NPS presenteert hersteltraject in Verkiezingsmanifest 2020

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft in zijn Verkiezingsmanifest 2020 “Dray anu pâr’ boto” een traject van herstel van de financieel-economische situatie opgenomen dat zal zich richten op vijf strategische speerpunten.
Deze strategische speerpunten worden hier in brede lijnen uiteengezet, en hebben in eerste instantie betrekking op:
• verbetering van de financiële weerbaarheid van ons land, • afremming van de afbraak van instituties, en • de vestiging van een take-off positie voor onze economie.
De 5 speerpunten zijn: 1. Integriteitsherstel, wederopbouw van strategische instituten en aanpassing van gerelateerde wetgeving 2. Fiscale stabiliteit 3. Monetaire stabiliteit 4. Een sterke en gezonde financiële sector 5. Duurzame economische groei
Specifieke maatregelen
1. Integriteitsherstel, wederopbouw strategische instituten en modernisering van gerelateerde wetgeving
– Centrale Bank van Suriname
Het is van groot belang dat de Centrale Bank van Suriname onomstotelijk en zichtbaar een status en positie verkrijgt die het mogelijk maakt om als autonome autoriteit te functioneren.
De Centrale Bank zal daarom, middels de invoering van een moderne Bankwet, worden geherpositioneerd naar een gezaghebbend instituut dat in staat is als constructieve monetaire tegenhanger te fungeren op het beleid van de regering.
– Belastingdienst
De positie en capaciteit van de zwaar gehavende belastingdienst zal met prioriteit moeten worden verbeterd. De invulling van strategische posities en de uitvoeringscapaciteit zullen worden aangepakt, zodat de dienst op gedegen wijze tot inning van belastingachterstanden kan overgaan. De dienst zal weerbaar gemaakt worden tegen de hoge mate van belastingontduiking in Suriname.
– Toezichthoudende organen als de Centrale Lands Accountantsdienst en de Rekenkamer van Suriname zullen met voortvarendheid worden versterkt. Helaas zal opnieuw externe hulp nodig zijn om deze versterking op middellange termijn te realiseren.
– De Comptabiliteitswet zal niet alleen worden herzien, de implementatie zal serieus ter hand genomen worden, zodat het financieel management van de overheid transparant en effectiever kan plaatsvinden.
2. Fiscale stabiliteit
-Herinrichting indirecte belastingen.
Met het oog op het onrechtvaardige belastingsysteem en de verzwakte inningscapaciteit van de belastingdienst, is het van belang dat Suriname het BTW- systeem invoert. Invoering hiervan houdt eveneens in dat er wordt ingekort op een aantal directe belastingposten. De individuele belastingdruk wordt hierdoor afhankelijk gesteld van de mate van bestedingen.
– Verhoging Belastingvrije grens.
Het belastingenbeleid moet eerlijk en vrij van weerstanden zijn. Gedurende de afgelopen jaren is de belastingvrije grens onvoldoende meegegaan met de ontwaarding van de munt. Hierdoor is de belastingdruk op vooral loontrekkers relatief zwaarder geworden. De belastingvrije grens dient derhalve gefaseerd te worden opgetrokken tot een niveau van SRD 5.000, onder de huidige omstandigheden.
-Herziening subsidiebeleid.
Het subsidiebeleid zal worden herzien waarbij vooral aan de sectoren volksgezondheid en onderwijs prioriteit zal worden geboden. Onevenwichtigheden in het subsidiebeleid zullen worden weggewerkt met als achterliggende gedachte dat subsidies gerichter moeten worden verstrekt. Subsidies hebben als doel een herverdeling van overheidsinkomsten in gang te brengen, direct of indirect, gericht op de meest behoeftigen in de samenleving. Een goed overwogen sociaal pakket zal bij herziening van het subsidiebeleid in acht worden genomen, om te voorkomen dat onze landgenoten in nog grotere armoede komen te vervallen.
– Verantwoorde sanering van het staatsapparaat.
Suriname heeft meer ondernemers nodig om de weerbaarheid van de economie te versterken. Binnen het geheel van een gericht investeringen-stimulerend beleid, zal een programma worden uitgewerkt, om ambtenaren in de gelegenheid te stellen om een veilige transitie te maken naar de private sector. Een verantwoord privatiseringsprogramma behoort tot een integraal onderdeel van dit saneringsprogramma.
– Afbetaling achterstallige verplichtingen.
