide zitting deze kwesties besproken. Parlementariërs eisen antwoorden van de minister over de achterliggende redenen van de genomen beslissingen en vragen om verantwoording voor de huidige staat van het onderwijs.

Ouders, leraren en leerlingen verdienen duidelijkheid en oplossingen voor de ontstane problemen.

De impact op ouders en kinderen is aanzienlijk. Het disfunctionele doorstroomsysteem zorgt voor verwarring, stress en ontmoediging onder leerlingen.

Het fundament van het onderwijs, dat bedoeld zou moeten zijn om kennis en vaardigheden over te dragen, lijkt te wankelen.

De regering moet dringend meer financiële middelen beschikbaar stellen om het onderwijs te ondersteunen en ervoor te zorgen dat vernieuwingen gepaard gaan met de juiste infrastructuur, training en betrokkenheid van alle belanghebbenden.

OOK INTERESSANT
Regering sluit principeovereenkomsten met veiligheidsbonden

Terwijl het land worstelt met deze onderwijsproblemen, is het duidelijk dat een collectieve inspanning nodig is om het tij te keren.

De toekomst van Suriname hangt in grote mate af van de kwaliteit van het onderwijs, en het is essentieel dat er snel stappen worden ondernomen om het onderwijssysteem te herstellen en te verbeteren.