fbpx
NPS: Herallocatie publieke investeringen van belang

De NPS zal na het verwerven van regeermacht veel aandacht blijven schenken aan herallocatie van publieke investeringen; dit met grote prioriteit voor gezondheidszorg, veiligheid, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs en huisvesting.

De NPS benadrukt dat sociale zekerheid nimmer mag betekenen dat burgers in een aanhoudende afhankelijkheidspositie ten opzichte van de overheid komen te staan.

Burgers hebben de plicht om een adequate bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land en dat geeft ze het recht om een redelijk inkomen te genieten waardoor ze in staat zijn een waardig bestaan te leiden.

Zoals in elke maatschappij zijn er ook burgers die niet in staat zijn om voldoende middelen te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze burgers vallen binnen de zorgsfeer van de overheid.

De overheid heeft de plicht om deze burgers zodanig te begeleiden dat ze de kans krijgen om zelfstandig in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Vanuit deze achtergrond wordt het sociaal beleid van de NPS gevoerd.

Het sociaal beleid dient nauw aan te sluiten bij het werkgelegenheidsbeleid en daarmee dus ook op het beleid m.b.t. ondernemerschap en economische ontwikkeling.

Kansarmen verdienen altijd een nieuwe kans

In onderstaande hoofdstukken wordt de visie van de NPS over het te voeren sociaal maatschappelijk beleid weergegeven.

A. Sociale zekerheid

Met betrekking tot de sociale zekerheid, zal de NPS zich blijven inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving, middels:

• bevordering van participatie van alle delen van de bevolking in scholing, gendergelijkheid, gezondheid, sociaal zekerheidstelsel, AOV, huisvesting, waardevaste salarissen en pensioenen;

• vergroting van de zelfredzaamheid, en weerbaarheid van de bevolking.

• invoering van conditionele sociale voorzieningen; (Dit zijn sociale uitkeringen die zijn gekoppeld aan de mate waarin de persoon zich inzet voor duurzame armoedebestrijding.)

• verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen;

• voorkoming van nieuwe stedelijke armoede;

• instelling van een Algemeen Pensioenfonds met waardevaste pensioenuitkeringen.

B. Gezin

De NPS is er stellig van overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De NPS stimuleert de vorming van gezonde en stabiele gezinnen waar:

• ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen;

• er sprake is van adequate huisvesting;

• kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritische, verantwoordelijke en geschoolde burgers;

• gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun medemens.

Dit is het ideaalbeeld van elk gezin dat een optimale bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een land: de kiem voor welzijn van duurzame aard voor elke natie. Met dit ideaalbeeld voor ogen, zal de NPS haar beleid uitvoeren.

Aangezien niet alle gezinnen kunnen voldoen aan dit ideaalbeeld zal de overheid, samen met het maatschappelijk middenveld, steun moeten bieden.

De volgende beleidspunten zullen uitgevoerd worden:

• verbeteren van het sociaal zekerheidsstelsel zodat deze duurzaam en betaalbaar blijft;

• bevorderen van professionele gezinsbegeleiding;

• bevorderen van het schoolbezoek door leerplichtigen middels o.a. financiële ondersteuning waar nodig;

• garanderen van voldoende en professionele kinderopvang (crèches e.d.);

• opvoeren van de voorzieningen gericht op het directe welzijn van het kind.


Wordt vervolgd

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.