Een uitgebreide inventarisatie van achterstallige verplichtingen van de overheid moet ertoe leiden dat er zicht komt op de verplichtingen die de overheid is aangegaan met particuliere ondernemers. Deze verplichtingen zullen worden getoetst, waarna een aflossingsprogramma zal worden afgesproken. Dit programma zal mede worden gefinancierd met middelen verkregen uit de verkoop van overheidsgronden.
-Herschikking van schulden.
In samenwerking met internationale organisaties zal worden gewerkt aan een schuldbeheersingsprogramma, dat de opgebouwde schuldenlast beheersbaar moet maken, zodat er geen ondraagbare druk wordt uitgeoefend op de overheidsfinanciën. Verhoging van staatsinkomsten als resultaat van de verbeterde inning enerzijds, en de verwachte stabilisatie van de wisselkoers anderzijds, zal ook behulpzaam zijn bij de beheersing van de schuldenlast.
– Mobilisatie grondbeleid als bron van inkomsten.
Een nieuwe, rationelere benadering van de gronduitgifte zal worden ingevoerd; dit zal een substantiële bijdrage leveren aan de inkomsten van de staat.
3. Monetaire stabiliteit
– Een vraagbeheersingsbeleid van de monetaire autoriteiten gericht op stabiliteit van de wisselkoers, en daarmee ook het prijspeil zal zodanig worden ingericht, dat in versneld tempo de groei in de geldomloop wordt afgebakend, onder voorwaarde dat de economische bedrijvigheid geen stremming ondervindt.
– De Centrale Bank zal vanuit een vertrekpunt van monetaire stabiliteit zoals boven omschreven, voortdurende analyses van ontwikkelingen in de diverse sectoren van ons land maken, en mede op basis van inzichten verkregen vanwege door haar opgezette overlegstructuren een monetair beleidskader ontwerpen, dat evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze economie ondersteunt en bevordert.
4. Sterke en gezonde financiële sector
– Een gedegen versterking van alle financiële instellingen, geen enkele uitgezonderd, is een noodzakelijke vereiste. Dit om de broodnodige diversificatie van onze economie tot stand te brengen, om investeerders te kunnen accommoderen, om kapitaal ten behoeve van aankomende grote investeringen in de mijnbouwsector te mobiliseren, en om de daarvoor benodigde dienstverlening van het bankwezen en de verzekeringssector op het niveau van internationale standaarden te kunnen garanderen. Hun integriteit mag nimmer aan twijfel onderhevig zijn.
– De financiële sector moet het vertrouwen van de nationale en de internationale gemeenschap genieten, en waar nodig herwinnen. Daarvoor is het nodig dat er wordt voldaan aan nationale en internationale wet- en regelgeving en internationale best practices zoveel mogelijk worden toegepast.
– Met het oog op het voorgaande zal aanscherping op – en heroriëntatie van de toezichthoudende taken van de Centrale Bank plaatsvinden.
– Aan een gedegen (her)inrichting van de financiële sector zal onherroepelijk aandacht worden besteed.
5. Duurzame economische groei
Met de gigantische interne kapitaalinjecties verstrekt door rijke landen in verband met de Covid -19 c.q. de Coronacrisis, mag verwacht worden dat een grote vermindering van FDI zal plaatsvinden, waarbij ontwikkelingslanden op middellange termijn zwaar zullen moeten concurreren om substantiële kapitaalstromen vanuit het buitenland te verkrijgen.
Meer dan ooit zal Suriname aangewezen zijn op haar eigen potentie. Het is derhalve van belang het investeringsklimaat met spoed te verbeteren, zodat de concurrentiepositie m.b.t. buitenlandse investeringen verbeterd wordt.
– Een programma voor verbetering van het investeringsklimaat zal binnen een jaar worden uitgevoerd, conform het raamwerk van de Wereldbank. Dit raamwerk houdt in dat een hogere mate van efficiency wordt bereikt in tien specifieke beleidsgebieden die belangrijk zijn voor het investeringsklimaat. Het uiteindelijke doel is, dat de kosten voor het ondernemen en nodeloze obstakels worden geminimaliseerd.
– Met het oog op de naderende post-corona wereldcrisis zal een investeringsfonds worden gecreëerd, om financiering veilig te stellen voor ondernemers die het zwaarst te lijden hebben onder de post-corona crisis.
-Het beleid om tot duurzame groei te geraken zal met behulp van ontwikkelingspartners, waaronder multilaterale organisaties en bevriende naties, tot uitvoering worden gebracht. Op het gebied van economische diplomatie zullen veel inspanningen gepleegd moeten worden.

Overige berichten